اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مرتضی نصیری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی در عرصه ENT
نوع درس: کارآموزی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 7
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: شفاهی، تشریحی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
عملکرد علمی (انجام تکالیف و ارائه کنفراس طبق زمان مشخص شده):35درصد
عملکرد عملی (رعایت موارد ایمنی در اتاق عمل، انجام کارهای بالینی محول شده، احترام به حقوق بیماران، آموزش به بیمار):50درصد
مسئولیت پذیری::5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
پرسش و پاسخ، مشاهده و نمایش (مهارت های ارتباطی)، case report، بحث گروهی استاد محور و دانشجو محور حضور منظم و فعال در اتاق عمل، رعایت نظم و انضباط در محیط کارآموزی، مسئولیت پذیری در محیط کارآموزی، انجام تکالیف و ارائه کنفراس طبق زمان مشخص شده، رعایت موارد ایمنی در اتاق عمل، انجام کارهای بالینی محول شده، احترام به حقوق بیماران، آموزش به بیمار
کتاب
ماژیک و وایت بورد
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با ابزار، وسایل و تجهیزات مرتبط با جراحی های ENT
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل برقی مربوط به اعمال جراحی های ENT را بطور صحیح بکار گیرد.
2 ساکشن های مختلف در اعمال جراحی های ENT را بطور صحیح بکار گیرد.
3 ابزار های (شامل اکارتورها، قیچی ها، فورسپس ها و ...) جراحی های ENT را به نحو احسن بکار گیرد.
4 ست های جراحی هایENT را بطور صحیح بکار گیرد.
5 پروتزهای رایج جراحی هایENT را بکار گیرد.
6 تجهیزات (میکروسکوپ، لوپ و ...) جراحی های ENT را بطور صحیح بکار گیرد.
7 لوازم مصرفی (گاز، پینات، مِش و ...) جراحی های ENT را آماده و بکار گیرد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با روش های کنترل خونریزی در جراحی های ENT
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 داروهای کنترل خونریزی حین جراحی های ENT را آماده و بکار گیرد.
2 روش های مکانیکی کنترل خونریزی حین جراحی های ENT را به نحو احسن بکار گیرد.
3 روش های شیمیایی کنترل خونریزی حین جراحی های ENT را به طور صحیح بکار گیرد.
4 روش الکتروکوتری جهت کنترل خونریزی حین جراحی های ENT را به نحو احسن بکار گیرد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های فارنکس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی تانسیلکتومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی اندوسکوپیک حلق (برونکوسکوپی و لارنگوسکوپی ازوفاگوسکوپی) را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی آدنکتومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
4 یک بیمار کاندید جراحی UPPرا انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های گوش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی میرنگوتومی و میرنگوپلاستی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی تمپانوپلاستی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی ماستوئیدکتومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
4 یک بیمار کاندید جراحی تانسیلکتومی را انتخاب کرده و مراقبت های بعد از عمل را برای وی انجام دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های بینی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی سپتوپلاستی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی رینوپلاستی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی پولیپکتومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
4 یک بیمار کاندید جراحی انتروستومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
5 یک بیمار کاندید جراحی توربینکتومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با جراحی های سینوس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک بیمار کاندید جراحی کالد-ول لاک را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
2 یک بیمار کاندید جراحی اتموئیدکتومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
3 یک بیمار کاندید جراحی اسفنوئیدکتومی را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
4 یک بیمار کاندید جراحی اندوسکوپیک سینوس را انتخاب کرده و مراحل انجام کار را ارائه و به کمک جراح و کمک جراح مراحل عمل را اجرا کند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با پوزیشن های رایج جراحی هایENT
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پوزیشن سوپاین را در جراحی هایENT بکار گیرد.
2 پوزیشن نشسته را در جراحی هایENT را به نحو احسن بکار گیرد.
3 پوزیشن نیمه نشسته را در جراحی هایENT به طور صحیح بکار گیرد.
4 پوزیشن لترال را در جراحی هایENT بکار گیرد.


رفرنس ها :
ساداتی لیلا، گلچینی احسان. تکنولوژی جراحی ENT. انتشارات جامعه نگر؛ چاپ سوم: 1394.