اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد عباسی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 10
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی ارشد نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : داخلی جراحی 1
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی، چند گزینه ای، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی، چند گزینه ای، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
-سخنرانی ، بحث گروهیاستاد محور و دانشجو محور -حضور فعال و مداوم در کلاس -ترجمه مقاله (مرتبط با بحث کلاس) و ارائه آن به صورت کتبی -ژورنال کلاب -شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با منابع جمع آوری داده ، نحوه صحیح گرفتن شرح حال، تکنیک های معاینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع منابع داده ها را با ذکر مثال در کلاس درس توضیح دهد.
2 روش های جمع آوری اطلاعات را با ذکر مثال به طور کامل در کلاس درس شرح دهد.
3 نحوه صحیح مصاحبه با مددجو/بیمار را به طور کامل توضیح دهد.
4 انواع تکنیک های معاینه را با ذکر مثال به طور کامل بیان کند.
5 چگونگی انجام معاینات فیزیکی مربوط به قسمتهای مختلف بدن را بیان نماید.
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی آشنایی با اصول اولیه معاینه فیزیکی، بررسی وضعیت سلامت پوست
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روش های بررسی پوست را به طور کامل در کلاس درس شرح دهد.
2 انواع ضایعات پوست را با ذکر مثال به طور کامل در کلاس درس بیان کند
3 تغییرات فیزیکی در پوست را در دوران مختلف سنی به طور کامل شرح دهد.
4 روش بررسی مو را به طور کامل در کلاس درس توضیح دهد.
5 تغییرات ناخن را به طور کامل با ذکر مثال در کلاس درس بیان کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با وضعیت سلامت سر و گردن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معاینه فیزیکی چشم ها را به طور کامل بیان کند.
2 معاینه فیزیکی گوش ها را به طور کامل بیان کند.
3 معاینه فیزیکی سینوس ها و بینی را به طور کامل در کلاس درس توضیح دهد.
4 معاینه فیزیکی گردن را به طور کامل شرح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با سیستم قلب و عروق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی و فیزیولوژی قلب را به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
2 نحوه گرفتن شرح حال از بیماران قلبی را به طور کامل شرح دهد.
3 انواع تکنیک های معاینه قلب و عروق را به طور کامل توضیح دهد.
4 نحوه سمع صداهای قلبی را به طور کامل در کلاس درس توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با سیستم تنفس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی و فیزیولوژی تنفس را به طور کامل در کلاس درس توضیح دهد.
2 نحوه سمع صداهای تنفسی را به طور کامل در کلاس درس توضیح دهد.
3 تغییرات فیزیکی قفسه سینه و الگوهای تنفسی را با تغییر سن به طور کامل بیان کند.
4 انواع تکنیک های بررسی وضعیت سیستم تنفسی را به طور کامل بیان کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با وضعیت سلامتی شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی شکم را به طور کامل شرح دهد.
2 نحوه تقسیم چهار گانه و نه گانه شکم را به طور کامل در کلاس درس توضیح دهد.
3 انواع تکنیک های معاینه شکم را به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
4 تغییرات فیریکی دستگاه شکم را با افزایش سن توضیح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با سیستم عصبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی را به طور کامل شرح دهد.
2 انواع تکنیک های معاینه سیستم عصبی را به طور کامل توضیح دهد.
3 نحوه اخذ شرح حال از بیماران سیستم عصبی را به طور کامل بیان کند.
4 تغییرات سیستم عصبی را با افزایش سن به طور کامل بیان کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با سیستم اسکلتی عضلانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی و فیزیولوژی سیستم اسکلتی عضلانی را به طور کامل شرح دهد.
2 انواع تکنیک های معاینه سیستم اسکلتی عضلانی را به طور کامل توضیح دهد.
3 نحوه گرفتن شرح حال از بیماران مبتلا به سیستم اسکلتی عضلانی را به طور کامل شرح دهد.
4 تغییرات سیستم اسکلتی عضلانی را با تغییر سن به طور کامل بیان کند.


رفرنس ها :
بررسی وضعیت سلامت ترجمه هادی کوشیار انتشارات بشری- چاپ دوم 1381 Physical Assessment for Nurses, Carol Cox Bates B. Physical Examination and history taking (Last edition)