اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : حکیمه دهقانی خرم آبادی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 7
سابقه تدریس درس مورد نظر : 7
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اصول و مهارتهای پرستاری
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1.5 تعداد جلسه 12
تعداد ساعات : 24
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
ارائه یک فرایند پرستاری:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، نمایش فیلم و power point پرسش و پاسخ تشویق دانشجو به تفکر انتقادی و حل مسئله آزمون نظارت بر عملکرد و هدایت و راهنمائیاستاد محور و دانشجو محور حضور فعال در کلاس و پیش مطالعه دروس شرکت در پرسش و پاسخ کلاسی شرکت در آزمون میان ترم و پایان ترم ارائه یک فرایند پرستاری
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
نمایش فیلم
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم سلامت و بیماری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سلامتی و بیماری را از دیدگاه های مختلف به طور کامل توضیح دهد
2 عوامل خطر در سلامتی را با ذکر مثال به طور کامل توضیح دهد
3 مدل های ارتقاء سلامتی را با ذکر مثال به طور کامل در کلاس بیان کند
4 سطوح مختلف پیشگیری را با ذکر مثال به طور کامل شرح دهد
5 تغییر رفتار های بهداشتی را در حفظ سلامتی به طور کامل با ذکر مثال شرح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی مفهوم ایمنی و امنیت بیمار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ایمنی بیمار را به طور کامل در کلاس توضیح دهد
2 عوامل خطرآفرین ایمنی بیمار را با ذکر مثال در کلاس شرح دهد
3 فرآیند پرستاری در ایمنی و امنیت بیمار را به ترتیب در کلاس شرح دهد
4 اقدامات پرستاری برای جلوگیری از سقوط بیمار در بیمارستان را در کلاس شرح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با نیازهای اساسی انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نیازهای اساسی انسان را با توجه به هرم مازلو به طور کامل توضیح دهند
2 عوامل موثر بر رشد انسان را با ذکر مثال به طور کامل در کلاس توضیح دهند.
3 فرایند پرستاری مربوط به فرایند رشد انسان را به طور کامل در کلاس شرح دهند
4 عوامل موثر بر خواب را به طور کامل در کلاس شرح دهند
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم حرکت و بی حرکتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم حرکت و بی حرکتی را در کلاس با ذکر مثال توضیح دهد
2 عوامل موثر بر بی حرکتی را به طور کامل در کلاس شرح دهد
3 عوارض سیستمیک بی حرکتی را با ذکر مثال در کلاس بیان کند
4 تشخیص های پرستاری در بی حرکتی را با ذکر مثال به طور کامل در کلاس بیان کند
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آمادگی لازم قبل از عمل جراحی را به طور کامل در کلاس توضیح دهند
2 مراقبت های پرستاری لازم بلافاصله بعد از عمل جراحی را به طور کامل شرح دهند
3 آموزش های لازم بعد از عمل جراحی را به طور کامل در کلاس توضیح دهند
4 آموزش های لازم بپرستاری بعد از جراحی را موقع ترخیص به طور کامل بیان کنند
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با گزارش نویسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع گزارش نویسی را بطور کامل در کلاس شرح دهد
2 هدف از تهیه ی پرونده در بیمارستان را به طور کامل در کلاس توضیح دهد
3 گزارش ثبت وقایع را با ذکر مثال در کلاس توضیح دهد
4 فرم های متداول ثبت گزارش را در کلاس به طور کامل توضیح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با فرایند پرستاری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نحوه بررسی و شناخت و جمع آوری اطلاعات، تعیین تشخیص پرستاری، برنامه ریزی برای مراقبت های پرستاری، اجرای اقدامات پرستاری و ارزشیابی اقدمات انجام شده پرستاری را توضیح دهد
2 اهمیت انجام اقدامات پرستاری را بر اساس فرایند پرستاری مورد بحث قرار دهد
3 برای بیمار فرضی معرفی شده در کلاس یک فرایند پرستاری تهیه کند
4 برای یک بیمار در منزل یا در بیمارستان تاریخچه کامل سلامتی و بهداشتی تهیه کند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با کنترل عفونت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبیعت عفونت، فرایند عفونت، فرایند پرستاری در کنترل عفونت، علائم و نشانه های عفونت سیستمیک و موضعی را شرح دهد
2 زنجیره عفونت را توضیح دهد
3 عفونت های بیمارستانی، تکنیک های جداسازی، روش صحیح شستن دستها، مداخلات لازم برای کنترل عفونت را شرح دهد
4 اهمیت کنترل عفونت در بیمارستان را مورد بحث قرار دهد
5 اصول احتیاطات استاندارد و ایزولاسیون را شرح دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم نیاز به آسایش، درد و تسکین درد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فیزیولوژی درد، اجزای تجربه درد، واکنش به درد، اقدامات پرستاری در تسکین درد را توضیح دهد
2 درمان های دارویی برای تسکین درد، وظایف پرستار جهت تجویز مسکن ها، بررسی بیماران دارای درد و تشخیص پرستاری برای آنها، رهنمود هایی برای انتخاب درمان ها را توضیح دهد
3 درمان های غیر دارویی برای تسکین درد را توضیح دهد.
4 اهمیت توجه به تسکین درد و رفع اختلالات خواب بیماران را مورد بحث قرار دهد
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با پذیرش بیمار، انتقال و ترخیص از بیمارستان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پذیرش بیمار به بیمارستان را با ذکر مثال شرح دهد
2 مراقبت های پرستاری در انتقال بیمار را به طور کامل توضیح دهد
3 آموزش های لازم پرستاری در ترخیص بیمار از بیمارستان را به طور کامل توضیح دهد
4 مراقبت های لازم پرستاری در ترخیص بیماران با جراحی را به طور کامل در کلاس شرح دهد
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با محاسبات دارویی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه بندی دارو ها را با ذکر مثال در کلاس به طور کامل توضیح دهد
2 قوانین و استاندارد های دارویی را به طور کامل در کلاس شرح دهد
3 فارماکوکینتیک دارویی را به طور کامل در کلاس توضیح دهد
4 پاسخ های غیر قابل انتظار بیمار به دارو را به طور کامل شرح دهد
5 روش های تجویز دارو را با ذکر مثال در کلاس به طور کامل شرح دهد
6 روش های اندازه گیری دارو را با ذکر مثال در کلاس توضیح دهد
7 حقوق بیمار در دارو درمانی را به طور کامل شرح دهد
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم خواب و استراحت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مشخصات خواب و آسایش، مکانیسم تنظیم خواب، مراحل طبیعی خواب و عملکرد خواب را توضیح دهد.
2 مشخصات خواب در گروههای سنی مختلف، عوامل طبیعی در بهبود خواب را توضیح دهد.
3 عوامل ایجاد کننده اختلال در خواب را توضیح دهد.
4 اختلالات شایع خواب را توضیح دهد.


رفرنس ها :
1- اسملتزر سوزان و بیر براند جی. درسنامه داخلی جراحی برونر سودارث2014::مفاهیم بیوفیزیک و روانی اجتماعی در پرستاری. ترجمه :دکتر ژیلا عابد سعیدی و نیره براهیمی. چاپ اول نشر سالمی 1388. 2- پوتر پاتریشیا و پری ان. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری . ترجمه اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ایران. چاپ اول انتشارات سالمی1387. 3- تیلور کارول. لیلیس کارول. اصول پرستاری تایلور: مفاهیم پرستاری جلد 2 و 3ترجمه اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی چاپ اول انتشارات سالمی 1382.