اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فرانک مرادی عباس ابادی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان فک و صورت دندانپزشکی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پاتولوژی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : دندانپزشکی تشخیصی (2)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1.5 تعداد جلسه 12
تعداد ساعات : 24
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):20درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:15درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
- ارزیابی مداوم دانشجو در بحث های کلاس - ارائه تکالیف محوله - اجرای مستقل تدریس در کلاس بر حسب نیاز آشنایی با کیستهای نامبرده، تشخیص و درمان صحیح و تعیین پیش‌آگاهی، برای این منظور لازم است دانشجویان با کلیه نماهای میکروسکوپی .نمای کلینیکی.نمای رادیوگرافی کیستهای توضیح داده شده ،به طور کامل آشنا باشنداستاد محور و دانشجو محور حضور و خروج به موقع درکلاس -شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی و جلسات گروهی - شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با کیستهای ادنتوژنیک دنتی ور /ادنتوژنیک کراتوسییت/ارتوکراتوسیست ادنتوزنیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کیست های ادنتوژنیک را به طور کامل تعریف کند.
2 کیست دنتی ژور را به طور کامل تعریف کند .
3 کیست ارتوکراتوسیست ادنتوزنیک را به طور کامل تعریف کند.
4 کیست ادنتوژنیک کراتوسیست را به طور کامل تعریف کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: کیستهای ادنتوژنیک لترال پریودنتال کیست.کلسیفایینگ ادنتوژنیک کیست.گلندولار ادنتوژنیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کیست لترالپریودنتال را به طور کامل تعریف کند.
2 کیست کلسیفائینگ ادنتوژنیک را به طور کامل تعیریف کند.
3 کیست گلندولار ادنتوژنیک را به طور کامل تعریف کند.
4 کیستهای لترال پریودنتال و کلسیفائینگ و گلندولار را از هم افتراق و توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: امتحان میان ترم و دوره کیستهای ادنتوژنیک تدریس شده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کیستهای ادنتوژنیک را به طور کامل تعریف کند.
2 انواع کیستهای ادنتوژنیک را ازهم افتراق و توضیح دهد.
3 انواع کیست های ادنتوژنیک التهابی را تشخیص و تعریف کند.
4 انواع کیست های ادنتوژنیک اکتسابی را تشخیص و تعریف کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: تومور ادنتوژنیک : انواع آملوبلاستوما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تومور های ادنتونیک را تعریف کند.
2 انواع آملوبلاستوما را تعریف کند.
3 انواع آملوبلاستوما را از هم افتراق و توضیح دهد.
4 خصوصیات هر یک از انواع آملوبلاستوما را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: تومورهای ادنتوژنیک :ادنوماتوئید تومور.کلسیفائینگ اپیتلیال ادنتوژنیک تومور .اسکواموس ادنتونیک تومور
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع تمورهای ادنتوژنیک را تعریف کند.
2 تومور ادنوماتوئید را تعریف کند.
3 تومور کلسیفائینگ اپیتلیال را تعریف کند.
4 تومور اسکواموس ادنتونیک را تعریف کند.
5 تومورهای ادنتوژنیک را از هم افتراق و توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: تومورهای ادنتونیک :آملوبلاستیک فیبروما.آملوبلاستیک فیبرو ادنتوما.ادنتوآملوبلاستوما
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تومور آملوبلاستیک فیبروما را تعریف کند.
2 تومور آملوبلاستیک فیبرو ادنتوم را تعریف کند.
3 تومور ادنتو آملوبلاستوما را تعریف کند.
4 تومور های آملوبلاستیک فیبروما و آملوبلاستیک فیبرو ادنتوما و ادنتو املوبلاستوما را از هم افتراق و توضیح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: امتحان میان ترم/ دوره تومور های ادنتوژنیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تومورهای ادنتونیک را به طور کامل تعریف کند.
2 تومورهای ادنتوژنیک را از هم افتراق و توضیح دهد.
3 خصوصیات تومورهای ادنتوزنیک را باهم مقایسه و تعریف کند.
4 تومورهای ادنتوزنیک را از کیست های ادنتوژنیک افتراق و توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: ضایعات پوستی مخاطی :اکتودرمال دیسپلازی.فامیلیال وایت نووس.دیسکراتو ارثی.زرودرماپیگمانتوزوم.پیگمانتوسیون ارثی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضایعات پوستی مخاطی را تعریف کند.
2 ضایعه اکتودرمال ذیسپلازی را توضیح دهد.
3 ضایعه فامیلیال اسپونجی نووس را تعریف کند.
4 ضایعه دیسکراتوز ارثی را تعریف کند.
5 ضایعه زرودرما پیگمانتاسیون را تعریف کند.
6 ضایعه پیگمانتاسیون ارثی را تعریف کند.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: ضایعات پوستی مخاطی:بیماری درایر.دیسکراتوم زگیلی.سندرم پوتزجگر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضایعات پوستی مخاطی را تعریف کند.
2 بیماری درایر را تعریف کند.
3 بیماری دیسکراتوم زگیلی را تعریف کند.
4 سندرم پوتز جگر را تعریف کند.
5 بیماریهای درایر و دیسکراتوم زگیلی و سندرم پوتز جگر را از هم تشخیص و توضیح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: ضایعات پوستی مخاطی(اتوایمیون):پمفیگوس.پمفیگوئید.اریتم مولتی فرم.لیکن پلان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضایعات اتو ایمیون را تعریف کند.
2 بیماری پمفیگوس را تعریف کند.
3 بیماری پمفیگوئید را تعریف کند.
4 بیماری اریتم مولتی فرم را تعریف کند.
5 بیماری لیکن پلان را تعریف کند.


رفرنس ها :
Oral and Maxillofacial Pathology Nevill 2009