اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد عباسی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 10
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی ارشد نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 5/. تعداد جلسه 4
تعداد ساعات : 8
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تشریحی، تستی، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: تشریحی، تستی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:90درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
تدریس بصورت سخنرانی و بحث گروهی استاد محور و دانشجو محور حضور فعال در کلاس مشارکت در تدریس شرکت در آزمون میان ترم شرکت در آزمون پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: مفاهیم اخلاقی در قوانین پرستاری، شناخت حقوق اساسی بشر و احترام به حقوق مددجویان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفاهیم اخلاقی در قوانین پرستاری را به طور کامل با ذکر مثال در کلاس درس بیان کند.
2 حقوق بشر را با توجه به بیانئه جهانی به طور کامل توضیح دهد.
3 حقوق بیمار را با توجه به بیانئه جهانی به طور کامل شرح دهد.
4 موانع عدم رعایت حقوق بیمار را به طور کامل بیان کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: مسوولیتهای حرفه ای پرستاران، اخلاق حرفه ای در نظام سلامت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مسوولیت های حرفه ای پرستاران را به طور کامل با ذکر مثال به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
2 اخلاق حرفه ای در نظام سلامت را به طور کامل در کلاس درس شرح دهد.
3 دلایل عدم رعایت اخلاق حرفه ای در نظام سلامت را با ذکر مثال به طور کامل توضیح دهد.
4 محورهای اساسی عملکرد حرفه ای پرستاران را به طور کامل با ذکر مثال شرح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: معضلات اخلاقی و قانونی در پرستاری (قصور، غفلت...) موضوعات اخلاقی در مراقبت از گروههای آسیب پذیر و مددجویان خاص
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع معضلات اخلاقی و قانونی در پرستاری را به طور کامل با ذکر مثال شرح دهد.
2 گروه های آسیب پذیر را به طور کامل شرح دهد.
3 موضوعات اخلاقی در مراقبت از گروههای آسیب پذیر را با ذکر مثال به طور کامل بیان کند.
4 اخلاق در پژوهش را در گروه های آسیب پذیر به طور کامل توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با کدهای اخلاقی و راهنماهای حرفه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کدهای اخلاقی در پرستاری را به طور کامل توضیح دهد.
2 موانع عدم رعایت کدهای اخلاقی در پرستاری را به طور کامل توضیح دهد.
3 راهنماهای حرفه ای در پرستاری را به طور کامل با ذکر مثال بیان کند.
4 موانع عدم رعایت راهنماهای اخلاقی در پرستاری را به طور کامل توضیح دهد.


رفرنس ها :
جانین فیستا. "حقوق و مسئولیت پرستاران". مترجمین: محمود عباسی و مهین عباسی. تابستان آخرین چاپ لاریجانی، باقر. " پزشک و ملاحظات اخلاقی" آخرین چاپ گروه اخلاق و تاریخ پزشکی." اصول اخلاق پزشکی و الگوی تحلیل موارد اخلاق بالینی". تهیه و انتشار: گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. اخرین چاپ