اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : فاطمه شریفی فرد آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : هوشبری سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 5
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: هوشبری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : مراقبت های پس از بیهوشی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 34
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره، PBL، صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره، PBL، صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره، PBL، صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره، PBL، صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره، PBL، صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره، PBL نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، تستی، پرسش و پاسخ و در طول دوره، صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، تستی، پرسش و پاسخ و در طول دوره، صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، تستی، پرسش و پاسخ و در طول دوره، صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، تستی، پرسش و پاسخ و در طول دوره، صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، تستی، پرسش و پاسخ و در طول دوره، صحیح - غلط، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، تشریحی، تستی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی + پرسش و پاسخ استاد محور و دانشجو محور حضور به موقع و شرکت در کلاس درس شرکت در تمامی جلسات درس الزامی است .ساعت شروع کلاس چهارشنبه هر هفته ساعت 12-10 غیبت در کلاس درس بانظر استاد، مجاز یا غیر مجاز شناخته خواهد شد و دررابطه با غیبت غیر مجاز شورای آموزشی دانشکده و استاد مربوطه تصمیم گیری خواهند نمود. هر دانشجو تنها اجازه یک جلسه غیبت مجاز در طول ترم خواهد داشت و غیبت بیش از یک جلسه تا سقف مجاز کسرنمره به دنبال دارد. توجه و دقت در مباحث ارائه شده مطالعه و شرکت در بحث ها ارائه حداقل 3 مقاله 2010 به بعد در مورد عناوین مطروحهدر کلاس درس آمادگی برای پرسش و پاسخ کلاسی و کوئیز در هر جلسه درسی
کتاب
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
اینترنت
کامپیوتر
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آَشنائی با واحد مراقبت پس از بیهوشی PACU
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاریخچه شروع استفاده و سیر تکاملی بیهوشی را بیان کند.
2 مشخصات واحد مراقبت های پس از بیهوشی را شرح دهد .
3 استانداردهای اتاق بهبودی را بیان کند.
4 وسایل و کارکنان لازم جهت اتاق بهبودی را بیان کند
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنائی با برنامه¬ی پذیرش و انتقال و ترخیص و اختلالات فیزیولوژیک اولیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه¬ی انتقال و مانیتورینگ بیماران در اتاق عمل را شرح دهد.
2 نحوه¬ی پذیرش بیمار به واحد ریکاوری و توجهات لازم را بیان کند.
3 معیارهای تعیین امتیاز ترخیص را بیان نموده و امتیازدهی کند
4 علائم، علل، روش های تشخیص انسداد راه هوایی فوقانی توضیح دهد
5 فاکتورهای مستعد کننده انسداد راه هوایی فوقانی بیان کند.
6 اقدامات اساسی جهت رفع انسداد راه هوایی را بیان کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنائی با اختلالات فیزیولوژیک اولیه بعد از عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هیپوکسمی شریانی، علایم و درمان آن را توضیح دهد
2 فاکتورهایی منجر به هیپوکسمی شریانی را دسته بندی کند
3 علل، روش های تشخیص و درمان افزایش فشار خون سیستمیک را توضیح دهد
4 علل، روش های تشخیص و درمان کاهش فشار خون سیستمیک را توضیح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنائی با اختلالات فیزیولوژیک اولیه بعد از عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل و علائم و تشخیص و درمان واکنش های آلرژیک را بیان نماید.
2 دیس ریتمی های شایع بعد از عمل را در استریت EKG شناسایی نماید.
3 درمان دیس ریتمی های شایع بعد از عمل را توضیح دهد
4 علل و درمان ایسکمی میوکارد را توضیح دهد
5 علل علائم، روش های تشخیص و درمان دلیریوم بعد از عمل را توضیح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنائی با اختلالات فیزیولوژیک اولیه بعد از عمل
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل نقص عملکرد کلیوی بعد از عمل،روش های تشخیص و درمان آن را توضیح دهد
2 مکانیسم ایجاد لرز، اثرات بالینی و درمان لرز بعد از عمل را توضیح دهد.
3 علل و عوامل موثر در بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل و درمان آن را بیان کند.
4 دلایل احتمالی تاخیر در بیداری بعد از عمل و درمان آن را بیان کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنائی با مراقبت های عمومی در اتاق بهبودی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراحل بهبودی پس از جراحی را بیان کند.
2 مراقبت های عمومی بلافاصله بعد از عمل را شرح دهد.
3 روش¬های بازنگه داشتن راه هوایی و بررسی سطح هوشیاری بیمار، انواع وضعیت¬های قرارگیری بیمار شرح دهد.
4 مراقبت¬های معمول از زخم جراحی و کنترل درن¬ها را در اتاق بهبودی بیان کند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با اکسیژن تراپی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی را مختصرا شرح دهد
2 اصول مکانیکی تهویه و عوامل موثر بر ان را توضیح دهد
3 اکسیژن درمانی را تعریف نماید
4 اهداف و موارد استفاده و ملاحظات بالینی در اکسیژن درمانی را بیان کند.
5 هیپوکسی و انواع آن و تغییرات فیزیولوژیک آن بر بدن را توضیح دهد.
6 روش های تجویز اکسیژن، معایب و مزایای هریک را بیان نماید
7 عوارض اکسیژن تراپی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: کنترل درد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 درد را تعریف نماید
2 واکنش نسبت به درد و پاتوفیزیولوژی درد را توضیح دهد
3 انواع درد را نام برده و عوامل موثر بر پاسخ به درد را شرح دهد
4 روش های تسکین درد را توضیح دهد.
5 مقیاس های اندازه گیری درد را بیان نموده و تفسیر کند
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: امتحان میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 امتحان میان ترم
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: مراقبت های وبژه در اعمال جراحی مختلف
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وضعیت صحیح قرارگیری بیمار در تخت ریکاوزی را متناسب با هر عمل جراحی ذکر نماید.
2 اقدامات لازم پرستاری در بیماران پس از بی حسی اسپاینال و اپیدورال و بلوک¬های منطقه ای را شرح دهد.
3 اقدامات لازم پرستاری در ریکاوری بیماران با جراحی¬های سرپایی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: مراقبت های وبژه در اتاق بهبودی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع مانیتورینگ¬های همودینامیک را توضیح دهد.
2 عوارض و مراقبت¬های پرستاری لازم جهت پیشگیری از عوارض مانیتورینگ¬های همودینامیک را شرح دهد.
3 نحوه¬ی کارکرد، حفظ و محدودیت¬های تکنیکی پالس اکسی¬متری را بیان نماید.
4 نحوه¬ی کاربرد و تفسیر امواج کاپنوگرام را شرح دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با شوک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شوک را تعریف نماید و علل اصلی ایجاد شوک را بیان نمائید
2 پاتوفیزیولوژی شوک را شرح دهد و مکانیسم¬های اصلی که بعد از شوک دچار تغییر شده را بیان کند.
3 علایم و نشانه¬های تغییر در مکانیسم¬ها را توضیح دهد.
4 انواع شوک تشخیص و درمان¬های اختصاصی آن را شرح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: تعادل اسید و باز و گازهای خون شریانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سیستم¬های تعادل اسید و باز را شرح دهد.
2 پارامترهای اصلی در گازهای خون شریانی و مقادیر طبیعی آن¬ها را بیان کند.
3 انواع اختلالات اسید و باز را شرح دهد.
4 برگه¬ی آزمایش گازهای خون شریانی را تفسیر نماید.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: کنترل جذب و دفع مایعات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 توزیع آب کل بدن را شرح دهدو راههای تنظیم آن را بیان نماید.
2 روش¬های جابه جایی مایعات بدن را شرح دهد.
3 چگونگی ارزیابی وضعیت مایعات داخل عروقی قیل از عمل جراحی را شرح دهد
4 انواع اختلالات آب و الکترولیت را بیان کند.
5 علایم، عوارض و درمان انواع اختلالات آب و الکترولیت را شرح دهد.
6 انواع سرم ها را از نظر الکترولیت ها مقایسه نماید
7 نحوه محاسبه میزان مایعات مورد نیاز حین جراحی و شیوه جایگزینی آن را بیان نماید.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: داروهای مورد استفاده در ریکاوری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای مورد استفاده در ریکاوری را بیان کند.
2 موارد استفاده از داروهای موجود در ریکاوری را بیان نماید.
3 نحوه آماده سازی دارو های موجود در ریکاوری را توضیح دهد
4 چگونگی تزریق و دوز داروهای موجود در ریکاوری را توضیح دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: داروهای مورد استفاده در ریکاوری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوارض جانبی ناشی از مصرف داروهای ریکاوری را توضیح دهد
2 عوارض ناشی از این داروها در بیمار بیهوش و تداخل با داروهای بیهوشی را توضیح دهد.
3 مراقبت¬های پرستاری در تزریق داروها¬ی ریکاوری را شرح دهد.
4
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: امتحان پایان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در جلسه امتحان پایان ترم شرکت داشته باشد


رفرنس ها :
اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی، فاطمه قارداشی، رویا اکبر زاده برونر، سودارث ، مراقبت های عمومی از بیمار بعد از عمل جراحی، پروانه بیشه بان مشکساران، مهین . کاربرد مهارتهای پرستاری در اتاق عمل و اتاق بهبودی. جهاد دانشگاهی خوزستان. Berry & Kohn's Operating Room Technique, Publisher Mosby, ISBN 0323019803. Surgical Technology for the Surgical Technologist, Publisher Delmar Learning,