اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : نرگس علیزاده آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : جراحی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی گوش و حلق و بینی
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 3 تعداد جلسه 4هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: شفاهی، چند گزینه ای، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:20درصد
امتحان پایان ترم:70درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
کلاسهای روزانه. ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینی.اموزش نحوه صحیح معاینه و شرح حال گیری.نحوه صحیح خواندن اودیومتری و سی تی اسکناستاد محور و دانشجو محور - ورود و خروج به موقع - توجه و دقت در مباحث ارائه شده - شرکت در پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف استاد - هماهنگی با استاد و واحد آموزش - رعایت قوانین آموزشی و اداری آن مرکز - ارائه شرح حال بیماران - انجام امور خواسته شده از طرف استاد و آموزش مرکز - حضور فعال در درمانگاه - شرکت در امتحان مربوطه
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با سیستم حنجره
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فراگیر راس ساعت 8 صبح در امفی تاتر حضور داشته باشد.
2 با اناتومی حنجره و عملکرد ان آشنا شود
3 با بیماریهای حنجره . نحوه درمان آن آشنا شود
4 با نحوه معاینه حنجره آشنا شود
5 در درمانگاه با شرح حال گیری از سیستم حنجره آشنا شود و آن را انجام دهد
6 نحوه ارتباط صحیح با بیمار و ایجاد حس اعتماد نسبت به پزشک را بیاموزد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با سیستم شنوایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو 8 صبح در آمفی تاتر حضور داشته باشد
2 با آناتومی گوش و استخوان تمپورال و عملکرد سیستم شنوایی آشنا شود
3 با بیماریهای گوش و نحوه درمان آن آشنا شود
4 با نحوه صحیح خواندن اودیومتری آشنا شود
5 با انواع کاهش شنوایی آشنا شود
6 در درمانگاه شرح حال صحیح از بیماران گرفته و معاینه صحیح انجام دهد
7 تشخیص صحیح بیماری داده و مراقبتهای صحیح از گوش را بازگو کند
8 نحوه ارتباط صحیح با بیمار و ایجاد حس اعتماد نسبت به پزشک را بیاموزد
9 با خواندن سی تی اسکن این قسمت آشنا شود
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با سیستم دهان و حلق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو 8 صبح در آمفی تاتر حضور داشته باشد
2 با آناتومی حفره دهان و عملکرد غدد بزاقی و سیستمهای لنفاوی راه دهانی-مروی آشنا شود
3 با بیماریهای حفره دهان و نحوه درمان آن آشنا شود
4 در درمانگاه شرح حال صحیح و معاینه بر روی بیمار انجام شود
5 نحوه ارتباط صحیح با بیمار و ایجاد حس اعتماد نسبت به پزشک را بیاموزد
6 سی تس اسکن برخی از بیماریهای این قسمت را آموزش ببیند
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با بینی و سینوس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو ساعت 8صبح در آمفی تاتر حضور داشته باشد
2 با آناتومی بینی و سینوس و عملکرد قسمتهای مختلف آن آشنا شود
3 با معاینه بینی و سینوس اشنا شود
4 با بیماریها و درمان این قسمت آشنا شود
5 معاینه و شرح حال گیری صحیح را در درمانگاه آموزش ببیند
6 با سی تی اسکن این قسمت آشنا شود
7 نحوه ارتباط صحیح با بیمار و ایجاد حس اعتماد نسبت به پزشک را مرور کند


رفرنس ها :
بهراهم