اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فاطمه حیدری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آناتومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : علوم تشریح سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اناتومی اندام تئوری
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
حضور به موقع و فعال در کلاس:5درصد
کوییز:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور -پاسخ به سوالات -تحقیق درمورداهمیت آناتومی اندامهای بدن -حضور فعال و به موقع سر کلاس -شرکت فعال درپرسش وپاسخ وکوئیزها -شرکت درامتحانات میان ترم و پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های استخوان های ترقوه، کتف و بازو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هر استخوان ترقوه، کتف و بازو را از نظر جهت و موقعیت آناتومیک تعیین نماید.
2 استخوان های مختلف اندام بالایی ( کلاویکل، اسکاپولا، هومروس) جاگذاری نماید.
3 مشخصات استخوان از قبیل سطوح، کناره ها، برجستگی ها، زواید، تکمه ها، حفرات، رویه های مفصلی، ناودان و... را روی استخوان مربوطه نشان دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ویِژگی های استخوان های ساعد، مچ و بازو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استخوان های ساعد، مچ و بازو را از نظر جهت و موقعیت آناتومیک تعیین نماید.
2 استخوان های مختلف اندام بالایی( رادیوس، اولنا، مچ) را جاگذاری نماید.
3 ویژگی های استخوان های مچ دست و نحوه ی مفصل شدن آنها را شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی باعضلات ناحیه ی پکتورال و اسکاپولا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فاشیا های سطحی ناحیه ی پکتورال را شرح دهد.
2 فاشیای عمقی ناحیه ی پکتورال را شرح دهد.
3 اعصاب پوستی ناحیه ی پکتورال را شرح دهد.
4 عضلات ناحیه ی پکتورال را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
5 عضلات مختلف ناحیه ی اسکاپولار را دقیقا مشخص نماید.
6 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان های مجاور شرح دهد.
7 عصب دهی هر عضله را نام ببرد و عصب مربوطه را شرح دهد.
8 موقعیت سطحی هر عضله را در سطح مشخص نماید.
9 اتصالات هر عضله را مشخص نماید.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با عروق و اعصاب ناحیه آگزیلا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محتویات حفره آگزیلا را شرح دهد.
2 سرخرگ آگزیلاری را شرح دهد.
3 بخش های مختلف سرخرگ آگزیلاری را شرح دهد.
4 شاخه های جداشده از سرخرگ و مسیر هر یک را تا حد امکان شرح دهد.
5 مجاورت سرخرگ را با دیگر ساختمان آناتومیک مشخص نماید.
6 موقعیت مجاورت سیاهرگ آگزیلاری را نشان دهد.
7 شبکه عصبی بازویی را شرح دهد.
8 بخش های مختلف شبکه عصبی بازویی را مشخص نماید.
9 شاخه های جداشده شبکه عصبی در ناحیه ی اندام را تعیین نماید.
10 مسیر هر شاخه را تا حد امکان مشخص نماید.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های ناحیه بازو را شرح دهد.
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عضلات ناحیه بازو را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
2 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان های مجاور توضیح دهد.
3 عصب دهی هر عضله را نام ببرد و عصب مربوطه را نشان دهد.
4 موقعیت سطحی هر عضله را در سطح بدن مشخص نماید.
5 اتصالات هر عضله را مشخص نماید.
6 حرکت هر عضله را مشخص نماید.
7 فضاهای سه گوش و چهارگوش را مشخص نماید.
8 محتویات هر فضا را توضیح دهد.
9 سرخرگ براکیال را مشخص کند.
10 شاخه های جداشده از سرخرگ و مسیر هر یک را تا حد امکان شرح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های ناحیه ی جلوی ساعد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عضلات ناحیه ساعد را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
2 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان های مجاور را توضیح دهد.
3 عصب دهی هر عضله را نام ببرد و عصب مربوطه را شرح دهد.
4 موقعیت سطحی هر عضله را در سطح بدن مشخص نماید.
5 اتصالات هر عضله را مشخص نماید.
6 حرکت هر عضله را انجام دهد.
7 سرخرگ های رادیال و اولنار را مشخص نماید.
8 شاخه های جداشده از سرخرگ و مسیر هر یک را تا حد امکان نشان دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های ناحیه عقب ساعد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عضلات ناحیه عقب ساعد را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
2 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان مجاور توضیح دهد.
3 عصب دهی هر عضله را نام ببرد و عصب هر عضله را نشان دهد.
4 موقعیت سطحی هر عضله را مشخص نماید.
5 اتصالات هر عضله را مشخص نماید.
6 حرکت هر عضله را انجام دهد.
7 سرخرگ رادیال را مشخص کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های ناحیه کف و پشت دست
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عضلات نواحی تنار و هایپوتنار را نشان دهد.
2 عضلات نواحی عمقی را نشان دهد.
3 مجاورت این عضله را مشخص نماید.
4 موقعیت قوس های سرخرگی را مشخص نماید.
5 شاخه های سرخرگ را تا حد امکان مشخص نماید.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های استخوان های هیپ، ران و بازو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هر استخوان را از نظر جهت و موقعیت آناتومیک تعیین نماید.
2 استخوان های مختلف اندام پایینی (هیپ و ران) را جاگذاری نماید.
3 مشخص های استخوانی از قبیل سطوح ، کناره ها، برجستگی ، زواید، تکمه ها، حفرات ، رویه های مفصلی، ناودان هاو.... روی استخوان مربوطه نشان دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های استخوان های ساق، مچ و بازو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هر استخوان را از نظر و موقعیت آناتومی تعیین نماید.
2 استخوان های مختلف اندام پایینی( فیبولا، تیبیاو استخوان های مختلف مچ پا) را جاگذاری نماید.
3 مشخصه های استخوانی از قبیبل سطوح کناره ها برچستگی ها زواید تکمه ها حفرات رویه های مفصلی ناودان ها و ... را روی استخوان مربوطه شرح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های ناحیه جلو و داخل ران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فاشیای سطحی جلوی ران را شرح دهد.
2 فاشیای عمقی ناحیه ی جلوی ران و سوراخ صافنوس را نشان دهد.
3 اعصاب پوستی ناحیه ی جلوی ران را نشان دهد.
4 عضلات چهار سر رانی سارتوریوس و گروه ادکتور را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
5 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان مجاور توضیح دهد.
6 عصب دهی هر عضله را نام ببرد و عصب مربوطه را شرح دهد.
7 موقعیت سطحی هر عضله را در سطح مشخص نماید.
8 اتصالات هر عضله را مشخص نماید.
9 حرکت هر عضله را مشخص نماید.
10 موقعیت سرخرگ و سیاهرگ رانی را مشخص کند.
11 شاخه های جداشده از سرخرگ و مسیر هر یک را تا حد امکان شرح دهد.
12 شاخه های جداشده از سرخرگ و مسیر هر یک را تا حد امکان نشان دهد.
13 مجاورت سرخرگ را با دیکر ساختمان های آناتومیک را مشخص نماید.
14 شاخه های جداشده از شبکه ی عصبی کمری در ناحیه ی اندام را تعیین نماید.
15 مسیر هر شاخه را تا حد امکان مشخص نماید.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های ناحیه گلوتئال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فاشیای عمقیی ناحیه گلوتئال را شرح دهد.
2 عضلات ناحیه ی گلوتئال را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
3 عضلات مختلف ناحیه ی عمقی گلوتئال را دقیقا مشخص نماید.
4 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان های مجاور توضیح دهد.
5 عصب دهی هر عضله را نام ببرد و عصب مربوطه را شرح دهد .
6 موقعیت سطحی هر عضله را در سطح مشخص نماید.
7 اتصالات هر عضله را مشخص نماید.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های ناحیه عقب ران و حفره پوبلیتئال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فاشیای عمقی ناحیه عقب ران و حفره ی پوبلیتئتال را شرح دهد.
2 عصب پوستی ناحیه ی عقب را شرح دهد.
3 عضلات ناحیه ی عقب ران( هامسترینگ) را از نظر موقعیت نعیین نماید.
4 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان مجاور توضیح دهد.
5 عصب دهی هر عضله را نام ببرد و عصب مربوطه را شرح دهد.
6 اتصالات هر عضله را مشخص نماید.
7 محدوده ی حفره پوبلیتئال را مشخص نماید.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های ناحیه عقب ساق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عضلات ناحیه ی عقب ساق را دقیقا تعیین نماید.
2 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان های مجاور توضیح دهد.
3 عصب دهی هر عضله را نام ببرد و عصب مربوطه را نشان دهد.
4 موقعیت سطحی هر عضله را در سطح بدن مشخص نماید.
5 اتصالات هر عضله رامشخص نماید.
6 حرکت هر عضله را انجام دهد.
7 سرخرگ تیبیال عقبی را مشخص کند.
8 مجاورت سرخرگ را با دیگر ساختمان های آناتومیک مشخص نماید.
9 عصب تیبیال و شاخه های آن را مشخص نماید.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های ناحیه جلو و خارج ساق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عضلات ناحیه ی جلو و خارج ساق را از نظر موقعیت دقیقا تعیین نماید.
2 موقعیت هر عضله را نسبت به ساختمان های مجاور توضیح دهد.
3 عصب دهی هر عضله را نام ببرد و عصب مربوطه را نشان دهد.
4 موقعیت سطحی هر عضله را در سطخ بدن مشخص نماید.
5 اتصالات هر عضله را مشخص نماید.
6 حرکت هر عضله را انجام دهد.
7 سرخرگ تیبیال جلویی را مشخص کند.
8 شاخه های جداشده از سرخرگ و مسیر هر یک را تا حد امکان شرح دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با ساختمان های ناحیه کف پا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عضلات لایه های مختلف کف پا را مشخص نماید و شرح دهد.
2 عضلات هر لایه را به تفکیک مشخص نماید.
3 مجاورت این عضلات را مشخص نماید.
4 موقعیت قوس های سرخرگی را مشخص نماید.
5 شاخه های سرخرگی را تا حد امکان مشخص نماید.


رفرنس ها :
کتاب Richard Derk esnel, Gray s Anatomy for Students آخرین چاپ