اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علی ابراهیمی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : ایمنی در محیط کار (2)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
کوئیزهای کلاسی:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی - پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور حضور و خروج به موقع درکلاس - رعایت نظم و مقررات -شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی و جلسات گروهی -انجام تکالیف - شرکت در امتحان
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با اهمیت ایمنی کار با مواد شیمیایی، مفاهیم قانونی و کد شناسایی مواد شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت ایمنی کار با مواد شیمیایی را توضیح دهد.
2 موارد قانونی، مسئولیت ها و و ظایف کلی را در ارتباط با مواد شیمیایی توضیح دهد.
3 انواع کدهای شناسایی مواد شیمیایی را تعریف کند.
4 کدهای مربوط به اقدامات اضطراری مواد شیمیایی را تعریف نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با انواع خطرات مواد شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع خطرات مواد شیمیایی را نام ببرد.
2 خطرات فیزیکی مربوط به مواد شیمیایی را توضیح دهد.
3 خطرات بهداشتی مربوط به مواد شیمیایی را توضیح دهد .
4 خطرات زیست محیطی مربوط به مواد شیمیایی را توضیح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با انواع طبقه بندی های مواد شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی، و اثرات فیزیولوژیکی را توضیح دهد.
2 با نحوه طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس سیستم سازمان ملل متحد آشنا گردد.
3 با نحوه طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس سیستم سازمان اروپایی آشنا گردد.
4 با نحوه طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس سیستم هماهنگ جهانی آشنا گردد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نحوه اطلاع رسانی خطرات مواد شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع ابزارهای اطلاع رسانی مخاطرات مواد شیمیایی را نام ببرد.
2 برگه های اطلاعات ایمنی مواد را تعریف کند.
3 اهمیت مطالعه برگه های اطلاعات ایمنی مواد را نام ببرد.
4 نحوه ی نگهداری و دسترسی به برگه های اطلاعات ایمنی مواد را توضیح دهد.
5 قسمت های مختلف برگه های اطلاعات ایمنی مواد را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با برچسب ها و پلاکارد های ایمنی مواد شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش های برچسب گذاری مواد شیمیایی را نام ببرید.
2 لوزی خطر را تعریف نمایید.
3 بخش های مختلف روش بر چسب گذاری مطابق با لوزی خطر را نام برده و توضیح دهد.
4 قسمت های مختلف برچسب به روش برچسب گذاری مطابق با سیستم شناسایی مواد خطرناک را نام برده و توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نحوه ی نگهداری و انبارداری مواد شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه ی مدیریت موجودی انبار را توضیح دهد.
2 موارد ایمن و غیر ایمن انبارداری را نام ببرد.
3 رهنمودهایی در خصوص نگهداری طبقات مختلف مواد شیمیایی را توضیح دهد.
4 با موارد دستورالعمل شرایط و ویژگی های انبار مواد شیمیایی آشنا گردد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نحوه ی جابجایی و حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش های حمل و نقل مواد شیمیایی را نام ببرد
2 اهمیت حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی را نام ببرد.
3 مهم ترین اصول مربوط به حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی را توضیح دهد.
4 با دستورالعمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی آشنا گردد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با اصطلاحات مهم،اهمیت و موارد کاربرد،اصول انتخاب و الزامات قانونی در ارتباط با انواع تجهیزات حفاظت فردی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصطلاحات مهم در مورد تجهیزات حفاظت فردی را به درستی تعریف کند.
2 اهمیت و موارد کاربرد تجهیزات حفاظت فردی را به درستی توضیح دهد.
3 با اصول انتخاب تجهیزات حفاظت فردی به درستی آشنا گردد.
4 الزامات قانونی در ارتباط با وسایل حفاظت فردی را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی حریق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 واژه حریق (آتش) را تعریف نماید.
2 عوامل و شرایط بروز حریق را نام ببرد.
3 محصولات احتراق را نام ببرد.
4 فازهای حریق را توضیح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با مفاهیم مربوط به چهار وجهی حریق و جزئیات آن، طبقه بندی حریق و روش های عمومی اطفاء حریق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزاء چهار وجهی یا هرم حریق را توضیح دهد.
2 دسته بندی انواع حریق را نام برده و تعریف نماید.
3 روش های عمومی اطفاء حریق را توضیح دهد.
4 انواع مواد خاموش کننده جهت اطفاء حریق را نام ببرد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با اصول ایمنی حریق در ساختمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهداف اصلی ایمنی حریق در ساختمان را نام ببرد.
2 تقسیم بندی بناها بر اساس استاندارد NFPA را نام ببرد
3 رعایت اصول ایمنی در ساخت و ساز ساختمان ها و بناها را توضیح دهد.
4 با موارد آیین نامه ای در ارتباط با حریق ساختمان آشنا گردد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: امتحان میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با انواع روش ها، مواد و تجهیزات مورد استفاده برای اطفاء حریق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش های مورد استفاده برای اطفاء حریق را نام برده و توضیح دهد.
2 با انواع تجهیزات ثابت مورد استفاده برای اطفاء حریق آشنا گردد.
3 با انواع تجهیزات متحرک مورد استفاده برای اطفاء حریق آشنا گردد.
4 نحوه ی اطفاء انواع حریق توسط هر یک از مواد خاموش کننده را توضیح دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با انواع تجهیزات اطفاء حریق دستی و کاربرد آن ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع خاموش کننده های دستی حاوی آب را نام برده و نحوه ی عملکرد هر یک را توضیح دهد.
2 انواع خاموش کننده های دستی حاوی پودر را نام برده و نحوه ی عملکرد هر یک را توضیح دهد.
3 نحوه ی عملکرد خاموش کننده دستی حاوی دی اکسید کربن را توضیح دهد.
4 نحوه ی عملکرد خاموش کننده دستی حاوی مواد هالوژنه را توضیح دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با انواع روش ها و تجهیزات کشف و اعلام حریق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت تجهیزات کشف و اعلام حریق را توضیح دهد.
2 انواع روش های کشف و اعلام حریق را نام ببرد.
3 قسمت های مختلف روش های کشف و اعلام حریق دستی را توضیح دهد.
4 قسمت های مختلف سیستم های کشف و اعلام حریق به صورت خودکار را توضیح دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با مبانی طراحی سیستم های اعلام و اطفاء حریق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مبانی طراحی تجهیزات دستی کشف و اعلام حریق را توضیح دهد.
2 مبانی طراحی تجهیزات خودکار کشف و اعلام حریق را توضیح دهد.
3 مبانی طراحی تجهیزات دستی اطفاء حریق توضیح دهد.
4 مبانی طراحی تجهیزات خودکار اطفاء حریق را توضیح دهد.


رفرنس ها :
خصوصیات مواد خطرناک – ترجمه نادر عیسی زاده – مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار -1388 مقدمه ای بر ایمنی انبار – غلام نیا – انتشارات آثار سبحان – 1392 الزامات، دستورالعمل ها تخصصی و رهنمودهای مرکز سلامت محیط و کار - پژوهش کده محیط زیست. راهنمای واکنش در شرایط اضطراری - دکتر مهدی جهانگیری – نشر حک - 1391. فرهنگ تشریحی اصطلاحات M.S.D.S (برگه های اطلاعات ایمنی مواد) انتشارات یگانه – محسن هاشم پور – 1387. ایمنی در محیط کار 2 – حلوانی – انتشارات آثار سبحان - 1392 ایمنی و بهداشت برای مهندسین – دکتر ایرج محمد فام – انتشارات فن آوران. مدیریت ایمنی نگرشی کاربردی – محمود بشیری– انتشارات فن آوران. مهندسی حریق – مهندس رستم گلمحمدی – انتشارات فن آوران . تکنولوژی حریق – علی اصغر شیمی. ایمنی حریق – مهندس مظاهر انصاری و محمدرضا حسن بیگی سیستم های اعلام و اطفای حریق – احمد مهدیان - 1390 ارزیابی ریسک –هاشم ستاره و کوهپایی – انتشارات فن آوران. حفاظت و ایمنی حریق – علی کریمی – انتشارات آیلار. -Fire prevention handbook – NFPA – Lasted Ed. - Ashal, E, Industrial Safety and Heath Management, Latest Ed. -Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) – Fourth revised edition – 2011. - Brauer, Safety and Health for Engineers, Lasted edition -s://www.osha.gov/ -://www.cdc.gov/niosh/