اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد عباسی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 10
سابقه تدریس درس مورد نظر : 6
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : پرستاری بزرگسالان / سالمندی 2
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:65درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی و بحث و پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور حضور منظم ور کلاس مطالعه دروس قبلی شرکت در امتحان میان ترم شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی سیستم ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی سیستم ادراری را به طور کامل توضیح دهد.
2 فیزیولوژی سیستم ادراری را به طور کامل بیان کند.
3 عملکردهای کلیه را با ذکر مثال به طور کامل شرح دهد.
4 توجهات پرستاری در بررسی و شناخت سیستم ادراری به طور کامل بیان کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با سیستم ادراری(تاریخچه سلامت، معاینات فیزیکی، تست های تشخیص و علایم شایع)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه گرفتن شرح حال از بیماران با اختلالات سیستم ادراری را به طور کامل بیان کند.
2 آزمون های تشخیصی مربوط به اختلالات سیستم ادراری را به طور کامل توضیح دهد.
3 توجهات پرستاری در انجام معاینات فیزیکی را به طور کامل بیان کند.
4 انواع تکنیک های معاینه سیستم ادراری را به طور کامل توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی اختلالات عفونی سیستم ادراری(سیستیت، آبسه کلیه)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سیستیت را به طور کامل توضیح دهید.
2 مراقبت های پرستاری در سیستیت را به طور کامل شرح دهد.
3 آبسه کلیه را به طور کامل بیان کند.
4
5
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات عفونی سیستم ادراری( پیلونفریت، گلومرولونفریت)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پیلونفریت را همراه با مراقبت های پرستاری به طور کامل شرح دهد.
2 پاتوفیزیولوژی پیلونفریت را به طور کامل توضیح دهد.
3 درمان های طبی و مراقبت های پرستاری را به طور کامل توضیح دهد.
4 گلومرولونفریت و پاتوفیزیولوژِی را به طور کامل توضیح دهد.
5 درمان طبی و مراقبت های پرستاری آن را به طور کامل شرح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با صدمات دستگاه ادراری و سنگ های دستگاه ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 صدمات سیستم ادراری را به طور کامل توضیح دهد.
2 مراقبت های پرستاری در صدمات سیستم ادراری را به طور کامل بیان کند.
3 انواع سنگ های سیستم ادراری را به طور کامل توضیح دهد.
4 مراقبت های پرستاری در سنگ های سیستم ادراری را به طور کامل بیان کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با مشکلات دفعی(احتباس ادراری، بی اختیاری ادرار، مثانه نوروژنیک)،
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توجهات پرستاری در احتباس ادراری را به طور کامل بیان کند.
2 انواع بی اختیاری ادراری را به طور کامل بیان کند.
3 مراقبت های پرستاری در بی اختیاری ادراری را به طور کامل بیان کند.
4 مثانه نوروژنیک را به طور کامل بیان کند.
5 مراقبت های پرستاری در مثانه نوروژنیک را به طور کامل شرح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات مادرزادی سیستم ادراری، بیماری های عروقی سیستم ادراری، هیدرونفروزیس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اختلالات سیستم ادراری مادرزادی را به طور کامل توضیح دهد.
2 مراقبت های پرستاری در اختلالات سیستم ادراری مادرزادی را به طور کامل شرح دهد.
3 بیماری های عروقی سیستم ادراری را به طور کامل بیان کند.
4 مراقبت های پرستاری در بیماری های سیستم عروقی ادراری را به طور کامل بیان کند.
5 هیدرونفروزیس را به طور کامل توضیح دهد.
6 مراقبت های پرستاری در هیدرونفروزیس را به طور کامل توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با سرطان های سیستم ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع سرطان های سیستم ادراری را توضیح دهد.
2 مراقبت های پرستاری در سرطان مثانه را به طور کامل بیان کند.
3 مراقبت های پرستاری در سرطان کلیه را به طور کامل بیان کند.
4 انواع روش های درمان طبی و جراحی در سرطان های سیستم ادراری را شرح دهد.


رفرنس ها :
برونر سودارث پرستاری بیماری های داخلی و جراحی سیستم کلیوی برونر سودارث : پرستاری داخلی جراحی کلیه