اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرتضی نصیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی در عرصه چشم
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: شفاهی، تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
حضور فعال:10درصد
عملکرد علمی:30درصد
عملکرد عملی:50درصد
مسئولیت پذیری:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
پرسش و پاسخ، مشاهده و نمایش، case report، بحث گروهی استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در اتاق عمل، رعایت نظم و انضباط در محیط کارآموزی، مسئولیت پذیری در محیط کارآموزی، انجام تکالیف و ارائه کنفراس طبق زمان مشخص شده، رعایت موارد ایمنی در اتاق عمل، انجام کارهای بالینی محول شده، احترام به حقوق بیماران، آموزش به بیمار
کتاب
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمار و تجهیزات بخش
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اتاق عمل چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خصوصیات و ویژگی های فیزیکی اتاق عمل چشم را بیان کند.
2 ابزار جراحی های چشم را معرفی و کاربرد هر یک را بیان کند.
3 تجهیزات جراحی های چشم را مشاهده و کاربرد هر یک را بیان کند.
4 لوازم مصرفی جراحی های چشم را نام ببرد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت های جراحی های چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مراقبت های کلی قبل از جراحی ها چشم را شرح دهد.
2 مراقبت های کلی بعد از جراحی های چشم را بیان کند.
3 یک بیمار را انتخاب کرده و مراقبت های قبل از عمل را برای وی انجام دهد.
4 یک بیمار را انتخاب کرده و مراقبت های بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های عدسی چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جراحی های عدسی چشم را نام ببرد و مراحل انجام هر یک را به زبان خود بیان کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی عدسی را انتخاب کرده و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی عدسی چشم را انتخاب کرده و مراقبت های قبل از عمل را برای وی انجام دهد.
4 یک بیمار کاندید جراحی عدسی چشم را انتخاب کرده و مراقبت های بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های پلک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جراحی های پلک را نام ببرد و مراحل انجام هر یک را به زبان خود بیان کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی شالازیون یا گل مژه را انتخاب کرده و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی شالازیون یا گل مژه را انتخاب کرده و مراقبت های قبل از عمل را برای وی انجام دهد.
4 یک بیمار کاندید جراحی شالازیون یا گل مژه را انتخاب کرده و مراقبت های بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های مجرای اشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جراحی های مجرای اشکی را نام ببرد و مراحل انجام هر یک را به زبان خود بیان کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی مجرای اشکی را انتخاب کرده و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی مجرای اشکی را انتخاب کرده و مراقبت های قبل از عمل را برای وی انجام دهد.
4 یک بیمار کاندید جراحی مجرای اشکی را انتخاب کرده و مراقبت های بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های ترمیم پارگی چشم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های مختلف ترمیم پارگی چشم را نام ببرد و مراحل انجام هر یک را به زبان خود بیان کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی ترمیم پارگی چشم را انتخاب کرده و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی ترمیم پارگی چشم را انتخاب کرده و مراقبت های قبل از عمل را برای وی انجام دهد.
4 یک بیمار کاندید جراحی ترمیم پارگی چشم را انتخاب کرده و مراقبت های بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با جراحی گلوکوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های مختلف جراحی گلوکوم را نام ببرد و مراحل انجام هر یک را به زبان خود بیان کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی گلوکوم را انتخاب کرده و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی گلوکوم را انتخاب کرده و مراقبت های قبل از عمل را برای وی انجام دهد.
4 یک بیمار کاندید جراحی گلوکوم را انتخاب کرده و مراقبت های بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های رتین
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های جراحی رتین را نام ببرد و مراحل انجام هر یک را به زبان خود بیان کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی رتین را انتخاب کرده و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی رتین را انتخاب کرده و مراقبت های قبل از عمل را برای وی انجام دهد.
4 یک بیمار کاندید جراحی رتین را انتخاب کرده و مراقبت های بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های قرنیه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های جراحی قرنیه را نام ببرد و مراحل انجام هر یک را به زبان خود بیان کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی قرنیه را انتخاب کرده و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی قرنیه را انتخاب کرده و مراقبت های قبل از عمل را برای وی انجام دهد.
4 یک بیمار کاندید جراحی قرنیه را انتخاب کرده و مراقبت های بعد از عمل را برای وی انجام دهد.


رفرنس ها :
ساداتی لیلا، گلچینی احسان. تکنولوژی جراحی چشم: طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ سوم: 1394. اعرابی اکرم، خدادادی فیروز. تکنولوژی جراحی چشم. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ اول: 1395.