اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : نرگس اسکندری آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بهداشت باروری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری ( بهداشت 4)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 17
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، چند گزینه ای، تستی - تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):20درصد
شرکت فعال در پرسش و پاسخ کلاسی:10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:40درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی- پرسش و پاسخ- بحث گروهی- حل مساله-تمرین- برگزاری کارگاه- TBLاستاد محور و دانشجو محور حضور منظم در کلاس- شرکت فعال در پرسش و پاسخ و بحث گروهی- انجام تکالیف محول شده-مشارکت در حل مساله و تمرین- مشارکت در برگزاری کارگاه- شرکت در ازمون پایان دوره- مشارکت در TBL
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم مدیریت و مدیریت خدمات بهداشتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مدیریت را تعریف کند
2 وظایف مدیر را نام ببرد
3 خصوصیات مدیر موفق را توضیح دهد
4 مدیریت خدمات بهداشتی را تعریف کند
5 دو روش مدیریت در سلامت را توضیح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با برنامه ریزی، اجرای برنامه، پایش و ارزشیابی با تأکید بر برنامه ریزی در زمینه بهداشت باروری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 برنامه ریزی را تعریف کند
2 برنامه ریزی بهداشتی را تعریف کند
3 اهداف برنامه ریزی بهداشتی را توضیح دهد
4 سه ویژگی عمده در برنامه ریزی را نام ببرد
5 سه ویژگی عمده برنامه ریزی را در یک برنامه مرتبط بهداشت باروری مثال بزند
6 برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی و تفاوت آنها راتوضیح دهد
7 دو برنامه استراتژیک و عملیاتی در زمینه بهداشت مادر و کودک و باروری مثال بزند
8 پنج جرء اصلی یک برنامه را نام ببرد
9 مراحل برنامه ریزی را توضیح دهد
10 پایش و ارزشیابی یک برنامه و تفاوت آن را توضیح دهد
11 در مورد نحوه پایش و ارزشیابی برنامه بهداشت باروری مثال بیاورد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با مدیریت جامع کیفیت و ارتقاء مستمر کیفیت به روش تدریس کارگاهـــــی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قبل از تشکیل کارگاه مبانی نظری مدیریت جامع کیفیت و ارتقا مستمر کیفیت برای دانشجویان ارسال می شود.
2 در ابتدای جلسه مدرس اهداف و انتظاراتی را که از دانشجویان دارد, بیان کرده و از طریق آزمون تشخیصی, رفتار ورودی آنها را می سنجد.
3 مبانی نظری مدیریت جامع کیفیت و ارتقا مستمر کیفیت توسط مدرس تبیین و اشکالات دانشجویان رفع می شود.
4 دانشجویان به گروههای کوچک کاری 4-5 نفره تقسیم و یک نفر به عنوان مسئول گروه انتخاب می شود.
5 به هر گروه یک فرآیند (مرتبط با مراقبت مادر و کودک و یا تنظیم خانواده) جهت کار گروهی اختصاص می یابد.
6 به دانشجویان یک ساعت فرصت داده می شود تا در مورد ارتقا مسمتر کیفیت در ارتباط با فرآیند مشخص شده به بحث و جمع بندی نظرات گروه بپردازند
7 سپس مسئولین گروههای کاری گزارشی از نتایج بحث گروهی بر روی موضوعات مطروحه را ارائه می کنند.
8 در پایان از دانشجویان ارزشیابی به عمل آمده و بازخورد مناسب توسط مدرس به دانشجویان داده می شود.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم سیستم و اجزای آن، فرایند و دامنه آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سیستم را تعریف کند.
2 اجزاء سیستم را نام ببرد.
3 تفاوت تفکر مکانیستی و سیستمیک را توضیح دهد.
4 فرایند را تعریف کرده و چند مورد از فرآیندهای جاری در سیستم بهداشتی را نام ببرد.
5 دامنه فرایندهای نام برده را بیان کند.
6 دروندادها و بروندادهای فرایندهای نام برده را بیان کند.
7 کنترل فرایند را تعریف کرده و بیان کنند چگونه می توان فرآیند مراقبت بهداشتی را کنترل نمود.
8 اثربخشی فرایند را تعریف کند.
9 شاخص های اثربخشی فرایند را توضیح دهند و برای آن مثال بیاورد.
10 نگرش فرایندی را توضیح دهن.
11 مزایای نگرش فرایندی را توضیح دهد
12 انواع فرایند را نام برده و توضیح دهد
13 چرخه مدیریت فرایند را توضیح دهد
14 دو فرایند در زمینه بهداشت مادر و کودک مثال بزند
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اصول تعالی سازمانی EFQM
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه تعالی سازمانی را مختصراً توضیح دهد
2 معیار های مدل تعالی (EFQM) را نام برده و توضیح دهد
3 منطق امتیاز دهی RADAR را شرح دهد
4 مزایای استفاده از مدل تعالی (EFQM) را توضیح دهد
5 خودارزیابی و فرایند آن را شرح دهد
6 مدل بسط داده شده تعالی (EFQM) جهت سیستم بهداشتی درمانی را توضیح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی و تمرین استراتژی ارتقاء فرایند به شیوه کارگروهی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مبانی نظری مرتبط با ارتقا فرآیند از یک هفته قبل جهت مطالعه در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.
2 در ابتدای جلسه از دانشجویان آزمون ورودی گرفته شده و مبانی نظری ارتقا فرآیند توسط مدرس به صورت مختصر توضیح داده می شود
3 اهداف جلسه و روش کارگروهی برای دانشجویان توضیح داده می شود.
4 یکی از دانشجویان به عنوان نماینده انتخاب می شود.
5 نماینده با کمک سایر دانشجویان گام های استراتژی ارتقاء فرایند بر اساس مدل FOCUS – PDCA را بر روی تخته می نویسد.
6 نماینده با کمک سایر دانشجویان یک فرآیند مرتبط با مراقبت مادر و کودک را جهت ارتقا انتخاب می کند.
7 دانشجویان جهت رسم نمودار فرآیند انتخاب شده در جلسه بارش افکار و با رعایت مقررات مشارکت می نماید.
8 نماینده با کمک سایر دانشجویان نمودار جریان فرایند را رسم می نماید.
9 از علائم مناسب در نمودار جریان فرایند استفاده می نماید.
10 نماینده با کمک سایر دانشجویان عوامل موثر در اجرای فرایند را مشخص می نماید.
11 نماینده با کمک سایر دانشجویان نمودار همگرایی جهت ارتقا فرآیند را رسم می کند.
12 نماینده با کمک سایر دانشجویان صاحبان فرآیند را مشخص می کند.
13 نماینده با کمک سایر دانشجویان با کمک جدول اولویت بندی، قسمتی از فرآیند را برای ارتقا مشخص می کند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با کارآفرینی سازمانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کارآفرینی را تعریف کند
2 سه نوع کارآفرینی را نام ببرد
3 کارآفرینی سازمانی را تعریف کند
4 سه دلیل ضرورت کارآفرینی را نام ببرد
5 حداقل 5 تفاوت بین مدیران و کارآفرینان را بیان کند
6 حداقل 7 ویژگی رفتاری کارآفرینان را نام ببرد
7 نیاز سازمانی کارآفرینان را توضیح دهد
8 نقش های کارآفرینان در سازمان را توضیح دهد
9 اصل موفقیت کارآفرینی را نام ببرد
10 مراحل کارآفرینی سازمانی را توضیح دهد
11 برای کارآفرینی در حیطه بهداشت باروری مثال بزند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با مامایی جامعه نگر به روش TBL
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جزوه مامایی جامعه نگر یک هفته قبل از کلاس، برای مطالعه در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.
2 در ابتدای جلسه سوالاتی در مورد مامایی جامعه نگر در اختیار دانشجویان قرار می گیرد تا به صورت فردی به آن پاسخ دهند.
3 دانشجویان به سه گروه 6 نفره تقسیم شده و از انها خواسته می شود به همان سوالات به صورت گروهی پاسخ دهند.
4 پاسخ توسط نماینده گروه جمع بندی و ارایه می شود.
5 اعضا گروه می توانند به محتوایی که قبلاً مطالعه کرده اند مراجعه نموده و برای پاسخ هایشان دلیل بیاورند و از پاسخ های خود دفاع کنند.
6 برای دانشجویان نمرات فردی و گروهی در نظر گرفته می شود.
7


رفرنس ها :
لامعی، ابوالحسن کارگاه ارتقاء مستمر کیفیت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لامعی، ابوالفتح .، مدیریت جامع کیفیت : سؤالات و پاسخها ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و . درمانی ایران، معاونت درمان و دارو، مصدق راد، علی محمد(1383). درسنامه سازمان و مدیریت تخصصی بیمارستان1و2، تهران، دیباگران، چاپ اول. مدیریت کیفیت فراگیر در نظام بهداشت و درمان،سید جمال الدین طبیبی و همکاران،1380. مدیریت در عرصه بهداشت و درمان، عبدالوهاب باغبانیان و همکاران، انتشارات گپ، 1382. مدیریت بهداشت و درمان، سعید آصف زاده و عزیز رضاپور، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1391.