اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : میثم حسینی امیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی 2
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: Osce، شفاهی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):15درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:45درصد
ارتباط با گروه پرسنل و بیمار:5درصد
نظم و انضباط:5درصد
کنترل عفونت و موارد ایمنی:5درصد
مسئولیت پذیری:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
پرسش و پاسخ، مشاهده، نمایش، Case report دانشجو محور(آموزش مهارت های بالینی) حضور منظم و فعال در اتاق عمل- رعایت نظم و انضباط در محیط کارآموزی- مسئولیت پذیری در محیط کارآموزی- انجام تکالیف و ارائه کنفراس طبق زمان مشخص شده- کنترل عفونت و رعایت موارد ایمنی در اتاق عمل.
کتاب
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی و انتخاب روش بیهوشی مناسب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی را بیان نماید.
2 راه هوایی بیمار را با استفاده از روش مالامپاتی ارزیابی نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با القای بیهوشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چگونگی آماده سازی بیمار برای القا بیهوشی ( تجهیزات ، وسایل و داروها و ...) را توضیح داده و مشارکت نماید.
2 در آماده سازی بیمار برای القا بیهوشی مشارکت نماید.
3 در القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی مشارکت نماید.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با پایش ارگانهای حیاتی و عوارض بیهوشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ارگانهای حیاتی و صحنه عمل را طبق اصول آموخته شده پایش نماید.
2 عوارض مرحله قبل، حین و بعد از بیهوشی را توضیح دهد.
3 در مراقبت و پایش بیمار مشارکت نماید.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اکسیژن درمانی و اصول کلی مایع درمانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سیستم های تجویز اکسیژن را طبق دستور به کار گیرد.
2 اصول کلی مایع درمانی و انتقال خون را بیان نماید.
3 در انتقال خون و مایع درمانی مشارکت نماید.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اداره راه هوایی مشکل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل و تجهیزات در ارتباط با اداره راه هوایی مشکل را بیان نماید.
2 در اداره راه هوایی مشکل مشارکت نماید.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با بیحسی ناحیه‌ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روشهای انجام بیحسی ناحیه ای و بروز عوارض احتمالی را بیان نماید.
2 وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای انجام بی حسی های ناحیه ای را نام ببرد.
3 داروهای مورد نیاز برای انجام بی حسی های ناحیه ای را نام ببرد.
4 در آماده سازی وسایل، تجهیزات و داروهای مورد نیاز برای انجام بی حسی های ناحیه ای مشارکت نماید.
5 در مراقبت از بیمار در حین و بعد از بی حسی های ناحیه ای مشارکت نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با بلوک‌های عصبی محیطی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روشهای انجام بلوکهای عصبی محیطی را توضیح دهد.
2 وسایل و تجهیزات لازم را به منظور انجام بلوکهای عصبی محیطی آماده نماید.
3 عوارض بلوکهای عصبی محیطی را توضیح دهد.
4 مراقبتهای لازم پس از انجام بلوکهای عصبی محیطی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با روشهای استقرار بیمار بر روی تخت عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع روشهای استقرار بیمار بر روی تخت عمل را توضیح دهد.
2 عوارض و توجهات لازم در انواع روش‌های استقرار بر روی تخت عمل را توضیح دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با هوش آوری بیمار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول آماده سازی وسایل و تجهیزات جهت هوش آوری بیمار را بیان نماید.
2 در آماده سازی وسایل و تجهیزات جهت هوش آوری بیمار مشارکت نماید.
3 درمرحله هوش آوری بیمار تحت نظر متخصص بیهوشی مشارکت نماید.


رفرنس ها :
Hines RL, Marschall KE. Stoeltings Anesthesia & Co-Existing Disease. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2008. Ronald D. Miller. Millers Anesthesia. 7thed. 7thed. Elsevier; 2009. رونالد میلر-رابرت استولتینگ. اصول بیهوشی میلر. ترجمه دکتر امید مرادی مقدم. تهران: انتشارات اندیشه رفیع 1390.