اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد عباسی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 10
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی ارشد نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس(پرستاری اورژانس3)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0/23 تعداد جلسه 2
تعداد ساعات : 4
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی و بحث گروهیاستاد محور و دانشجو محور حضور منظم در کلاس مشارکت در تدریس درس شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با سیستم قلب و عروق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی و فیزیولوژی قلب، عضله قلب و دریچه های قلبی را به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
2 تشخیص های رایج پرستاری در بیماران قلبی را بطور کامل با ذکر مثال در کلاس درس شرح دهد.
3 مشکلات بالینی ویژه بیماران قلبی را با ذکر مثال به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
4 ارزیابی های پرستاری در بیماران قلبی را با نگاه ویژه در موقعیت اورژانس را به طور کامل با ذکر مثال در کلاس درس توضیح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با سیستم تنفس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفس را توضیح دهد.
2 ارزیابی های پرستاری در بیماران تنفسی با نگاه خاص در بخش مراقبت های ویژه در اورژانس را با ذکر مثال در کلاس درس بیان کند.
3 تشخیص های پرستاری رایج مربوط به بیماران تنفسی را با ذکر مثال شرح دهد.
4 مشکلات بالینی ویژه بیماران تنفسی را به طور کامل توضیح دهد.
5 مراقبت های پرستاری در نارسایی حاد تنفسی را به طور کامل با ذکر مثال در کلاس درس بیان کند.
6 مراقبت های پرستاری در سندروم دیسترس حاد تنفسی را با ذکر مثال به طور کامل در کلاس درس شرح دهد.
7 مراقبت های پرستاری در بیماری های مزمن انسدادی ریه را با ذکر مثال به طور کامل در کلاس درس توضیح دهد.
8 مراقبت های پرستاری در آسم را با ذکر مثال به طور کامل در کلاس درس شرح دهد.
9 مراقبت های پرستاری را در پنومونی و انواع را با ذکر مثال به طور کامل در کلاس درس بیان کند.
10 سندروم آسپیراسیون را بطور کامل با ذکر مراقبت های پرستاری مربوطه با ذکر مثال در کلاس درس توضیح دهد.
11 10- سندروم آسپیراسیون را بطور کامل با ذکر مراقبت های پرستاری مربوطه با ذکر مثال در کلاس درس توضیح دهد.
12 11- آمبولی ریه را بطور کامل با ذکر مراقبت های پرستاری لازم توضیح دهد.
13 12- انواع بدخیمی های ریه را با ذکر مثال بطور کامل در کلاس درس شرح دهد.


رفرنس ها :
Blader,A. Emergency nursing made incredibly easy, Lippincott Williams and wikins. Latest edition Medical-Surgical Nursing, 8th Edition کتاب جامع پرستاری- بیماری های قلب و عروق، ترجمه دکتر هدیه عاشقان، بخش علمی بیمارستان دی- ناشر گلبان مراقبت های پرستاری در دیس ریتمی های قلبی- تالیف در محمد رضا حیدری- ناشر حیدری