اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : دندانپزشکی تشخیصی (2)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.2 تعداد جلسه 2
تعداد ساعات : 4
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:20درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پاورپوینت مطرح کردن یک کیس میتلا به بیماری وزیکولوبولوزدر هر جلسه استاد محور و دانشجو محور شرکت در کوییز حضور به موقع و مرتب در کلاس
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات اولسراتیو، وزیکولار و بولوز دهان(زخم های عودکننده)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اتیولوژی و پاتوژنز استوماتیت آفتی راجعه را توضیح دهد.
2 انواع استوماتیت آفتی راجعه را شرح دهد.
3 تشخیص های افتراقی استوماتیت آفتی راجعه را نام ببرد.
4 یافته های آزمایشگاهی استوماتیت آفتی راجعه را شرح دهد.
5 روش های درمانی استوماتیت آفتی راجعه را توضیح دهد.
6 اتیولوژی و پاتوژنز سندرم بهجت را توضیح دهد
7 تظاهرات بالینی سندرم بهجت را شرح دهد.
8 یافته های آزمایشگاهی سندرم بهجت را شرح دهد.
9 روش های درمانی سندرم بهجت را توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات اولسراتیو، وزیکولار و بولوز دهان(ضایعات مزمن متعدد)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اتیولوژی و پاتوژنز پمفیگوس ولگاریس را توضیح دهد.
2 تظاهرات بالینی و یافته های دهانی پمفیگوس ولگاریس را شرح دهد.
3 تشخیص های افتراقی پمفیگوس ولگاریس را نام ببرد.
4 یافته های آزمایشگاهی، پاتولوژی و درمان پمفیگوس ولگاریس را شرح دهد.
5 اتیولوژی و پاتوژنز پمفیگوس پارانئوپلاستیک را توضیح دهد.
6 تظاهرات بالینی و یافته های دهانی پمفیگوس پارانئوپلاستیک را شرح دهد.
7 یافته های آزمایشگاهی، پاتولوژی و درمان پمفیگوس پارانئوپلاستیک را شرح دهد.
8 انواع پمفیگوس وژتانس رانام ببرد.
9 یافته های دهانی پمفیگوس وژتانس را شرح دهد.
10 درماتوبولوزهای ساب اپی تلیال را نام ببرد.
11 اتیولوژی و پاتوژنز پمفیگوئید بولوز را توضیح دهد.
12 تظاهرات بالینی و یافته های دهانی پمفیگوئید بولوز را شرح دهد.
13 تشخیص های افتراقی ،یافته های آزمایشگاهی و درمان پمفیگوئیدبولوز را شرح دهد.
14 اتیولوژی و پاتوژنز پمفیگوئید سیکاتریکال توضیح دهد.
15 تظاهرات بالینی و یافته های دهانی پمفیگوئید سیکاتریکال را شرح دهد.
16 یافته های آزمایشگاهی و درمان پمفیگوئید سیکاتریکال را شرح دهد.
17 اتیولوژی، پاتوژنز، تظاهرات بالینی، یافته های دهانی، یافته های لابراتواری و درمان بیماریIgA خطی را شرح دهد.
18 پاتوژنز، تظاهرات بالینی، یافته های دهانی و درمان بیماری اپیدرمولیز بولوزای اکتسابی را شرح دهد.
19 پاتوژنز، تظاهرات بالینی، یافته های دهانی و درمان بیماری مزمن بولوز را شرح دهد.
20 زخم های منفرد دهانی را نام ببرد.
21 اتیولوژی، پاتوژنز، تظاهرات بالینی، یافته های دهانی، یافته های لابراتواری و درمان گرانولومای تروماتیک زخمی را شرح دهد.
22
23
24


رفرنس ها :
oral medicine 2015 burket the last edition of oral pathology nevil