اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : زهره خلجی نیا آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: بهداشت باروری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی بیماری های زنان
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:20درصد
کار عملی :60درصد
ورود و خروج بموقع:10درصد
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارزیابی مهارت های ارتباطی و بالینیاستاد محور و دانشجو محور -ورود و خروج به موقع - حضور فعال در پرسش و پاسخ - انجام تکالیف تعیین شده از طرف استاد - انجام امور بالینی -شرکت در امتحان
کتاب
اینترنت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمار و تجهیزات بخش
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
بیمار نما
بخش درمانگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی باشیوه صحیح گرفتن شرح حال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند با بیمار ارتباط برقرار کند.
2 دانشجو بتواند یک شرح حال را بصورت کامل و بدون کمک مربی از بیمار بگیرد.
3 دانشجو بتواند با در اختیار داشتن شرح حال یک بیمار تشخیص افتراقی صحیح بدهد.
4 دانشجو باید بتواند بیمار را جهت معاینه آماده کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با معاینات بالینی در بخش زنان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اسپکولوم را به طرز صحیحی برای بیمار بگذارد و خارج کند.
2 دانشجو باید معاینه ولو را به طور کامل انجام دهد
3 دانشجو باید معاینه واژن را بطور کامل انجام دهد
4 دانشجو باید بتواند معاینات بالینی دستگاه تناسلی داخلی را به نحو صحیح انجام دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های خوش خیم پستان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند بیماری های خوش خیم پستان را از بدخیم افتراق دهد.
2 دانشجو بتواند خودآزمایی پستان را به بیمار آموزش دهد.
3 دانشجو بتواند راه های غربالگری بیماری های پستان را به بیمار آموزش دهد.
4 دانشجو بتواند ماستیت و آبسه را در بیمار درمان کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با خونریزی های غیر طبیعی رحمی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند علل خونریزی های غیر طبیعی رحمی در سنین مختلف را بیان کند.
2 دانشجو بتواند برای بیمار با خونریزی های غیر طبیعی رحمی آزمایشات لازم را درخواست کند.
3 دانشجو باید بتواند راهکارهای تشخیصی در افراد مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحمی را بشناسد.
4 دانشجو باید بتواند راهکارهای درمانی را به افراد مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحمی توصیه کند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با عمل هیسترکتومی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند کلیه مراقبت های قبل و بعد از عمل هیسترکتومی را به صورت عملی اجرا کند.
2 دانشجو باید بتواند اندیکاسیون های عمل هیسترکتومی را شرح دهد.
3 دانشجو باید بتواند عوارض ناشی از عمل هیسترکتومی را بیان کند.
4 دانشجو بتواند انواع هیسترکتومی را شرح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با دردهای لگنی و دیسمنوره
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند تشخیص های افتراقی دردهای مزمن لگنی را بیان کند.
2 دانشجو باید بتواند دیسمنوره اولیه و ثانویه را افتراق دهد.
3 دانشجو باید بتواند دیسمنوره اولیه را درمان کند.
4 دانشجو باید بتواند علت دیسمنوره ثانویه را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با عفونت های دستگاه تناسلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواندانواع واژینیت های شایع را تشخیص دهد.
2 دانشجو باید بتواند درمان واژینیت را انجام دهد.
3 دانشجو باید بتواند انواع بیماری های آمیزشی را تشخیص دهد.
4 دانشجو باید بتواند معیارهای بیماری التهابی لگن را بیان کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با یائسگی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند یائسگی را تشخیص دهد.
2 دانشجو باید بتواندنکات مراقبتی در مورد مددجویان یائسه را به آنان آموزش دهد.
3 دانشجو باید بتواند به خانم یائسه مشاوره های لازم را در زمینه کاهش علائم یائسگی ارائه نماید.
4 دانشجو باید بتواند راه های پیشگیری استئوپروز را برای زنان یائسه بیان کند.
5 دانشجو باید بتواند فواید و عوارض هورمون درمانی را بیان نماید.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با داروهای مورد استفاده در بیماری های زنان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند موارد اندیکاسیون داروهای شایع را توضیح دهد
2 دانشجو بایدمواردمنع مصرف مطلق داروهای مورد استفاده در زنان را بیان کند.
3 دانشجو باید بتواند شیوه صحیح دارودهی را اجرا کند.
4 دانشجو باید بتوانددرصورت لزوم نسخه داروئی در حد شرح وظائف بنویسد.


رفرنس ها :
بیماری های زنان برک و نواک ، جاناتان نواک، قاضی جهانیو قطبی،ویراست 15 2012، انتشارات گلبان Berek J Adashi E Hillard , P novaks . Gynecology 12 th ed. Williams & Wilkins USA . 2012 .