اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : جواد خدادادی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: داخلی عفونی بزرگسالان
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : عفونی سابقه آموزشی : 4
سابقه تدریس درس مورد نظر : 5
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی عفونی
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 3 تعداد جلسه 4 هفته
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:50درصد
مشارکت فعال در گزارش صبحگاهی،راند و گراند راند آموزشی،کنفرانس و ژورنال کلاب:20درصد
مشارکت فعال در درمانگاه:10درصد
انجام فعالیت های درون بخشی:10درصد
رعایت قوانین آموزشی مرکز:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
جلسات مورنینگ. کلاسهای روزانه. حضور بر بالین بیمار(راند درون بخشی).چک کردن نوشته های دانشجو در پرونده و تذکر موارد نادرست ارزیابی مهارت های ارتباطی بالینی -چک کردن مطالب ارائه شده توسط دانشجو به صورت کنفرانساستاد محور و دانشجو محور - ورود و خروج به موقع - توجه و دقت در مباحث ارائه شده - شرکت در پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف استاد - هماهنگی با استاد و واحد آموزش - رعایت قوانین آموزشی و اداری آن مرکز - ارائه شرح حال بیماران -ارائه کنفرانس محوله از طرف استاد - انجام امور خواسته شده از طرف استاد و آموزش مرکز - حضور فعال در بخش - شرکت در امتحانات مربوطه
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آموزش بالین بیمار سرپایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در بیماری های شایع عفونی شرح حال گیری را به طور کامل و صحیح انجام دهد.
2 در بیماریهای شایع عفونی روش صحیح معاینه فیزیکی را فرا گرفته و انجام دهد.
3 نحوه صحیح برخورد با بیمار را فرا گرفته و اجرا نماید.
4 نحوه صحیح انجام اقدامات پاراکلینیک و درمانی را در بیماریهای شایع عفونی یاد بگیرد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با بیمار اورژانسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه صحیح شرح حال گیری و معاینه فیزیکی و اقدامات اولیه در برخورد با بیمار مبتلا به سبسیس را یاد گرفته و انجام دهد.
2 نحوه صحیح شرح حال گیری و معاینه فیزیکی و اقدامات اولیه در برخورد با بیمار مبتلا به مننژیت را یاد گرفته و انجام دهد.
3 نحوه صحیح شرح حال گیری و معاینه فیزیکی و اقدامات اولیه در برخورد با بیمار مبتلا به بنومونی را یاد گرفته و انجام دهد.
4 نحوه صحیح شرح حال گیری و معاینه فیزیکی و اقدامات اولیه در برخورد با بیمار مبتلا به عفونت ادراری را یاد بگیرد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بیماران بستری در بخش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه صحیح شرح حال گیری و معاینه فیزیکی بیمار مبتلا به اندوکاردیت را یاد گرفته و انجام دهد.
2 نحوه صحیح شرح حال گیری و معاینه فیزیکی و درمان بیمار مبتلا به سل ریوی را یاد گرفته و انجام دهد.
3 نحوه صحیح شرح حال گیری و معاینه فیزیکی و درمان بیمار مبتلا به بروسلوز را یاد گرفته و انجام دهد.
4 نحوه صحیح شرح حال گیری و معاینه فیزیکی و درمان بیمار مبتلا به سلولیت را یاد گرفته و انجام دهد.
5 نحوه صحیح شرح حال گیری و معاینه فیزیکی و درمان بیمار مبتلا به آرتریت و استئومیلیت را یاد گرفته و انجام دهد.
6 نحوه صحیح شررح حال گیری بیمار مبتلا به آندوکاردیت را بوسیله معرفی گزارش مورد بداند و ارائه دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با آموزش کلینیکی و پاراکلینیکی بیماری ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم کلینیکی ، سیربالینی ، یافته های ازمایشگاهی، شرایط اپیدمیولوژیک و درمان بیمار مبتلا به عفونت های CNS را یاد بگیرد و تشخیص دهد.
2 علائم کلینیکی ، سیربالینی ، یافته های ازمایشگاهی، شرایط اپیدمیولوژیک و درمان بیمار مبتلا به عفونت های تنفسی فوقانی را یاد بگیرد و تشخیص دهد.
3 علائم کلینیکی ، سیربالینی ، یافته های ازمایشگاهی، شرایط اپیدمیولوژیک و درمان بیمار مبتلا به عفونت های بافت نرم و استخوان را یاد بگیرد و تشخیص دهد.
4 علائم کلینیکی ، سیربالینی ، یافته های ازمایشگاهی، شرایط اپیدمیولوژیک و درمان بیمار مبتلا به سل را یاد بگیرد و تشخیص دهد.


رفرنس ها :
- طب داخلی هاریسون - طب داخلی مندل - مندل