اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : زهره خلجی نیا آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بهداشت باروری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بیماری های زنان و ناباروری
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 3 تعداد جلسه 25
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):15درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:15درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، پرسش و پاسخ، ماژیک و وایت برداستاد محور و دانشجو محور -ورود و خروج به موقع - شرکت فعال در پرسش و پاسخ - انجام تکالیف تعیین شده از طرف استاد -شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تناسلی زن (داخلی و خارجی )
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قسمتهای مختلف دستگاه تناسلی داخلی و خارجی را نام ببرد.
2 خونرسانی و عصب دهی به دستگاه تناسلی خارجی را ذگر کند.
3 خونرسانی و عصب دهی به دستگاه تناسلی داخلی را ذگر کند.
4 بافتهای حمایت کننده دستگاه تناسلی داخلی را ذکر کند.
5 روش گرفتن شرح حال را به صورت صحیح و یدون کمک مربی توضیح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با روشهای تشخیصی در بیماریهای زنان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روشهای تشخیصی را به طور کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
2 روش گرفتن شرح حال را به صورت صحیح و یدون کمک مربی توضیح دهد
3 معاینه دودستی لگن را به صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 انواع معاینات سیستوسل و رکتوسل را توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های ولو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماریهای ولو در دوره های متفاوت زندگی را از نظر تظاهرات بالینی بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
2 حداقل دو مورد از درمان عفونت ها و بیماری های جنسی را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
3 به صورت کامل بیماری های سیستمیک و اتوایمیون ولو را از نظر درمان بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
4 بیماری های شایع را با توجه به رده سنی نام ببرد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی واژن و واژینیتها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی واژن را به صورت صحیح توضیح بدهد.
2 حداقل سه مورد از واژینیتهای شایع را بدون در اختیار داشتن کتاب نام برد
3 درمان واژینیت و سرویسیت را بدونن خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 علائم انواع واژینیت را ذکر نماید.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با سرویکس بیماریهای مهم سرویکس پاپ اسمیر و CIN
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تظاهرات بالینی بیماری های سرویکس را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
2 نتایج مختلف پاپ اسمیر را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
3 حداقل دو مورد از درمان بیماری های سرویکس را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
4 مراحل سرطان سرویکس را توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: ادامه آشنایی با سرویکس بیماریهای مهم سرویکس پاپ اسمیر و CIN
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جدول پاپ اسمیر را تفسیر نماید.
2 انواع روش های تشخیصی و درمانی را نام ببرد.
3 درمان کانسر سرویکس را شرح دهد.
4 علائم کانسر سرویکس را در بارداری نام ببرد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با رحم، هیپرپلازی آندومتر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تظاهرات و درمان بیماری های رحم را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
2 حداقل دو عارضه هیپرپلازی رحم را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
3 انواع هیپرپلازی را نام ببرد.
4 درمان هیپرپلازی را شرح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با بلوغ و بیماری های مربوطه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراحل tanner رابه صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
2 اختلالات بلوغ را به صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
3 نمودار ارزیابی بلوغ زودرس را بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 انواع اختلالات بلوغ را شرح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با یائسگی و عوارض آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم یائسگی را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
2 درمان مشکلات یائسگی را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
3 یائسگی زود رس را توضیح دهد.
4 عوارض یائسگی را نام ببرد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با PID و UTI
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 به صورت صحیح تظاهرات بالینیPID و UTI را بدون در اختیار داشتن کتاب را نام ببرد.
2 risk factor های PID و UTI را به صورت صحیح نام ببرد.
3 درمان را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
4 عوارض PID را شرح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های خوش خیم و بدخیم تخمدان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع بیماری های خوش خیم تخمدان را به طور کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
2 روش گرفتن شرح حال را به صورت صحیح و یدون کمک مربی توضیح دهد
3 معاینه دودستی لگن را به صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 انواع کیست های تخمدان را شرح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با بیماری تخمدان پلی کیستیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری تخمدان پلی کیستیک و IH را از نظر تظاهرات بالینی بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
2 حداقل چهار مورد از درمان PCOS را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
3 به صورت کامل عوارض بیماری های پلی کیستیک و IH را از نظر درمان بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
4 PCO را تعریف نماید.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: ادامه آشنایی با بیماری تخمدان پلی کیستیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آزمایشات مربوط به PCO را تفسیر نماید.
2 تغییرات هورمونی را شرح دهد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با توده های لگنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع توده های لگنی را به صورت صحیح شرح دهد.
2 ارزیابی توده های لگنی را بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
3 انواع روشهای تشخیصی توده های لگنی را به طور کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 عوارض توده های لگنی را شرح دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با ناباروری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش شرح حال گیری از زوج نابارور را توضیح دهد.
2 علل ناباروری زنان و مردان را توضیح دهد.
3 ارزیابی اولیه بیمار نابارور را به صورت صحیح و یدون کمک مربی توضیح دهد
4 شیوع انواع ناباروری را فراگیرد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: ادامه آشنایی با ناباروری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل ناباروری را به صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
2 روش های درمانی ناباروری را بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
3 عوارض درمان ناباروری را نام ببرد.
4 سندروم تخمدان تحریک پذیر را شرح دهد
شماره جلسه: 18
اهداف کلی: آشنایی با AUB و DUB
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فیزیولوژی قاعدگی را بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
2 علل AUB را در سنین مختلف بدون در اختیار داشتن کتاب با هم مقایسه کند
3 انواع DUB را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب بشناسد
4 حداقل دو مورد از درمانهای AUB و DUB را بدون در اختیار داشتن کتاب نام برد
شماره جلسه: 19
اهداف کلی: آشنایی دانشجو با آمنوره
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع آمنوره را بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
2 ارزیابی بیمار آمنوره را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
3 درمان آمنوره را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 بیماری های کروموزومی همراه با آمنوره را نام ببرد.
شماره جلسه: 20
اهداف کلی: امتحان میان ترم با هماهنگی دانشجویان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 21
اهداف کلی: آشنایی با بیماریهای پستان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حداقل سه مورد از بیماری های پستان را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
2 تظاهرات بالینی بیماری های پستان را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
3 حداقل سه مورد از درمان بیماریهای پستان را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
4 ماسیت و آبسه پستان را شرح دهد.
شماره جلسه: 22
اهداف کلی: آشنایی با آندومتریوز
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل آندومتریوز رابه صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
2 عوارض آندومتریوز را به صورت کامل و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
3 روشهای تشخیصی آندومتریوز را بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 درمان آندومتریوز را به صورت صحیح و بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
شماره جلسه: 23
اهداف کلی: تعطیل رسمی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 24
اهداف کلی: آشنایی با PMS و دیسمنوره
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل PMS و دیسمنوره را بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
2 بتواند تظاهرات بالینی PMS و دیسمنوره را بدون در اختیار داشتن کتاب نام ببرد
3 به صورت کامل درمان PMS و دیسمنوره را بدون در اختیار داشتن کتاب توضیح دهد
4 انواع دیسمنوره را شرح دهد.
شماره جلسه: 25
اهداف کلی: آشنایی با عملکرد جنسی آشنایی با عملکرد جنسی آشنایی با عملکرد جنسی آشنایی با عملکرد جنسی آشنایی با عملکرد جنسی آشنایی با عملکرد جنسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چرخه پاسخ جنسی را شرح دهد.
2 حداقل سه مورد از عوامل موثر بر پاسخ جنسی را بدون در اختیار داشتن کتاب نام برد
3 نحوه ارزیابی فرد مورد تجاوز جنسی را بدون خطا و بدون در اختیار داشتن کتاب شرح دهد
4 واژینیسموس را شرح دهد.


رفرنس ها :
کتاب بیماری های زنان برک و نواک، نویسنده جاناتان برک، مترجم بهرام قاضی جهانی وروشنک قطبی،ویراست 15،سال انتشار2012،انتشارات گلبان