اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مهسا حاجی محمدحسینی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : فوریت های پزشکی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: فوریت های پزشکی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اورژانس های محیطی
نوع درس: تئوری عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه ۴ جلسه ت
تعداد ساعات : 9
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی، Osce
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:70درصد
امتحان عملی:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
واحد تئوری این درس در کلاس درس به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و تحلیل گروهی تدریس خواهد شد. و واحد عملی در مرکز مهارت ها و با مشاهده فیلم و کلر با مولاژ برگزار می گردد.دانشجو محور(پرسش و پاسخ و آموزش مهارت بالینی) 1.حضور فعال (مشارکت در تحلیل سناریو) 2.امتحان پایان ترم عملی 3.امتحان پایان ترم تئوری
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت های اورژانسی در سوختگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی وفیزیولوژی پوست راشرح دهد
2 سوختگی راتعریف نموده انوان آن راتوضیح دهد.
3 علل وعلائم سوختگی رابیان نماید
4 روشهای محاسبه درصد سوختگی راتوضیح دهد.
5 مراقبت های اورزانس پیش بیمارستانی درسوختگی راتوضیح دهد
6 مراقبتهای اورژانسی درسوختگی های شیمیایی والکتریکی را بیان نماید
7 برقراری راه هوایی مناسب دربیماران سوخته راشرح دهد.
8 دستورالعمل مراقبت اورژانسی سوختگی را لیست نماید
9 الگوریتم مراقبت اورزانس سوختگی را تدوین نماید
10
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت های اورژانسی در سرما و گرمازدگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هیپرترمی وانواع آن راشرح دهد
2 عوامل مساعد کننده هیپرترمی رابیان نماید
3 انواع گرمازدگی را شرح دهد
4 ارزیابی ومراقبتهای اورژانس گرمازدگی را توضیح دهد
5 علائم ونشانه های گرمازدگی رابیان نماید
6 مراقبت های اورزانس پیش بیمارستانی درگرمازدگی راتوضیح دهد
7 دستورالعمل مراقبت اورژانسی گرمازدگی راتوضیح دهد
8 الگوریتم مراقبت اورزانس گرمایی راتوضیح دهد.
9 هیپوترمی وانواع آن راشرح دهد
10 عوامل مساعد کننده هیپوترمی رابیان نماید
11 انواع سرمازدگی را شرح دهد
12 مراقبت های اورزانس پیش بیمارستانی در سرمازدگی را لیست نماید
13 علائم ونشانه های سرمازدگی رابیان نماید
14 الگوریتم مراقبت اورزانس سرمایی را تدوین نماید
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت های اورژانسی در برق گرفتگی،صاعقه زدگی و اورژانس های ناشی از تغییر فشار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم اثر برق گرفتگی وصاعقه زدگی را مقایسه نماید
2 مراقبتهای اورژانس درصاعقه زدگی راشرح دهد
3 سوختگی ناشی از برق وصاعقه را با سوختگی حرارتی مقایسه نماید
4 چگونگی ارزیابی دربرق و صاعقه گرفتگی را تمیز دهد.
5 مراقبتهای اورژانس دربرق گرفتگی راشرح دهد
6 الگوریتم مراقبتهای اورژانس دربرق و صاعقه را تدوین نماید
7 انواع بیماری ارتفاع بالا را شرح دهد
8 علائم و چگونگی ارزیابی اورژانسهای ارتفاع بالا راتوضیح دهد
9 مراقبتهای اورژانس در اورژانسهای ارتفاع بالا راشرح دهد
10 الگوریتم مراقبتهای اورژانس در ارتفاع بالا راتوضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت های اورژانسی در اختلالات ناشی از گزیدگی، رادیاسیون و غرق شدگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع گزیدگی ها راشرح دهد
2 علائم و چگونگی ارزیابی درمارگزیدگی رابیان نماید
3 مراقبتهای اورژانس درمارگزیدگی را لیست نماید
4 علائم وچگونگی ارزیابی درعقرب گزیدگی رابیان نماید
5 مراقبتهای اورژانس درعقرب گزیدگی را لیست نماید
6 علائم وچگونگی ارزیابی درزنبورگزیدگی رابیان نماید
7 مراقبتهای اورژانس درزنبورگزیدگی را لیست نماید
8 اثرات تشعشع بر بدن را بیان نماید
9 اصول ایمنی دربرخورد با تشعشعات راتوضیح دهد
10 مراقبتهای اورژانس تشعشعات هسته ای را لیست نماید
11 غرق شدگی خشک و مرطوب را مقایسه نماید
12 غرق شدگی در آب شور و شیرین را مقایسه نماید
13 علائم غرق شدگی را بیان نماید
14 الگوریتم اداره مصدوم غوطه ور شده در آب را تدوین نماید
15
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: تمرین عملی مباحث مربوط به اورژانس سوختگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سوختگی در درجات مختلف را مشاهده نماید
2 سوختگی در درجات مختلف را تشخیص دهد
3 درصد سوختگی های مورد مشاهده را محاسبه نماید
4 از بیمار فرضی دچار سوختگی با درجات مختلف مراقبت موثر انجام دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: تمرین عملی مباحث مربوط به برق گرفتگی و صاعقه زدگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم بیمار مبتلا به برق گرفتگی را در فیلم و عکس مشاهده نماید
2 از روی عکس بیمار مبتلا به برق گرفتگی را از سایر بیماران با سوختگی و بیماران ترومایی شناسایی نماید
3 مراقبت های لازم از بیمار مبتلا به برق گرفتگی را انجام دهد
4 مراقبت های لازم از بیمار مبتلا به صاعقه زدگی را انجام دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: تمرین عملی مباحث مربوط به سرما و گرمازدگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیمار مبتلا به گرمازدگی را تشخیص دهد
2 مراقبت های لازم از بیمار مبتلا به گرمازدگی را به عمل آورد
3 درجات مختلف هیپوترمی را بر اساس علائم تشخیص دهد
4 مراقبت های لازم از بیمار مبتلا به هیپوترمی را به عمل آورد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: تمرین عملی مباحث مربوط به اورژانس های ناشی از تغییر فشار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فیلم و تصاویر مربوط به بیماری های شایع در ارتفاع بالا را مشاهده نماید
2 مراقبت های لازم از بیمار مبتلا به یکی از اختلالات ارتفاع بالا را انجام دهد
3 فیلم و تصاویر مربوط به بیماری های شایع در غواصان را مشاهده نماید
4 مراقبت های لازم از بیمار مبتلا به یکی از بیماری های شایع در غواصان را انجام دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: تمرین عملی مباحث مربوط به گزیدگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فیلم و تصاویر مربوط به مارهای مختلف(سمی و غیرسمی) را تشخیص دهد.
2 فیلم و تصاویر مربوط به علائم مارگزیدگی را مشاهده نماید
3 مراقبت های لازم از بیمار با مارگزیدگی را انجام دهد
4 بیمار مبتلا به مارگزیدگی را ارزیابی نماید
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: تمرین عملی مباحث مربوط به گزیدگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عقرب های سمی و غیرسمی را مشاهده نماید
2 علائم گزیدگی با عقرب سمی را از روی عکس و فیلم تشخیص دهد
3 مراقبت های لازم از بیمار با عقرب زدگی را به عمل آورد
4 علائم گزیدگی با زنبور از روی عکس و فیلم تشخیص دهد
5 مراقبت های لازم از بیمار با زنبورگزیدگی را انجام دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: تمرین عملی مباحث مربوط تشعشات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثرات تشعشع بر بدن را بیان نماید اصول ایمنی دربرخورد با تشعشعات راتوضیح دهد مراقبتهای اورژانس تشعشعات هسته ای را لیست نماید
2 علائم و اثرات تشعشات بر بدن انسان را از روی عکس و فیلم مشاهده نماید
3 طرز استفاده از لباس و اصول ایمنی در برخورد با تشعشات را به درستی انجام دهد
4 مراقبت های لازم از بیمار با تشعشات هسته ای را به طور صحیح انجام دهد
5
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آزمون عملی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ارزیابی، تشخیص و مراقبت مناسب از بیمار با سوختگی
2 ارزیابی، تشخیص و مراقبت مناسب از بیمار با هیپوترمی
3 ارزیابی، تشخیص و مراقبت مناسب از بیمار با گرمازدگی
4 ارزیابی، تشخیص و مراقبت مناسب از بیمار با انواع گزیدگی
5 ارزیابی، تشخیص و مراقبت مناسب از بیمار تحت تشعشات هسته ای
6 ارزیابی، تشخیص و مراقبت مناسب از بیمار با بیماری های ارتفاع
7 ارزیابی، تشخیص و مراقبت مناسب از بیمار با غرق شدگی
8 ارزیابی، تشخیص و مراقبت مناسب از بیمار با صاعقه زدگی


رفرنس ها :
کتاب جامع اورژانس ها، دکتر سیدعلی مجیدی، دکتر معصومه اصغرنیا، ۱۳۹۵ مجموعه ترجمه و تلخیص آسیب های محیطی تینتینالی ۲۰۱۶، ترجمه دکتر افسانه دهبزرگی میستوویچ جوزف، اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه، آخرین چاپ بلدسو برایان، اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی، آخرین چاپ