اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بیماری های دهان و تشخیص عملی 2
نوع درس: عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 53
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: Osce، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: Osce، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):30درصد
حضور فعال:20درصد
امتحان میان ترم:10درصد
امتحان پایان ترم:40درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
- سخنرانی - توضیح همراه با پاورپوینت _آموزش بر بالین بیماراستاد محور و دانشجو محور -ارائه تکالیف محوله -اجرای مستقل تدریس در کلاس بر حسب نیاز - شرکت در امتحانات مربوطه( اعم از کوییز وپایان ترم) -معاینه بیمار
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بخش
بخش درمانگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با معاینه و تشکیل پرونده های غربالگری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معاینات خارج دهانی را انجام دهد.
2 معاینات داخل دهانی را انجام دهد.
3 طرح درمان صحیح ارایه دهد.
4 ضایعات مخاط دهان را درمان کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با معاینه صحیح مفصل تمپورومندیبولار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری های مفصل تمپورومندیبولاررا تشخیص دهد .
2 آناتومی مفصل تمپورومندیبولاررا بر روی بیمار نما نشان دهد.
3 مفصل تمپورومندیبولار بیمار را با روش های صحیح معاینه کند.
4 بیماری های مفصل تمپورومندیبولاررا درمان کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با نحوه صحیح انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری های قلبی و عروقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اتیولوژی و پاتوژنز بیماری های ایسکمیک قلبی را بر بالین بیمار در نظر بگیرد.
2 علایم دهانی بیماران مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی را تشخیص دهد
3 ملاحظات مورد نیاز در هنگام انجام درمان های دندانپزشکی در بیماران قلبی را رعایت کند.
4 اقدامات اورژانسی مورد نیاز در صورت بروز مشکلات ایسکمیک برای مبتلایان به بیماری های قلبی را انجام دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با نحوه صحیح انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری دیابت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اتیولوژی وتظاهرات بیماری دیابت را تشخیص دهد.
2 علایم دهانی بیماران مبتلا به دیابت رااز روی اسلاید نشان دهد.
3 ملاحظات مورد نیاز در هنگام انجام درمان های دندانپزشکی در بیماران دیابتی را رعایت کند.
4 اقدامات اورژانسی مورد نیاز در صورت بروز مشکلات حاد برای مبتلایان به بیماری های دیابتی را انجام دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با نحوه صحیح انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری های کلیوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اتیولوژی و تضاهرات بیماری های کلیوی را تشخیص دهد.
2 علایم دهانی بیماران مبتلا به بیماری های کلیوی را تشخیص دهد.
3 ملاحظات مورد نیاز در هنگام انجام درمان های دندانپزشکی در بیماران کلیوی رارعایت کند.
4 اقدامات اورژانسی مورد نیاز در صورت بروز مشکلات حاد برای مبتلایان به بیماری های کلیوی را انجام دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با نحوه صحیح انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری های ریوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اتیولوژی و تظاهرات بیماری های ریوی را تشخیص دهد.
2 علایم دهانی بیماران مبتلا به بیماری های ریوی را تشخیص دهد.
3 ملاحظات مورد نیاز در هنگام انجام درمان های دندانپزشکی در بیماران ریوی را رعایت کند.
4 اقدامات اورژانسی مورد نیاز در صورت بروز مشکلات حاد برای مبتلایان به بیماری های ریوی را انجام دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با نحوه صحیح انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری های کبدی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اتیولوژی و تظاهرات بیماری های کبدی رابر روی بیمارتشخیص دهد.
2 علایم دهانی بیماران مبتلا به بیماری های کبدی را تشخیص دهد.
3 ملاحظات مورد نیاز در هنگام انجام درمان های دندانپزشکی در بیماران کبدی را در نظر بگیرد.
4 اقدامات اورژانسی مورد نیاز در صورت بروز مشکلات حاد برای مبتلایان به بیماری های کبدی را انجام دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با نحوه صحیح انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری های گوارشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اتیولوژی و تظاهرات بیماری های گوارشی راتشخیص دهد.
2 علایم دهانی بیماران مبتلا به بیماری های گوارشی را تشخیص دهد.
3 ملاحظات مورد نیاز در هنگام انجام درمان های دندانپزشکی در بیماران گوارشی را رعایت کند.
4 اقدامات اورژانسی مورد نیاز در صورت بروز مشکلات حاد برای مبتلایان به بیماری های گوارشی را انجام دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با نحوه صحیح انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری های آدرنال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اتیولوژی و تظاهرات بیماری های آدرنال را تشخیص دهد.
2 علایم دهانی بیماران مبتلا به بیماری های آدرنال را تشخیص دهد.
3 ملاحظات مورد نیاز در هنگام انجام درمان های دندانپزشکی در بیماران آدرنال را رعایت کند.
4 اقدامات اورژانسی مورد نیاز در صورت بروز مشکلات حاد برای مبتلایان به بیماری های آدرنال را انجام دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با نحوه صحیح انجام درمان های دندانپزشکی برای مبتلایان به بیماری های تیرویید
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اتیولوژی و تظاهرات بیماری های تیرویید را تشخیص دهد.
2 علایم دهانی بیماران مبتلا به بیماری های تیرویید را تشخیص دهد.
3 ملاحظات مورد نیاز در هنگام انجام درمان های دندانپزشکی در بیماران تیرویید را در نظر بگیرد.
4 اقدامات اورژانسی مورد نیاز در صورت بروز مشکلات حاد برای مبتلایان به بیماری های تیرویید را انجام دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با نحوه صحیح انجام درمان های دندانپزشکی برای خانم های باردار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تغییرات فیزیولوژیک ایجاد شده در بارداری را تشخیص دهد.
2 علایم دهانی ایجاد شده در اثربارداری را بر بالین بیمار نشان دهد.
3 ملاحظات مورد نیاز در هنگام انجام درمان های دندانپزشکی در خانم های باردار را رعایت کند.
4 اقدامات اورژانسی مورد نیاز در صورت بروز مشکلات حاد برای خانم های باردار را انجام دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با نحوه صحیح انجام درمان های دندانپزشکی برای خانم ها در دوره شیردهی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تغییرات فیزیولوژیک ایجاد شده درطی شیردهی را در بالین بیمار در نظر بگیرد.
2 علایم دهانی ایجاد شده درطی شیردهی را بر بالین بیمار نشان دهد.
3 ملاحظات مورد نیاز در هنگام انجام درمان های دندانپزشکی در خانم های شیرده را رعایت کند.
4 اقدامات اورژانسی مورد نیاز در صورت بروز مشکلات حاد برای خانم های شیرده را انجام دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با پروتکل صحیح تشخیصی و درمانی را در مورد یک ضایعه دهانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضایعات ایجاد شده در مخاط دهان را معاینه کند.
2 هر کدام از روش های کمک تشخیصی را در جای مناسب اعمال کند.
3 ضایعات دهان را با روش های مناسب بیوپسی کند.
4 اصول ، اندیکاسیون و کنترا اندیکاسیون های بیوپسی را بر بالین بیمار رعایت کند.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات سفید ایجاد شده در مخاط دهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علت ایجاد ضایعات سفید را تشخیص دهد.
2 بتواند از ضایعات سفید دهان به درستی بیوپسی کند.
3 شایعترین ضایعات سفید را درمان کند.
4 اصول فالوآپ در بیماران دارای ضایعات سفید را رعایت کند.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با اصول کنترل عفونت و نحوه اجرای دقیق آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول استفاده از مواد مختلف ضدعفونی کننده را رعایت کند.
2 از مواد ضد عفونی کننده مختلف در موارد صحیح کاربرد آنها استفاده کند.
3 اقدامات مورد نیاز در صورت مواجهه با پاتوژن های خونی را رعایت کند.
4 با رعایت اصول کنترل عفونت برای بیماران مبتلا به بیماری های عفونی مسری درمان های دندانپزشکی را انجام دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات قرمز ایجاد شده در مخاط دهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علت ایجاد ضایعات قرمز مخاط دهان را تشخیص دهد.
2 بتواند از ضایعات قرمز دهان به درستی بیوپسی کند.
3 شایعترین ضایعات قرمز را درمان کند.
4 ضایعات را به درستی فالو کند.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با روش تشخیص و نحوه درمان مبتنی بر شواهد در یک بیمار با ضایعه دهانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند هیستوری کاملی از بیمار اخذ و ثبت کند.
2 معاینات داخل و خارج دهانی را به درستی انجام دهد.
3 معاینات پاراکلینیکی لازم را به درستی تجویز کند.
4 ضایعات را بعد از ارائه تشخیص افتراقی درمان کند.


رفرنس ها :
Burket 2015 falace2013 Bricker last edition