اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : میثم حسینی امیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : آشنایی با بیماری های داخلی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای، تشریحی، تستی، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای، تشریحی، تستی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:35درصد
امتحان پایان ترم:45درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش در این درس به شیوه سخنرانی و پرسش و پاسخ می‌باشد.استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس انجام پیش مطالعه براساس موضوعات تعیین شده و کسب آمادگی برای پاسخ گویی به سوالات ارائه تکالیف بصورت منظم
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با بیماری، طبقه‌بندی آن و علائم ذهنی و عینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وضعیت بیماری را شرح دهد.
2 انواع بیماری‌ها را لیست نماید.
3 علائم بالینی و ذهنی را مقایسه کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با بيماريهاي عضله و دريچه قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری‌های شریان کرونری را توضیح دهد.
2 بیماری انفارکتوس میوکارد را شرح دهد.
3 مراقبت و درمان بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد را توضیح دهد.
4 بیماری آنژین صدری را توضیح دهد.
5 مراقبت و درمان در آنژین صدری را شرح دهد.
6 انواع بیماری‌های تنگی و نارسایی دریچه قلب را مقایسه کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های عروقی و کم خونی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری ترومبوز وریدی عمقی را توضیح دهد.
2 مراقبت و درمان بیمار مبتلا به ترومبوز ورید عمقی را شرح دهد.
3 بیماری برگر را توضیح دهد.
4 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به برگر را شرح دهد.
5 آنمی را توضیح دهد.
6 انواع آنمی را مقایسه کند.
7 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به آنمی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های خونریزی‌دهنده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری‌های خونریزی دهنده را شرح دهد.
2 درمان و مراقبت در بیمار مبتلا به انواع بیماری‌های خونریزی‌دهنده را شرح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با برونشيت حاد و مزمن، آمفيزم و آسم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری برونشیت حاد و مزمن را مقایسه نماید.
2 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به برونشیت را شرح دهد.
3 بیماری آمفیزم را شرح دهد.
4 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به آمفیزم را توضیح دهد.
5 بیماری آسم را توضیح دهد.
6 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به آسم را شرح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با سل ريوي، پنوموني و ذات الريه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری سل ریوی را توضیح دهد.
2 مراقبت ودرمان در بیماری سل ریوی را شرح دهد.
3 بیماری پنومونی را توضیح دهد.
4 مراقبت و درمان در بیماری پنومونی را لیست نماید.
5 بیماری ذات الریه را توضیح دهد.
6 مراقبت و درمان در ذات الریه را لیست نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های جنب و آمبولی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع بیماری‌های پرده جنب را مقایسه نماید.
2 درمان و مراقبت در بیماری‌های پرده جنب را توضیح دهد.
3 آمبولی ریوی را توضح دهد.
4 درمان و مراقبت در بیمار مبتلا به آمبولی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های کلیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نارسایی حاد و مزمن کلیه را مقایسه نماید.
2 درمان و مراقبت در انواع نارسایی کلیوی را شرح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آزمون میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آزمون میان ترم
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با خونريزي داخل جمجمه و سرگیجه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع خونریزی داخل جمجمه را مقایسه نماید.
2 مراقبت و درمان در انواع خونریزی داخل جمجمه را توضیح دهد.
3 سرگیجه را شرح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با دردهای عصبی و سردرد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع دردهای عصبی را مقایسه کند.
2 مراقبت و درمان در دردهای عصبی را شرح دهد.
3 انواع سردرد را توضیح دهند.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با بيماريهاي چشم و گوش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری کاتاراکت را توضیح دهند.
2 بیماری گلوکوم را شرح دهند.
3 انواع عفونت گوش را مقایسیه نماید.
4 بیماری منیر را توضیح دهد.
5 بیماری حرکت را شرح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های غدد تيروئيد و پاراتيروئيد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری کم کاری تیروئید با پرکاری آن را مقایسه نماید.
2 درمان و مراقبت در انواع بیماری غده تیروئید را لیست نماید.
3 انواع بیماری غده پاراتیروئید را توضیح دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های غدد پانکراس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع دیابت را مقایسه کند.
2 عوارض حاد و مزمن دیابت را لیست نماید.
3 درمان و مراقبت در بیماری دیابت را لیست نماید.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های استخوان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع شکستگی را نام ببرد.
2 عوارض شکستگی‌ها را توضیح دهد.
3 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به شکستگی را شرح دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های كبد، كيسه صفرا، پريتونيت و آسيت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع هپاتیت را مقایسه کند.
2 بیماری کله سیست را توضیح دهد.
3 پریتونیت را شرح دهد.
4 آسیت را توضیح دهد.
5


رفرنس ها :
Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing. 12th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2010. Rad.M. Internal Medicine Diseases for operation room student. 1389.