اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : روح الله فاتح آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: قارچ شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : میکروبیولوژی سابقه آموزشی : 4
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : پاتوبیولوژی
نوع درس: عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 32
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: Osce
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
انجام آزمایشات و گزارش نتایج بدست آمده توسط دانشجو:30درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
برگزاری Pre lab به منظور توضیح اساس و روش اجرای آزمایش‎ و اجرای عملی آن و همچنین مشارکت و تکرار آن توسط دانشجویاناستاد محور و دانشجو محور انجام آزمایشات، مشاهدۀ نتایج بدست آمده، بحث، تفسیر و نتیجه‎گیری، مشاهده لام‎های از قبل تهیه شده از تک یاخته ها، قارچ ها و کرم ها و شرکت در آزمون عملی
ماژیک و وایت بورد
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
کتاب
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اصول و تجهیزات آزمایشگاه میکرب‎شناسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد و نحوه کار با دستگاه اتوکلاو را بداند و انجام دهد.
2 کاربرد و نحوه کار با دستگاه فور را بداند و انجام دهد.
3 کاربرد و نحوه کار با دستگاه انکوباتور را بداند و انجام دهد.
4 کاربرد و نحوه کار با میکروسکوپ نوری را بداند و انجام دهد.
5 تجهیزات و وسایل اختصاصی آزمایشگاه میکروب‎شناسی مانند فیلدوپلاتین، پلیت، شعله و . . . را بشناسد و بکار برد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با طرز تهیه انواع محیط کشت باکتریایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خواندن دستورالعمل ساخت محیط کشت را فراگرفته و انجام دهد.
2 نحوه توزین و کار با ترازوی دیجیتال را فراگرفته و انجام دهد.
3 نحوه تقسیم کردن محیط کشت در حالت مایع در لوله‎های مناسب را فراگرفته و انجام دهد.
4 نحوه تقسیم کردن محیط کشت در حالت مایع در پلیت‎های استریل را فراگرفته و انجام دهد.
5 نحوه اضافه کردن ترکیبات افزودنی مانند خون و آنتی‎بیوتیک‎ها به محیط کشت مربوطه را فراگرفته و انجام دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با روش‎های کشت میکروارگانیسم ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاردبرد و نحوه کار با فیلدوپلاتین (لوپ، آنس و آنس سرکج) را بداند و انجام دهد.
2 کشت باکتری‏‎ها به روش Streak culture را فراگرفته و انجام دهد.
3 نحوه بدست آوردن کلونی تک و برداشت آن از روی پلیت را فراگرفته و انجام دهد.
4 کشت قارچ ها به روش نشاکاری را فرا گرفته و انجام دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با رنگ‎آمیزی گرم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طرز تهیۀ گسترش میکروبی را فرا گرفته و انجام دهد.
2 نحوه فیکس کردن گسترش میکروبی بر روی لام را فرا گرفته و انجام دهد.
3 مکانیسم و نحوه رنگ‏‎آمیزی گرم (Gram Stain) را فراگرفته و انجام دهد.
4 با مشاهده لام میکروسکوپی، باکتری‎های گرم مثبت و گرم منفی را از هم تشخیص دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با تست‎های تشخیصی استافیلوکوک‎ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اساس و نحوه انجام تست کاتالاز را فراگرفته و انجام دهد.
2 اساس و نحوه انجام تست کوآگولاز را فراگرفته و انجام دهد.
3 اساس و نحوه انجام تست DNase را فراگرفته و انجام دهد.
4 اساس و نحوه انجام تست مانیتول سالت آگار را فراگرفته و انجام دهد.
5 نتایج بدست آمده برای تست‎های مذکور را تفسیر کرده و نتیجه‎گیری کند.
6 بتواند گونه‎های مختلف استافیلوکوک‎ها را بر اساس تست‎های مذکور از هم تشخیص و افتراق دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با تست‎های تشخیصی استرپتوکوک‎ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اساس و نحوه انجام تست کمپ (CAMP) را فراگرفته و انجام دهد.
2 اساس و نحوه انجام تست بایل اسکولین را فراگرفته و انجام دهد.
3 اساس و نحوه انجام تست حساسیت به صفرا را فراگرفته و انجام دهد.
4 اساس و نحوه انجام تست حساسیت به اپتوچین را فراگرفته و انجام دهد.
5 انواع همولیز (آلفا، بتا و گاما) استرپتوکوک‎ها بر روی محیط بلاد آگار را تشخیص دهد.
6 نتایج بدست آمده برای تست‎های مذکور را تفسیر کرده و نتیجه‎گیری کند.
7 بتواند گونه‎های مختلف استرپتوکوک‎ها را بر اساس تست‎های مذکور از هم تشخیص دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با تست‎های تشخیصی خانوادۀ انتروباکتریاسیه (لاکتوز مثبت‎ها)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اساس و نحوه انجام تست TSI را فراگرفته و انجام دهد.
2 اساس و نحوه انجام تست متیل رد (MR) را فراگرفته و انجام دهد.
3 اساس و نحوه انجام تست وژس پرسکوئر (VP) را فراگرفته و انجام دهد.
4 اساس و نحوه انجام تست حرکت (Motility) را فراگرفته و انجام دهد.
5 نتایج بدست آمده برای تست‎های مذکور را تفسیر کرده و نتیجه‎گیری کند.
6 بتواند جنس‎های لاکتوز مثبت خانوادۀ انتروباکتریاسیه را از هم تشخیص و افتراق دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با تست‎های تشخیصی خانوادۀ انتروباکتریاسیه (لاکتوز منفی‎ها)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اساس و نحوه انجام تست اوره را فراگرفته و انجام دهد.
2 اساس و نحوه انجام تست سیمون سیترات را فراگرفته و انجام دهد.
3 اساس و نحوه انجام تست اکسیداز را فراگرفته و انجام دهد.
4 نتایج بدست آمده برای تست‎های مذکور را تفسیر کرده و نتیجه‎گیری کند.
5 بتواند جنس‎های لاکتوز منفی را از جنس‎های لاکتوز مثبت در خانوادۀ انتروباکتریاسیه از هم تشخیص و افتراق دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنائی با قارچ‎های ساپروفیت و عوامل عفونت های قارچی سطحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در لام از پیش تهیه شده، منظره و آرایش میکروسکوپی قارچ های آسپرژیلوس را ببیند و بتواند گونه‎های مختلف آن را تشخیص و افتراق دهد.
2 در لام از پیش تهیه شده، منظره و آرایش میکروسکوپی موکورال‎ها (رایزوپوس و موکور) را ببیند و بتواند جنس‎های مختلف آن را تشخیص و افتراق دهد.
3 در لام از پیش تهیه شده، منظره و آرایش میکروسکوپی قارچ‎های سیاه (آلترناریا و کلادوسپوریوم) را ببیند و بتواند جنس‎های مختلف آنها را تشخیص دهد.
4 در لام از پیش تهیه شده، منظره و آرایش میکروسکوپی قارچ‎های هیالین شایع (پنی‎سیلیوم، فوزاریوم و اسکوپولاریوپسیس) را ببیند و بتواند جنس‎های مختلف آنها را تشخیص و افتراق دهد.
5 با مشاهده لام از پیش تهیه شده از ضایعات تینه‎آ ورسیکالر، بتواند عامل مسبب این عفونت را تشخیص دهد.
6 با مشاهده لام از پیش تهیه شده از ضایعات اتومایکوزیس، بتواند عوامل مسبب این عفونت را تشخیص و افتراق دهد.
7 با مشاهده لام از پیش تهیه شده از ضایعات شوره سر، بتواند عامل مسبب این عفونت را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنائی با عفونت‎های قارچی جلدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با مشاهده لام از پیش تهیه شده کچلی سر، انواع این عفونت (اندوتریکس، اکتوتریکس و فاووس) را تشخیص و از یکدیگر افتراق دهد.
2 در لام از پیش تهیه شده، منظره و آرایش میکروسکوپی ترایکوفایتون‎ها (ت. منتاگروفایتیس، ت. روبروم، ت. شوئن لاینی، ت. وروکوزوم و ت. تونسورنس) را ببیند و بتواند گونه‎های مختلف آن را تشخیص دهد.
3 در لام از پیش تهیه شده، منظره و آرایش میکروسکوپی میکروسپوروم‎ها (م. کانیس و م. چیپسئوم) را ببیند و بتواند گونه‎های مختلف آن را تشخیص و افتراق دهد.
4 قارچ اپیدرموفایتون فلوکوزوم را با مشاهده خصوصیات میکروسکوپی آن در لام از پیش تهیه شده، بتواند تشخیص دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنائی با عفونت های قارچی زیرجلدی و احشائی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قارچ اسپوروتریکس شنکئی را با مشاهده خصوصیات میکروسکوپی آن در لام از پیش تهیه شده، بتواند تشخیص دهد.
2 با مشاهده لام تهیه شده از گرانول مایستوما، بتواند عفونت یومایستوما و اکتینومایستوما را تشخیص و از یکدیگر افتراق دهد.
3 عامل مسبب عفونت کاندیدیازیس را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
4 عامل مسبب عفونت آسپرژیلوزیس را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
5 عامل مسبب عفونت موکورمایکوزیس را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
6 عامل مسبب عفونت کریپتوکوکوزیس را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنائی با عفونت های ناشی از آمیب ها و تاژکداران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تروفوزوئیت انتاموبا هیستولیتیکا را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
2 اشکال مختلف کیست انتاموبا هیستولیتیکا را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص و افتراق دهد.
3 تروفوزوئیت ژیاردیا لامبلیا را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
4 اشکال مختلف کیست ژیاردیا لامبلیا را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص و افتراق دهد.
5 تروفوزوئیت تریکوموناس واژینالیس را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنائی با تک یاخته های نسج و خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اشکال آماستیگوت و پروماستیگوت تک یاخته لیشمانیا را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص و افتراق دهد.
2 گونه های مختلف عامل زخم سالک را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص و افتراق دهد.
3 اشکال مختلف انگل های مالاریا را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
4 گونه های مختلف مالاریا را در لام از پیش تهیه شده تشخیص و افتراق دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنائی با کرم های بیماریزا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کرم بالغ فاسیولا هپاتیکا را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
2 تخم فاسیولا هپاتیکا را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
3 کرم بالغ شیستوزوما هماتوبیوم را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
4 تخم شیستوزوما هماتوبیوم را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
5 کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
6 تخم اکینوکوکوس گرانولوزوس را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
7 کرم بالغ آسکاریس لومبرکوئیدس را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص دهد.
8 اشکال مختلف تخم کرم آسکاریس لومبرکوئیدس را در لام از پیش تهیه شده بتواند تشخیص و افتراق دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: Review
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مرور تست های تشخیصی باکتری ها
2 مرور لام های فیکس شده قارچی
3 مرور لام های فیکس شده تک یاخته ها
4 مرور لام های فیکس شده کرم ها
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: امتحان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 برگزاری امتحان عملی به صورت ایستگاهی


رفرنس ها :
میکروب‎شناسی-جاوتز میکروب‎شناسی-مورای میکروب‎شناسی-واکر قارچ شناسی پزشکی جامع-دکتر فریده زینی مروری سریع و جامع بر منابع قارچ‎شناسی-روح‎الله فاتح انگل‎شناسی-مارکل