اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : حکیمه دهقانی خرم آبادی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 7
سابقه تدریس درس مورد نظر : 2
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پرستاری مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : پرستاری سلامت فرد و خانواده
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1.5 تعداد جلسه 12
تعداد ساعات : 24
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
ارائه کنفرانس گروهی کلاسی:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی پرسش و پاسخ کنفرانس دانشجوییاستاد محور و دانشجو محور حضور منظم شرکت در بحث کلاسی ارائه کنفرانس کلاسی گروهی شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با مفهوم خانواده و انواع خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خانواده را از دیدگاه صاحبنظران مختلف در این زمینه به درستی تعریف کند
2 خصوصیات کلی و مشترک خانواده ها را بطور جامع توضیح دهد
3 نوع خانوده خود را تعیین نماید انواع متفاوت خانواده را از لحاظ ساختار با هم درست مقایسه کند
4 خانوده هسته ای و گسترده را با هم مقایسه کند
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با خانواده از دیدگاه اسلام
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 خانواده را از دیدگاه اسلام بطور خلاصه تعریف کند
2 احادیث و آیات مربوط به اهمیت ازدواج را حداقل دو مورد بیان کند
3 معیارهای ازدواج را از دیدگاه اسلام بیان کند
4 روش های شناخت همسر را از دیدگاه اسلام بطور خلاصه توضیح دهد
5 در مورد حقوق خانواده در اسلام اظهار نظر کند
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با مراحل تکامل خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس مراحل زندگی خانواده رااز دیدگاه دووال بطور خلاصه ذکر کند
2 در پایان تدریس علل بحران زای تولد فرزند در خانواده را بطور کامل تفسیر کند
3 با توجه به مفاهیم تدریس شده معیارهای مورد نظر در تعیین مراحل زندگی را حداقل در 4 مورد توضیح دهد
4 در پایان تدریس مفهوم والدینی را بطور جامع توضیح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با ساختارهای خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس واژه نقش را در دو سطر تعریف کند
2 کاملامنطبق‌ با اصول‌ ذکر شده‌ از کتابهای‌ مرجع‌ نقشهای غیر رسمی را در یک خانواده درست توضیح دهد
3 طبق اصول تدریس شده مشخصات یک ارتباط موثر و غیر موثر با هم مقایسه نماید.
4 در پایان تدریس درست عملکردهای مهم خانواده را توضیح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با اصول بازدید منزل و فرایند پرستاری خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس روشهای جمع آوری اطلاعات در خانواده را بطور خلاصه شرح دهد
2 طبق درس داده شده اثرات تأکید بر توانایی های خانواده را کامل تفسیر کند
3 مشکلات یک خانواده فرضی را به ترتیب اولویت بندی نماید
4 در پایان تدریس اهداف و مراحل بازدید منزل رابه نفسیر توضیح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با بحران در خانواده و روش های تطابق
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس بحران را با تأکید بر اثر آن بر خانواده توضیح دهد
2 طبق درس داده شده چگونگی مداخله در بحران را با تاکید بر اهداف آن به درستی بیان کند
3 در پایان تدریس فرایند پرستاری را در حل بحران را بطور کامل بکار گیرد
4 طبق اصول آموزش داده شده مراحل بحران و واکنش در مقابل آن را درست بیان کند
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با سوء رفتار در خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس تاریخچه سوء رفتار با کودکان را درست بیان کند
2 در پایان تدریس انواع سوء رفتار با کودکان را بطور خلاصه طبقه بندی کند
3 برحسب نوع مشکل سوء رفتار با زنان را درست تعریف کند
4 با استفاده از تئوری چرخه ای واکر در مورد سوء رفتار با زنان بطور مناسب بحث کند
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با اعتیاد و معضلات آن در خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس نگرش فردی در مورد معضلات مصرف مواد را به درستی تجزیه و تحلیل کند
2 طبق درس داده شده بین اصطلاحات سوئ مصرف و وابستگی و اعتیاد به درستی تمایز قایل شود
3 در پایان تدریس نقش پرستار را در انواع پیشگیری ها در مبحث سوء مصرف مواد بطور کامل بحث کند
4 طبق اصول آموزش داده شده ویژگی های داروی های مختلف مورد سوء مصرف را درست تعیین کند
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با طلاق و آسیب های ناشی از آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اثر طلاق را بر اعضای خانواده تعیین نماید
2 مراحل طلاق و وظایف تکاملی زوجین در این مرحله را ذکرکند
3 وظایف تکاملی خانواده را پس از طلاق بیان کند
4 مشکلات خانواده های تک سرپرست را توضیح دهد
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با معلولیت و آثار آن بر خانواده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با سلامت زنان و مردان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس مفهوم سلامت زنان را به درستی بیان کند
2 طبق درس داده شده عللی را که منجر به مرگ زنان می گردد به درستی بیان کند
3 در پایان تدریس عوامل تاثیر گذار بر سلامت مردان را به درستی بیان کند
4 طبق درس داده شده چگونگی تاثیر سبک زندگی بر سلامت مردان به درستی بیان کند
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با سلامت کودکان و نوجوانان و گروه سالمندان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در پایان تدریس تغییرات جمعیت شناختی سالخوردگان را کامل بحث کند
2 طبق اصول آموزش داده شده اجزای یک ارزیابی جامع از سلامتی سالمندان را درست تعیین کند
3 در پایان تدریس مخاطرات محیطی و درمان های مکمل و تاثیر آنها بر سلامتی را بطورکامل بحث کند
4 طبق اصول آموزش داده شده نقش پرستار را در سلامت کودکان در معرض خطر درست تعیین کند


رفرنس ها :
By Marcia Stanhope, RN, DSN, FAAN and Jeanette Lancaster, RN, PhD, FAAN ... Public Health Nursing - Pageburst E-Book on VitalSource, 8th Edition Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research, 4th Edition Paperback – December 7, 2009. by Joanna Rowe Kaakinen RN PhD Community As Client: Application of the Nursing Process. Front Cover. Elizabeth T. Anderson, Judith M. McFarlane. Lippincott, 1988 - Medical - 482 pages میمنت حسینی , کاملیا روحانی، صفیه حسین‌زاده. پرستاری بهداشت خانواده: مورد استفاده دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی انتشارات بشری 1389