اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سمیرا حاجی صادقی آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بیماری های سیستمیک1
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.2 تعداد جلسه 2
تعداد ساعات : 4
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: کوییز، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:10درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پاورپوینت مطرح کردن یک کیس میتلا به بیماری سیستمیک در هر جلسه و مباحثه گروهیاستاد محور و دانشجو محور شرکت در کوییز حضور به موقع و مرتب در کلاس شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با تظاهرات دهانی و تدابیر دندانپزشکی دیابت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تعریف دیابت و پاتوزنز آن را بداند
2 راه های تشخیصی آزمایشگاهی بیماری دیابت را بداند
3 علائم بالینی دیابت را شرح دهد.
4 تظاهرات دهانی بیماری دیابت را لیست کند.
5 ملاحظات سلامت دهان بیماری دیابت را شرح دهد.
6
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با تظاهرات دهانی و عوارض بیماری های آدرنال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند نارسایی اولیه و ثانویه آدرنال را طبقه بندی کند
2 دانشجو بتواند پاتوژنز نارسایی اولیه و ثانویه ادرنال را شرح دهد
3 دانشجو بتواند عوارض دهانی ناشی از نارسایی اولیه و ثانویه ادرنال رالیست کند
4 دانشجو بتواند تدابیر دندانپزشکی در درمان بیماران با نارسایی اولیه و ثانویه ادرنال را شرح دهد
5


رفرنس ها :
dental management of medically compromised patient fallaca2013 oral medicine 2015 burket