اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سمیرا حاجی صادقی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : دندانپزشکی تشخیصی (2)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.1 تعداد جلسه 1
تعداد ساعات : 2
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:20درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی و case presentation ارائه و آموزش دروس توسط پاورپوینت و وسایل کمک آموزشی. استاد محور و دانشجو محور حضور به موقع شرکت در مباحث کلاسی پاسخ به سوالات مطرح شده حین تدریس
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
سالن کنفرانس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات زخمی تاولی با منشا ویروسی دهان(CMV-VZV-HSV)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اتیولوژی و پاتوژنز استوماتیت هرپس راجعه را توضیح دهد.
2 انواع استوماتیت هرپسی را شرح دهد.
3 تشخیص های افتراقی استوماتیت هرپسی را نام ببرد.
4 یافته های آزمایشگاهی استوماتیت هرپسی را شرح دهد.
5 روش های درمانی استوماتیت هرپسی را توضیح دهد.
6 پاتوژنز بیماری های ناشی از VZV را توضیح دهد
7 تظاهرات بالینی زونا و آبله مرغان را شرح دهد.
8 یافته های آزمایشگاهی زونا و آبله مرغان را شرح دهد.
9 روش های درمانی زونا و آبله مرغان را توضیح دهد.
10 پاتوژنز بیماری های ناشی از CMV را توضیح دهد
11 تظاهرات بالینی یماری های ناشی از CMV را شرح دهد.
12 یافته های آزمایشگاهی بیماری های ناشی از را شرح دهد.
13 روش های درمانی زونا و آبله مرغان را توضیح دهد.


رفرنس ها :
Burket 2015