اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : میثم حسینی امیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : فیزیوپاتولوژی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 4 تعداد جلسه 32
تعداد ساعات : 64
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای، تشریحی، تستی، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای، تشریحی، تستی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:35درصد
امتحان پایان ترم:45درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش در این درس به شیوه سخنرانی و پرسش و پاسخ می‌باشد.استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس انجام پیش مطالعه براساس موضوعات تعیین شده و کسب آمادگی برای پاسخ گویی به سوالات ارائه تکالیف بصورت منظم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی، فیزیولوژی، نشانه‌شناسی و روش‌های معاینه و تشخیص دستگاه قلب و عروق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی دستگاه قلب و عروق را شرح دهد.
2 فیزیولوژی دستگاه قلب و عروق را توضیح دهد.
3 نشانه شناسی و روش‌های معاینه دستگاه قلب و عروق را توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با بیماریهای عروق کرونر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری‌های شریان کرونری را توضیح دهد.
2 بیماری انفارکتوس میوکارد را شرح دهد.
3 مراقبت و درمان بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد را توضیح دهد.
4 بیماری آنژین صدری را توضیح دهد.
5 مراقبت و درمان در آنژین صدری را شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات ریتم و هدایت قلبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ریتم سینوسی طبیعی را توضیح دهد.
2 آریتمی‌های دهلیزی را توضیح دهد.
3 بلوک‌های گره AV را مقایسه کند.
4 آریتمی‌های بطنی را شرح دهد.
5 آسیستول قلبی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با نارسایی قلبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نارسایی قلبی را توضیح دهد.
2 علائم نارسایی قلب را لیست نماید.
3 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به نارسایی قلب را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با تب روماتیسمی و اختلالات دریچه‌ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تب رماتیسم قلبی را توضیح دهد.
2 مراقبت و درمان در تب رماتیسم را شرح دهد.
3 انواع اختلالات دریچه قلبی را مقایسه نماید.
4 مراقبت و درمان در انواع اختلالات دریچه قلب را لیست نماید.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با افزایش فشار خون سیستمیک، ترومبوز وریدی عمقی و بیماری برگر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 افزایش فشارخون را توضیح دهد.
2 علل افزایش فشارخون را لیست نماید.
3 علل ترومبوز ورید عمقی را شرح دهد.
4 بیماری برگر را شرح دهد.
5 درمان و مراقبت در بیماری برگر را توضیح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی، فیزیولوژی، نشانه‌شناسی و روش‌های معاینه و تشخیص سیستم ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی سیستم ادراری را شرح دهد.
2 فیزیولوژی سیستم ادراری را توضیح دهد.
3 نشانه‌شناسی و روش‌های معاینه و تشخیص سیستم ادراری را توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با نارسایی کلیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع نارسایی حاد و مزمن کلیه را مقایسه نماید.
2 مراقبت و درمان در نارسایی حاد را توضیح دهد.
3 مراقبت و درمان در نارسایی مزمن را توضیح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با تومورها و سنگ‌های کلیوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع تومورهای کلیوی را مقایسه نماید.
2 انواع سنگ‌های کلیه را مقایسه نماید.
3 مراقبت و درمان در بیمار مبنلا به سنگ کلیه را توضیح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی، فیزیولوژی و نشانه‌شناسی و روش‌های معاینه و تشخیص دستگاه‌ تنفسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی دستگاه تنفس را شرح دهد.
2 فیزیولوژی دستگاه تنفس را توضیح دهد.
3 نشانه‌شناسی و روش‌های معاینه و تشخیص دستگاه‌ تنفسی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های انسدادی مزمن ریوی و آسم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری‌های انسدادی مزمن ریوی را مقایسه نماید.
2 مراقبت ودرمان در بیمار مبتلا بیماری‌های انسدادی مزمن ریوی را شرح دهد.
3 بیماری آسم را شرح دهد.
4 مراقبت و درمان در بیماری آسم توضیح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با عفونت‌های شایع تنفسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری پنومونی را توضیح دهد.
2 مراقبت و درمان در بیماری پنومونی را لیست نماید.
3 بیماری سل ریوی را توضیح دهد.
4 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به سل ریوی را شرح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی، فیزیولوژی، نشانه‌شناسی و روش‌های معاینه و تشخیص دستگاه عصبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی سیستم اعصاب را شرح دهد.
2 فیزیولوژی سیستم اعصاب را توضیح دهد.
3 نشانه‌شناسی، روش‌های معاینه و تشخیص دستگاه عصبی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با افزایش فشار داخل جمجمه، ضایعات عروقی مغز، ضایعات فضاگیر مغز، ضربه‌های جمجمه و خونریزی‌های مغزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 افزایش فشار داخل جمجمه را توضیح دهد.
2 ضایعات عروقی مغز را شرح دهد.
3 مراقبت و درمان در بیمار مبتلا به ضایعات عروق مغزی را توضیح دهد.
4 ضربه‌های جمجمه را مقایسه کند.
5 خونریزی‌های مغزی را مقایسه نماید.
6 انواع آسیبهای به سر را مقایسه کند.
7 انواع فتق مغزی را مقایسه نماید.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با تومورها و انواع صرع
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع تومورهای مغز را مقایسه نماید.
2 انواع صرع را مقایسه نماید.
3 مراقبت و درمان در انواع صرع را توضیح دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آزمون میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آزمون میان ترم
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با آسیب‌های نخاعی و انواع میوپاتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع آسیب‌های نخاعی را مقایسه نماید.
2 مراقبت و درمان در انواع آسیب‌های نخاعی را شرح دهد.
3 انواع میوپاتی را مقایسه نماید.
4 مراقبت و درمان در انواع میوپاتی را شرح دهد.
5 عوارض آسیبهای نخاعی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های صفحه محرکه و مالتیپل اسکروزیس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری میاستنی گراویس را توضیح دهد.
2 مراقبت و درمان در بیماری میاستنی گراویس را شرح دهد.
3 بیماری مولتیپل اسکلروزیس را توضیح دهد.
4 مراقبت و درمان در بیماری مولتیپل اسکروزیس را شرح دهد.
5 نحوه تشخیص بیماری میاستنی گراویس را شرح دهد.
6 نحوه تشخیص بیماری مولتیپل اسکلروزیس را شرح دهد.
شماره جلسه: 19
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی، فیزیولوژی و نشانه‌شناسی و روش‌های معاینه و تشخیص غدد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی غدد را شرح دهد.
2 فیزیولوژی غدد را توضیح دهد.
3 نشانه‌شناسی، روش‌های معاینه و تشخیص غدد را توضیح دهد.
شماره جلسه: 20
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های غده تیروئید و پاروتیروئید
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری پرکاری تیروئید و کم کاری تیروئید را مقایسه کند.
2 مراقبت و درمان در پرکاری تیروئید را توضیح دهد.
3 مراقبت و درمان در کم کاری تیروئید را توضیح دهد.
4 بیماری‌ها غده پاراتیروئید را توضیح دهد.
5 مراقبت و درمان در بیماری غده پاراتیروئید را شرح دهد.
شماره جلسه: 21
اهداف کلی: آشنایی با بیماری دیابت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع دیابت را مقایسه نماید.
2 عوارض دیابت را لیست نماید.
3 مراقبت و درمان در بیماری دیابت را شرح دهد.
4 نحوه تشخیص بیماری دیابت را شرح دهد.
شماره جلسه: 22
اهداف کلی: آشنایی با شکستگی‌ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع شکستگی‌ها را مقایسه کند.
2 عوارض شکستگی‌ را توضیح دهد.
3 مراقبت و درمان در شکستگی‌ها را توضیح دهد.
شماره جلسه: 23
اهداف کلی: آشنایی با نرمی استخوان و استئوپروز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نرمی استخوان را توضیح دهد.
2 مراقبت و درمان در نرمی استخوان را شرح دهد.
3 استئوپروز را شرح دهد.
4 مراقبت و درمان در استئوپروز را توضیح دهد.
شماره جلسه: 24
اهداف کلی: آشنایی با انسداد راه هوایی فوقانی و تومورها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل انسداد راه هوایی فوقانی نام ببرد.
2 مراقبت و درمان در انسداد راه هوایی فوقانی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 25
اهداف کلی: آشنایی با عفونت‌های گوش و حلق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عفونت‌های گوش را مقایسه نماید.
2 مراقبت و درمان در عفونت های گوش را شرح دهد.
3 عفونت‌های حلق را توضیح دهد.
4 مراقبت و درمان در عفونت‌های حلق را تضویح دهد.
شماره جلسه: 26
اهداف کلی: آشنایی با عوارض بیماری‌های عمومی بر روی چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوارض بیماری‌های عمومی بر روی چشم را توضیح دهد.
شماره جلسه: 27
اهداف کلی: آشنایی با اورژانس‌های جراحی چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اورژانس‌های جراحی چشم را لیست نماید.
2 مراقبت و درمان در اورژانس‌های جراحی چشم را توضیح دهد.
شماره جلسه: 28
اهداف کلی: آشنایی با تب، کنترل دمای بدن و مکانیسم دفاعی بدن در عفونت‌ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تب را توضیح دهد.
2 نحوه کنترل دمای بدن را شرح دهد.
3 مکانیسم دفاعی بدن در عفونت‌ها را توضیح دهد.
شماره جلسه: 29
اهداف کلی: آشنایی با شوک عفونی و بیماری‌های شایع عفونی در بخش ICU
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شوک عفونی را توضیح دهد.
2 مراقبت و درمان در شوک عفونی را توضیح دهد.
3 بیماری‌های شایع عفونی در بخش ICU را لیست نماید.
شماره جلسه: 30
اهداف کلی: آشنایی با بیماری‌های شایع سیستم خونساز و لنفاوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری‌های سیستم خونساز را لیست نماید.
2 بیماری‌های سیستم لنفاوی را توضیح دهد.
3 انواع آنمی را مقایسه نماید.
4 مراقبت و درمان در انواع آنمی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 31
اهداف کلی: آشنایی با هموستاز و خونریزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هموستاز را شرح دهد.
2 انواع خونریزی را توضیح دهد.
3 بیماری‌های خونریزی‌دهنده را لیست نماید.
4 مراقبت در بیماران مبتلا به خونریزی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 32
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات ناشی از تغذیه و تغذیه کامل وریدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اختلالات ناشی از تغذیه را توضیح دهد.
2 مراقبت و درمان در اختلالات ناشی از تغذیه را شرح دهد.
3 تغذیه کامل وریدی را توضیح دهد.


رفرنس ها :
Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing. 12th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2010. Hines RL, Marshal KE. Steeling’s anesthesia and co-existing disease. 6th ed. Saunders 2012.