اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علی ابراهیمی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت حرفه ای
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : پایانی نوع امتحان میان ترم: کوییز نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
کوئیز:10درصد
امتحان میان ترم:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور حضور و خروج به موقع درکلاس - رعایت نظم و مقررات -شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی -انجام تکالیف محوله- شرکت در امتحان
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کتاب
ویدئو پروژکتور
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با تعاریف, اهداف و دامنه ی عمل و تاریخچه ی بهداشت حرفه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه بهداشت حرفه ای در ایران و جهان را به درستی توضیح دهد.
2 واژه سلامت شغلی را به درستی تعریف کند.
3 واژه ی بهداشت حرفه ای را به درستی تعریف کند
4 دامنه ی عمل بهداشت حرفه ای را به درستی توضیح دهد.
5 اصول کلی در علم بهداشت حرفه ای را به درستی نام برده و توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار و سازمان های مرتبط با بهداشت حرفه ای و ایمنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع عوامل زیان آور در محیط کار را به درستی توضیح دهد.
2 انواع عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار را درستی توضیح دهد.
3 انواع عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار را به درستی توضیح دهد.
4 انواع عوامل زیان آور ارگونومیکی محیط کار را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با برنامه های بهداشت حرفه ای و شرح انواع معاینات کارگری به درستی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو در پایان درس باید بتواند برنامه های بهداشت حرفه ای را نام برده و انواع معاینات کارگری را توضیح دهد.
2 برنامه های بهداشت حرفه ای در محیط کار را نام ببرد.
3 معاینات پیش از استخدام را توضیح دهد.
4 معاینات دوره ای را توضیح دهد.
5 معاینات اختصاصی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار و مبانی سم شناسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل زیان آور شیمیایی را به درستی تعریف کند.
2 انواع روش های طبقه بندی عوامل شیمیایی زیان آور را به درستی توضیح دهد.
3 سم و سم شناسی را تعریف کند.
4 انواع مسمومیت ها را تعریف کند.
5 مسیری که ماده سمی از هنگام تماس با بدن تا زمانی که از بدن دفع می شود، را به درستی توضیح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با استانداردهای ارائه شده توسط سازمان های مرتبط با بهداشت حرفه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 استانداردهای ارائه شده توسط سازمان OSHA توضیح دهد.
2 استانداردهای ارائه شده توسط سازمان NIOSH توضیح دهد.
3 استانداردهای ارائه شده توسط سازمان ACGIH را توضیح دهد.
4 استانداردهای ارائه شده توسط سازمان کمیته ی فنی بهداشت حرفه ای را توضیح دهد.
5 انواع حدود مواجهه را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های ناشی از کار و شرح بیماری های ناشی از گردوغبار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری های محیط کار را به درستی طبقه بندی نماید.
2 بیماری ناشی از کار را به درستی تعریف نماید.
3 بیماری های ناشی از گردوغبار را به درستی توصیح دهد.
4 انواع بیماری های ناشی از گردوغبار را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی و شرح بیماری های ناشی از فلزات و گازهای و بخارات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری های ناشی از فلزات در اعضاء مختلف بدن را به درستی نام ببرد
2 اثرات بهداشتی فلزات را به درستی توضیح دهد.
3 بیماری های ناشی از گازها و بخارات را به درستی نام ببرد.
4 بیماری های ناشی از گازها و بخارات را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: امتحان میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با مبانی صوت و شرح روش های اندازه گیری آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انوع صوت (از نظر شکل، احساس فیزیولوژیک و توزیع انرژی) و بیناب صوتی را به درستی تعریف نماید.
2 کمیات فیزیکی اندازه گیری صوت را تعریف نماید.
3 کمیات لگاریتمی اندازه گیری صوت را تعریف نماید.
4 کلیات روش های اندازه گیری صوت را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با علم ارگونومی و بیماری های مرتبط با آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژه ارگونومی را به درستی تعریف نماید.
2 اجزای ارگونومی را به درستی نام ببرد.
3 انواع آسیب های اسکلتی – عضلانی را به درستی توضیح دهد.
4 انواع آسیب های اسکلتی – عضلانی را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با فاکتورهای مرتبط با شرایط جوی و مبانی ارتعاش در محیط کار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی بتواند مفاهیم دما، رطوبت نسبی و سرعت جریان هوا را به درستی توضیح دهد.
2 دانشجو بایستی بتواند اثرات مختلف گرما و سرما را توضیح دهد.
3 دانشجو بایستی کمیت های اندازه گیری ارتعاش را نام ببرد.
4 دانشجو بایستی کلیاتی در مورد روش های اندازه گیری شرایط جوی و ارتعاش در محیط کار را توضیح دهد.
5 دانشجو ارتعاش و طبقه بندی ارتعاش در محیط کار را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با واژه نوبت کاری و مشکلات ناشی از آن در محیط کار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژه ی نوبت کاری را به درستی تعریف کند.
2 مشکلات ناشی از نوبت کاری را به درستی توضیح دهد.
3 روش های موثر برای پیشگیری از مشکلات ناشی از نوبت کاری را به درستی توضیح دهد.
4 فاکتورهای موثر بر عوامل روانی محیط کار را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با اصطلاحات مرتبط با ایمنی در محیط کار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژه حادثه را به درستی تعریف کند.
2 واژه ایمنی و مهندسی ایمنی را به درستی تعریف کند
3 واژه مخاطره و ریسک را به درستی تعریف کند
4 تفاوت خطر، مخاطره و حادثه و ریسک را توضیح دهد
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با علل، هزینه ها و الگوهای ایجاد حادثه و روش های کنترل آن در محیط کار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت حادثه را به درستی توضیح دهد.
2 انواع هزینه های ناشی از حوادث را به درستی نام ببرد.
3 الگوهای حادثه را به درستی توضیح دهد
4 الگوهای حادثه را به درستی توضیح دهد
5 علل ایجاد بر حادثه را به درستی نام ببرد.
6 انواع روش های پیشگیری از حادثه را توضیح دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با کلیات ایمنی برق، حریق و ایمنی مواد شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موارد مرتبط با ایمنی برق را توضیح دهد.
2 حریق را تعریف و عوامل ایجاد حریق را توضیح دهد.
3 انواع روش های اطفاء حریق را نام ببرد.
4 موارد مرتبط با ایمنی مواد شیمیایی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با انواع روش های کنترل خطرات ناشی از کار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش های کنترل خطرات در محیط کار را نام ببرد.
2 روش های جایگزینی و حذف را توضیح دهد.
3 روش های کنترلی مدیریتی را توضیح دهد.
4 روش های کنترل های مهندسی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با محیط کاری و بازدید از آنجا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 گزارش نویسی صحیح را فرا گرفته و انجام دهد.
2 محیط کار را مشاهده و نظرات خود را در قالب گزارش مکتوب نماید.
3 نحوه برخورد افراد در محیط کار را مشاهده و از آن گزارش تهیه نماید


رفرنس ها :
چوبینه، علیرضا، کلیات بهداشت حرفه­ای، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آخرین ویرایش. صادقی نائینی، اصول ارگونومی، حسن، انتشارات فن آوران، آخرین ویرایش. آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور اللهیاری، ایرج علی محمدی، بهداشت حرفه ای، انتشارات رفیع، آخرین ویرایش. عقیلی نژاد، ماشاء ا...، طب کار و بیماری های شغلی، انتشارات ارجمند، آخرین ویرایش. ILO “Encyclopedia of occupational Health”. “Occupational and Environmental Health”, Edited by B.S.levy et.al, the latest edition. “Occupational Toxicology”, Edited by Neill. H. Stacey, 2004. s://www.osha.gov/ ://www.cdc.gov/niosh/