اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : درمان جامع دندانپزشکی1
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 5
تعداد ساعات : 20
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:100درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
-حضور به موقع در بخش – پاسخ به سوالات دانشجویان -آموزش بر بالین بیمار – بررسی دقیق و نظارت بر فعلالیت های دانشجویان در کارهای آموزش داده شده دانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) حضور به موقع در بخش پاسخ دقیق به سوالات استاد ارائه طرح درمان جامع زیر نظر استاد
بیمار و تجهیزات بخش
کتاب
بخش درمانگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: به کارگیری اصول انتخاب بیمار جامع و اخذ تاریخچه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند بر اساس کوریکولوم آموزشی بیمار مناسب( بیمار 3 درمانه) را انتخاب نماید.
2 دانشجو بتواند شکایت اصلی،کیفیت و کمیت شکایت اصلی( present of illness )را ثبت نماید.
3 دانشجو بتواند مروری جامع بر ارگان ها ی مختلف بیمار، سابقه ابتلا به بیماری های سیستمیک و مصرف دارو را به درستی انجام دهد.
4 دانشجو بتواند با توجه به تاریخچه اخذ شده تدابیر دندانپزشکی مورد نیاز بیمار را اعمال کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: انجام و ثبت معاینات خارج دهانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند غدد بزاقی را معاینه کند و ناهنجاری های شایع آن را تشخیص دهد.
2 دانشجو بتواند غدد لنفاوی سرو گردن را معاینه کند و ناهنجاری های شایع آن را تشخیص دهد.
3 دانشجو بتواند عضلات جونده و اعصاب را معاینه کند و ناهنجاری های شایع آن را تشخیص دهد.
4 دانشجو بتواند مفصل فکی گیجگاهی بیمار را معاینه کند و ناهنجاری های شایع آن را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: انجام و ثبت معاینات داخل دهانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند دندان های بیمار را به طور سیستماتیک معاینه کند.
2 دانشجو بتواند به درستی ابزارهای معاینه ( مشاهده، لمس، دق و سمع) را به کار گیرد.
3 دانشجو بتواند بافت نرم دهان بیمار را به درستی معاینه کند.
4 دانشجو بتواند لندمارک های آناتومیک، آنومالی های تکاملی و ضایعات شایع بافت دهانی را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: به کارگیری اصول تجویز معاینات پاراکلینیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند اندیکاسیون تجویز معاینات پاراکلینیک را تشخیص دهد.
2 دانشجو بتواند بادر نظر گرفتن کلیه ی اصول معاینات پاراکلینیک لازم را تجویز نماید.
3 دانشجو بتواند نتایج معاینات پاراکلینیک بیمار را تفسیر نماید.
4 دانشجو بتواندتشخیص های افتراقی با توجه به نتایج معاینات ارائه دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: ارائه طرح درمان جامع
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند طرح درمان بیمار خود را در بخش های درمان جامع( پریو- جراحی-اندو-ترمیمی) ارائه دهد.
2 دانشجو بتواند مشاوره های بین بخشی لازم را انجام دهد.
3 دانشجو بتواند اولویت های درمانی را به خوبی برای بیمار بیان نماید.
4 دانشجو بتواند ضایعات دهانی شایع بیمار را درمان نماید.


رفرنس ها :
Burket 2015 falace2013 Bricker last edition