اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : تهمینه دادخواه تهرانی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 13
سابقه تدریس درس مورد نظر : 3
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت مادر و کودک
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای نوع امتحان پایان ترم: چند گزینه ای
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم بهداشت مادر و کودک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 MCH را تعریف نماید
2 اهمیت mch را بیان کند
3 اجزای MCH را بیان کند
4 میزانهای مرگ و میر مادران و عوامل موثر بر آن را شرح دهد
5 تاریخچه MCH در جهان و ایران را شرح دهد
6 نسبت به MCH توجه و علاقه نشان دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با خدمات قبل از بارداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبتهای پیش از بارداری را با ذکر اهداف تعریف نماید
2 اهمیت مراقبتهای پیش از بارداری را با ذکر مثال شرح دهد
3 اجزا مراقبتهای پیش از بارداری را به طور کامل بیان کند
4 بهداشت ازدواج و ویژگی های ازدواج پایدار را به طور مفصل شرح دهد
5 آزمایشات قبل از بارداری را با ذکر دلیل انجام آن شرح دهد
6 آزمایشات قبل از ازدواج در ایران و جهان را نام ببرد
7 نسبت به خدمات پیش از بارداری مخصوصا بهداشت ازدواج توجه و علاقه نشان دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با مراقبتهای بارداری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجزای مراقبتهای بارداری را شرح دهد
2 زمان بندی مراقبتهای بارداری را شرح دهد
3 نحوه تشکیل پرونده/ تعیین تاریخ زایمان/ معاینات و/ واکسیناسیون / تغذیه بارداری را شرح دهد
4 مراقبتهای ارائه شده در هر ویزیت را شرح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مراقبتهای حین و پس از زایمان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراحل زایمان را توضیح دهد
2 هدف از مراقبتهای حین زایمان را بیان کند
3 کلیه مراقبتهای مربوط به مراحل مختلف زایمان را شرح دهد
4 موارد پرخطر در طی زایمان را نام ببرد
5 مراقبتهای پس از زایمان را شرح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با نوزاد طبیعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی های یک نوزاد سالم را از نظر دستگاههای مختلف بدن شرح دهد
2 علائم غیر طبیعی در دستگاههای مختلف بدن نوزاد را بیان کند
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با نوزاد نارس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نوزاد نارس را تعریف کند
2 اهمیت نارس بودن نوزاد را با توجه به عوارض نوزادان نارسی شرح دهد
3 شاخص های تشخیص نارس بودن نوزاد را شرح دهد
4 مراقبتهای ویژه نوزادان نارس را توضیح دهد
5 نسبت به اهمیت نارس بودن نوزاد علاقه و توجه نشان می دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با نوزادان آسیب پذیر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نوزادان آسیب پذیر را فهرست می کند
2 پیش آگهی نوزادان پرخطر را بیان می کند
3 مراقبتهای ویژه مربوط به نوزادان آسیب پذیر را شرح دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با میزانهای مرگ نوزادان و علل و عوامل موثر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شاخص میزان مرگ و میر نوزادان را تعریف کند
2 وضعیت این شاخص و روند تغییرات آن را در ایران و جهان شرح دهد
3 استراتژی های کشور برای دستیابی به اهداف مربوط به کاهش این شاخص را بیان کند
4 عوامل مرتبط و موثر بر این شاخص را بیان کند
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با تغذیه با شیر مادر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فیزیولوژی پستان و تولید شیر را به طور خلاصه شرح دهد
2 اهمیت شیرمادر را با توجه به فواید آن در مقایسه با شیرخشک و شیرحیوانات توضیح دهد
3 عوامل مثبت و منفی موثر بر شیردهی را شرح دهد
4 باورهای غلط در شیردهی را بیان کند
5 نسبت به اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر علاقه و توجه نشان می دهد
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با رشد و تکامل کودک و عوامل موثر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت رشد طبیعی در دوران کودکی را شرح دهد
2 روشهای مختلف ارزیابی و پایش رشد کودک را شرح دهد
3 پارامترهای آنتروپومتریک مورد استفاده برای پایش رشد را بیان کند
4 اقدامات لازم در صورت مواجهه با رشد غیر طبیعی کودک را شرح دهد
5 نسبت به اهمیت رشد طبیعی کودک علاقه و توجه نشان می دهد
6 عوامل موثر بر رشد کودک را شرح دهد
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با نمودار رشد و تفسیر آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نمودار رشد کودک را شرح دهد
2 محاسن استفاده از نمودار رشد برای ارزیابی رشد کودک را بیان کند
3 موارد استفاده از نمودار رشد را بیان کند
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: مراقبتهای بهداشتی شیرخوران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: مراقبت از کودکان قبل از سنین مدرسه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: سوئ تغذیه در کودکان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: واکسیناسیون و اجرای برنامه گسترش ایمن سازی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با سازمانهای ارائه دهنده خدمات مادر و کودک آشنایی با ارزشیابی خدمات مادر و کودک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)


رفرنس ها :