اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : روح الله فاتح آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: قارچ شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : میکروبیولوژی سابقه آموزشی : 4
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : پاتوبیولوژی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9
تعداد ساعات : 18
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی نوع امتحان پایان ترم: تستی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:45درصد
امتحان پایان ترم:45درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی و پاورپوینتاستاد محور و دانشجو محور ارائه سمینار دانشجوئی- پاسخگوئی به پرسش های کلاسی- شرکت در کوئیزهای هفتگی
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با علم میکروب‎شناسی، طبقه‎بندی میکروارگانیسم‎ها، ساختمان سلولی باکتری ها و متابولیسم آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه‎بندی موجودات زنده را بداند و توضیح دهد.
2 تفاوت یوکاریوت‎ها و پروکاریوت‎ها را ذکر کرده و توضیح دهد.
3 اشکال و نحوة آرایش باکتری‎ها را بداند و ترسیم کند.
4 خصوصیات، اجزاء و اعمال هر یک از قسمت های ساختمان باکتری‎ها را بداند و توضیح دهد.
5 منحنی رشد باکتری‎ها را بداند و توضیح دهد.
6 منحنی رشد باکتری‎ها را بداند و توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با باکتری های خانواده استافیلوکوکاسه، استرپنتوکوکاسه، انتروباکتریاسه و ویبریوناسه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موفولوژی، گونه های عامل بیماری، فاکتورهای بیماریزائی، علائم بالینی ناشی از باکتری های خانواده استافیلوکوکاسه را بداند و توضیح دهد.
2 نحوه تشخیص آزمایشگاهی و روش های پیشگیری و درمان استافیلوکوک ها را بداند و شرح دهد.
3 موفولوژی، گونه های عامل بیماری، فاکتورهای بیماریزائی، علائم بالینی ناشی از باکتری های خانواده استرپتوکوکاسه را بداند و توضیح دهد.
4 نحوه تشخیص آزمایشگاهی و روش های پیشگیری و درمان استرپتوکوک ها را بداند و شرح دهد.
5 موفولوژی، گونه های عامل بیماری، فاکتورهای بیماریزائی، علائم بالینی ناشی از باکتری های خانواده انتروباکتریاسه را بداند و توضیح دهد.
6 نحوه تشخیص آزمایشگاهی و روش های پیشگیری و درمان باکتری های خانواده انتروباکتریاسه را بداند و شرح دهد.
7 موفولوژی، گونه های عامل بیماری، فاکتورهای بیماریزائی، علائم بالینی ناشی از باکتری های خانواده ویبریوناسه را بداند و توضیح دهد.
8 نحوه تشخیص آزمایشگاهی و روش های پیشگیری و درمان باکتری های خانواده ویبریوناسه را بداند و شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با جنس‏‎های هموفیلوس، نایسریا، باسیلوس و کلستریدیوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مورفولوژی و خصوصیات اختصاصی جنس‎های باکتریائی مورد نظر را بداند و توضیح دهد.
2 گونه‎های مهم بیماریزای جنس‎های مورد نظر را بشناسد و نام ببرد.
3 فاکتورهای بیماری‎زایی هرکدام از جنس‎های مورد نظر را نام ببرد.
4 تظاهرات بالینی ناشی از هرکدام از جنس‎های موردنظر را ذکر کند.
5 روش های تشخیص آزمایشگاهی هرکدام از جنس‎های مورد نظر را بداند و توضیح دهد.
6 روش های پیشگیری و درمان عفونت ناشی از هرکدام از جنس‎های مورد نظر را بداند و شرح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنائی با ساختمان ویروس ها و ویروس های بیماریزای مهم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی‎های اختصاصی ویروس ها، ساختمان آنها و تفاوتشان با سایر موجودات زنده را بداند و بیان کند.
2 طبقه‎بندی ویروس‎ها را بداند و توضیح دهد.
3 نحوه بیماریزائی، علائم بالینی و روش های پیشگیری و درمان عفونت های ویروسی ناشی از ویروس های هرپس و آنفلوآنزا را بداند و توضیح دهد.
4 نحوه بیماریزائی، علائم بالینی و روش های پیشگیری و درمان عفونت های ویروسی ناشی از ویروس های عامل هپاتیت را بداند و توضیح دهد.
5 نحوه بیماریزائی، علائم بالینی و روش های پیشگیری و درمان عفونت های ویروسی ناشی از ویروس ایدز را بداند و توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنائی با قارچ‎ها و عفونت‎های قارچی سطحی و جلدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی‎های مورفولوژیک و فیزیولوژیک قارچ‎ها و تأثیر عوامل مختلف فیزیکی و شیمیائی بر رشد قارچ‎ها را بداند و بیان کند.
2 روش‎های مختلف تکثیر قارچ‎ها را بداند و بیان کند.
3 بیماری قارچی تینه‎آ ورسیکالر، عوامل ایجاد کننده بیماری، روش تشخیص و درمان آن را بداند و بیان کند.
4 بیماری قارچی پیدرا، انواع آن، عوامل بیماری، روش تشخیص و درمان آن را بداند و توضیح دهد.
5 بیماری‎های قارچی اتومایکوزیس و کراتیت، عوامل ایجاد کننده آنها، روش تشخیص و درمان آنها را بداند و توضیح دهد.
6 جنس‎های مختلف درماتوفیت، جایگاه اکولوژیکی آنها و عفونت های ناشی از آنها را بداند و بیان کند.
7 روشهای تشخیص، درمان و پیشگیری از عفونت های ناشی از درماتوفیت ها را بداند و توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنائی با عفونت‎های قارچی زیرجلدی و احشائی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عفونت قارچی اسپوروتریکوزیس، عامل ایجادکننده بیماری، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و توضیح دهد.
2 عفونت قارچی مایستوما، عوامل ایجادکننده بیماری، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و توضیح دهد.
3 عفونت قارچی کاندیدیازیس، عامل ایجادکننده بیماری، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و توضیح دهد.
4 عفونت قارچی کریپتوکوکوزیس، عامل ایجادکننده بیماری، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و توضیح دهد.
5 عفونت قارچی آسپرژیلوزیس، عامل ایجادکننده بیماری، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و توضیح دهد.
6 عفونت قارچی موکورمایکوزیس، عامل ایجادکننده بیماری، علائم بالینی، روش تشخیص و درمان عفونت را بداند و توضیح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنائی با ساختمان انگل‎ها و تک یاخته‎های بیماریزا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی های ساختمانی و نحوه انتقال انگل ها به انسان را بداند و توضیح دهد.
2 عفونت ناشی از تک یاخته انتاموبا هیستولیتیکا، روش تشخیص، درمان و پیشگیری از آن را بداند و بیان کند.
3 عفونت ناشی از تک یاخته ژیاردیا لامبلیا، روش تشخیص، درمان و پیشگیری از آن را بداند و بیان کند.
4 عفونت ناشی از تک یاخته تریکوموناس واژینالیس، روش تشخیص، درمان و پیشگیری از آن را بداند و بیان کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنائی با تک یاخته‎های جنس لیشمانیا و مالاریا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم بالینی، گونه های عامل بیماری و فاکتورهای بیماریزائی تک یاخته های جنس لیشمانیا را بداند و توضیح دهد.
2 روش های تشخیص، درمان و پیشگیری از عفونت های ناشی از تک یاخته های لیشمانیا را بداند و بیان کند.
3 علائم بالینی، گونه های عامل بیماری و فاکتورهای بیماریزائی تک یاخته های جنس مالاریا را بداند و توضیح دهد.
4 علائم بالینی، گونه های عامل بیماری و فاکتورهای بیماریزائی تک یاخته های جنس مالاریا را بداند و توضیح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با کرم‎های بیماریزا و عفونت‎های ناشی از آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ساختمان بدن کرم ها، تخم های آنها و نحوه انتقال آنها به انسان را بداند و توضیح دهد.
2 عفونت ناشی از کرم های نماتود، عوامل ایجادکننده، علائم بالینی، روش تشخیص، درمان و نحوه پیشگیری از ابتلاء به آنها را بداند و بیان کند.
3 عفونت ناشی از کرم های ترماتود، عوامل ایجادکننده، علائم بالینی، روش تشخیص، درمان و نحوه پیشگیری از ابتلاء به آنها را بداند و بیان کند.
4 عفونت ناشی از کرم های سستود، عوامل ایجادکننده، علائم بالینی، روش تشخیص، درمان و نحوه پیشگیری از ابتلاء به آنها را بداند و بیان کند.


رفرنس ها :
میکروب‎شناسی-جاوتز میکروب‎شناسی-مورای میکروب‎شناسی-واکر قارچ شناسی پزشکی جامع-دکتر فریده زینی مروری سریع و جامع بر منابع قارچ‎شناسی-روح‎الله فاتح انگل‎شناسی-مارکل