اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرتضی نصیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: جور کردنی، صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):20درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
 پاسخ گویی به سوالات ارائه شده (آزمون کتبی یا شفاهی) در هر جلسه :5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، یادگیری مبننی بر تیم استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در کلاس، مطالعه براساس موضوعات تعیین شده و کسب آمادگی برای پاسخ گویی به سوالات ارائه شده (آزمون کتبی یا شفاهی) در هر جلسه، ارائه تکالیف بصورت منظم و براساس تاریح های از پیش تعیین شده
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی کلی با ابزارهای جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی ابزارهای جراحی را ذکر کند.
2 جنس ابزارهای جراحی را با نام ببرد.
3 نحوه ی ساخت ابزارهای جراحی را شرح دهد.
4 انواع روش های پردازش کاری ابزارهای جراحی را با هم مقایسه کند.
5 انواع ابزارهای جراحی را دسته بندی نماید و ابزارهای هر دسته را نام ببرد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ابزارهای برش دهنده و جدا کننده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع ابزارهای برش دهنده و جدا کننده را نام ببرد و کاربرد هر یک را ذکر کند.
2 انواع تیغ جراحی (اسکالپل ) و دسته بیستوری را نام ببرد و کاربرد هر یک را با هم مقایسه کند.
3 انواع چاقوهای جراحی را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
4 قیچی های بافتی و غیربافتی را از نظر کاربرد و خصوصیات با هم مقایسه کند.
5 انواع بالا برنده ها یا الویتور ها را نام ببرد و کاربرد هر یک را بیان کند.
6 انواع استئوتوم را با هم مقایسه کند.
7 انواع کورت های جراحی را نام ببرد و کاربرد هر یک را ذکر کند.
8 انواع رانژور را با هم مقایسه کند.
9 کاربرد و ویژگی های انواع سوهان های جراحی را مقایسه کند.
10 انواع اره های جراحی را نام ببرد و تفاوت های آن ها را بیان کند.
11 انواع دریل های جراحی را با هم مقایسه کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با ابزارهای نگه دارنده و حمل کننده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع ابزارهای نگه دارنده و حمل کننده را نام ببرد.
2 ویژگی های ابزارهای نگه دارنده و حمل کننده را ذکر کند.
3 انواع فورسپس یا پنست های بافتی را با هم مقایسه کند.
4 فورسپس های نگه دارنده ی استخوان را نام ببرد و کاربرد هر یک را بیان کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مسدود کننده ها یا کلمپ ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع مسدود کننده ها یا کلمپ ها را نام ببرد.
2 ویژگی های مسدود کننده ها یا کلمپ ها را ذکر کند.
3 انواع مسدود کننده ها یا کلمپ ها را با هم مقایسه کند.
4 انواع کلمپ های هموستات را با هم مقایسه کند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با ابزارهای باز کننده و کنار زننده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع ابزارهای باز کننده و کنار زننده را نام ببرد.
2 انواع رترکتورهای دستی را نام ببرد و کاربرد آن ها را بیان کند.
3 انواع هوک را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
4 انواع اسپکولوم را از نظر کاربرد و شکل ظاهری با هم مقایسه کند.
5 انواع رترکتورهای خودکار را مقایسه کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با ابزارهای بخیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ابزارهای بخیه را نام ببرد.
2 ساختار ظاهری سوزن گیر را شرح دهد.
3 انواع سوزن گیر را از نظر کاربرد با هم مقایسه نماید.
4 انواع استاپلرهای جراحی را نام ببرد و کاربردهای رایج آن ها را بیان کند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با ابزارهای گشاد کننده یا دیلاتورها، پروب ها و سرساکشن ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد دیلاتورها، پروب ها و سرساکشن ها را شرح دهد.
2 انواع دیلاتورها را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
3 انواع پروب ها را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
4 انواع سرساکشن ها را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با ست های جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ابزارهای جراحی های زنان و زایمان را نام ببرد.
2 ابزارهای جراحی های عمومی را نام ببرد.
3 ابزارهای جراحی های توراکس و قلب و عروق را نام ببرد.
4 ابزارهای جراحی های ارتوپدی را نام ببرد.
5 ابزارهای جراحی های اعصاب را نام ببرد.
6 ابزارهای جراحی های پلاستیک و ترمیمی را نام ببرد.
7 ابزارهای جراحی های گوش، حلق و بینی را نام ببرد.
8 ابزارهای جراحی های چشم را نام ببرد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با تجهیزات غیرالکتریکی اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی های یک برانکارد استاندارد را نام ببرد.
2 کاربرد ترالی اورژانس یا بیهوشی را ذکر کند.
3 کاربرد قفسه ی سرم و پایه ی سرم را بیان کند.
4 میز وسایل جراحی و مایو را با هم مقایسه کند.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با وسایل مصرفی اتاق عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد گاز (اسپانج)، لُنگاز و پینات را ذکر کند.
2 انواع بانداژ را نام ببرد.
3 خصوصیات و کاربرد مِش را بیان کند.
4 انواع چسب های کاربردی در اتاق عمل را با هم مقایسه کند.
5 خصوصیات ویبریل و گچ ارتوپدی را توصیح دهد.
6 انواع سوندها را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با نخ های بخیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خصوصیات انواع نخ های بخیه و کاربردهای آن ها را توضیح دهد.
2 انواع نخ های بخیه را با هم مقایسه کند.
3 خصوصیات سوزن نخ های بخیه را بیان کند.
4 انواع سوزن نخ های بخیه را با هم مقایسه کند.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با تخت جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی های تخت جراحی استاندارد را ذکر کند.
2 انواع تخت جراحی را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه نماید.
3 متعلقات و ضمائم تخت جراحی را نام ببرد.
4 انواع چاپایی های جراحی را با هم مقایسه کند.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با چراخ سیالیتیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی های یک چراغ سیالیتیک استاندارد را بیان کند.
2 مکانیسم عمل چراغ سیالیتیک را ذکر کند.
3 نحوه ی کار با چراغ سیالیتیک را توضیح دهد.
4 نکات مراقبتی و ایمنی حین کار با چراغ سیالیتیک را ذکر کند.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه ساکشن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع دستگاه ساکشن را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
2 اجزای دستگاه ساکشن و لوازم جانبی آن را با توضیحات شرح دهد.
3 انواع سرساکشن را با هم مقایسه کند.
4 مکانیسم دستگاه ساکشن را ذکر کند.
5 کاربرد دستگاه ساکشن را بیان کند.
6 نحوه ی کار با دستگاه ساکشن پرتابل و سنترال را توضیح دهد.
7 نکات مراقبتی و ایمنی حین کار با دستگاه ساکشن را ذکر کند.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تورنیکه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع تورنیکه را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
2 نحوه ی کار با تورنیکه ی بادی را شرح دهد.
3 کاربرد تورنیکه را بیان کند.
4 توجهات ایمنی و مراقبتی در حین کار با تورنیکه را ذکر کند.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه الکتروکوتری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع الکتروکوتری را نام ببرد و آن ها را با هم مقایسه کند.
2 کاربرد دستگاه الکتروکوتری را توضیح دهد.
3 نحوه ی استفاده از دستگاه الکتروکوتری را شرح دهد.
4 توجهات ایمنی در هنگام استفاده از دستگاه الکتروکوتری را بیان کند.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه لیگاشور
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم عمل دستگاه لیگاشور را توضیح دهد.
2 اجزای تشکیل دهنده ی دستگاه لیگاشور را ذکر کند.
3 کاربرد لیگاشور را بیان کند.
4 نحوه ی کار با دستگاه لیگاشور را شرح دهد.
5 توجهات ایمنی و مراقبتی حین کار با دستگاه لیگاشور را بیان کند.


رفرنس ها :
1- نصیری مرتضی. راهنمای بالینی ابزار جراحی. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ اول: 1395. 2- علی نسایی حسین، محمد علی طایفه اسماعیل. تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد استریلیزاسیون. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ اول: 1394. 3- ساداتی لیلا، گلچینی احسان. آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل: طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ دوم: 1394. 4- Rutherford Colleen J. Differentiating Surgical Equipment and Supplies. 1st edition. F a Davis Co publisher: 2009. 5- Renee Nemitz. Surgical Instrumentation: An Interactive Approach, 2nd edition. Elsevier Saunders: 2013.