اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : حمید آسایش آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : فوریت های پزشکی سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 5
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: فوریت های پزشکی مقطع: کاردانی نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بهداشت روانی و فوریت های روانپزشکی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: کوییز، پرسش و پاسخ و در طول دوره نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):5درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:10درصد
امتحان پایان ترم:75درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، بحث گروهیاستاد محور و دانشجو محور حضور منظم در کلاس درس شرکت فعال در بحث های گروهی آمادگی برای پرسش های احتمالی
کتاب
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم بهداشت روان بر اساس رویکرد های مختلف و شناخت مفهوم استرس
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بهداشت روان را بر اساس رویکرد شناختی شرح دهد.
2 مفهوم بهداشت روان را بر اساس رویکرد روانکاوی بیان کند.
3 بهداشت روان را بر اساس رویکرد سازمانی جهانی بهداشت تعریف کند.
4 استرس را تعریف کند.
5 طبقه بندی انواع استرس را با ذکر مثال بیان کند.
6 انواع استرسور را ذکر نماید.
7 روش های مقابله با استرس را با یک ذکر مثال بیان کند
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با نشانه های اختلالات روانپزشکی و نحوه ارزیابی وضعیت روانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع نشانه های روانپزشکی مربوط به اختلال فکر را با ذکر مثال ذکر نماید.
2 انواع نشانه های روانپزشکی مربوط به اختلال درک را با ذکر مثال ذکر نماید.
3 انواع نشانه های روانپزشکی مربوط به اختلال سایکوموتور را با ذکر مثال ذکر نماید.
4 انواع نشانه های روانپزشکی مربوط به هیجان ها را با ذکر مثال ذکر نماید.
5 انواع نشانه های روانپزشکی مربوط به اختلال حافظه را با ذکر مثال ذکر نماید.
6 اختلال در جهت یابی را با ذکر مثال ذکر نماید.
7 بینش نسبت به بیماری را با ذکر نحوه ارزیابی آن را ذکر کند.
8 نحوه ارزیابی قضاوت را بیان کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات سایکوتیک (اسکیزوفرنیا، اسکیزوافکتیو و سایر اختلالات سایکوتیک)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع اختلالات سایکوتیک را نام ببرد.
2 علل ایجاد اختلالات سایکوتیک را مورد بحث قرار دهد.
3 تغییرات نروترانسمیترهای مرتبط با پاتوبیولوژی اختلالات سایکوتیک را بیان کند.
4 معیارهای تشخیصی اسکیزوفرنیا را بیان کند.
5 معیارهای تشخیصی اسکیزوافکتیو را بیان کند.
6 معیارهای تشخیصی اختلال سایکوز گذرا را بیان کند.
7 معیارهای تشخیصی اختلال سایکوز مختصر را بیان کند.
8 انواع اختلالات هذیانی را ذکر کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات خلقی (اختلالات افسردگی و دو قطبی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه بندی انواع اختلالات خلقی را بیان کند.
2 انواع اختلالات افسردگی را دسته بندی نماید
3 ملاک های تشخیصی اختلال افسردگی اساسی را بیان نماید.
4 ملاک های تشخیصی فاز مانیک بیماران دو قطبی نوع یک را ذکر کند.
5 انواع درمان های دارویی اختلالات خلقی را ذکر نماید.
6 اقدامات ضروری در مواجهه با شرایط اورژانسی بیماران خلقی را بر اساس نوع آن ذکر نماید.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با انواع اختلالات اضطرابی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ماهیت اضطراب و ترس را شرح دهد.
2 اتیولوژی اختلالات اضطرابی را بیان نماید.
3 انواع اختلالات اضطرابی را نام ببرد.
4 ملاک های تشخیصی انواع اختلال اضطرابی را را بیان نماید.
5 انواع درمان های دارویی و غیر دارویی اختلالات اضطرابی را بیان نماید.
6 نکات مهم درمان پیش بیمارستانی بیماران دارای اختلال اضطرابی را ذکر نماید.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با انواع اختلالات شبه جسمی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع اختلالات شبه جسمی را ذکر نماید.
2 ملاک های تشخیصی اختلال جسمانی سازی را بیان نماید.
3 معیارهای های تشخیصی اختلال تبدیلی را ذکر نماید.
4 راهکارهای افتراق بیماران دارای اختلال طبی و اختلالات شبه جسمی را مرور نماید.
5 تفاوت تمارض با اختلال ساختگی را ذکر نماید.
6 اقدامات کلی درمان و راهنمایی بیماران دارای اختلالات شبه جسمی را ذکر کند.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: اورژانس های روانپزشکی و خودکشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل پرخاشگری در بیماران دارای اختلال روانپزشکی را ذکر کند.
2 احتیاط های ضروری در برخورد با بیماران پرخاشگر را بیان کند.
3 مهار شیمیایی بیماران پرخاشگر را توضیح دهد.
4 نحوه مهار قیزیکی بیماران پرخاشگر را توضیح دهد.
5 نحوه بررسی افکار خودکشی را دربیماران دارای اختلالات روانپزشکی شرح دهد.
6 اقدامات ضروری در مواجهه با یک بیمار دارای افکار خودکشی را مرور کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با درمان های روانپزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 طبقه بندی انواع درمان های روانپزشکی را ذکر نماید.
2 بطور کلی درمان با تشنج الکتریکی را شرح دهد.
3 انواع داروهای آنتی سایکوتیک را ذکر کند.
4 عوارض داروهای آنتی سایکوتیک را بیان کند.
5 موارد استفاده اورژاسی از داروهای آنتی سایکوتیک را توضیح دهد.
6 درمان موارد اورژانسی مرتبط با عوارض داروهای روانپزشکی را ذکر کند.
7 انواع داروهای مورد استفاده در درمان بیماران خلقی را ذکر کند.
8 انواع داروهای مورد استفاده در درمان بیماران اضطرابی را ذکر کند.


رفرنس ها :
1- اسدی نوقابی،احمد علی؛امیدی،شیدا؛حاجی آقا جانی، سعید(1384)،روانپرستاری بهداشت روان 1،چاپ اول،انتشارات کامران. 2- کوشان،محسن،واقعی،سعید(1391)، روان پرستاری بهداشت روان1،چاپ هفتم،انتشارات اندیشه رفیع. 3- Carson, V.B (2009). Mental Health Nursing. 5th ed. Philadelphia: Mosby/ Saunders. 4- Boyd, M (2012). Psychiatric Nursing Contemporary Practice. 4th ed. Philadelphia ,PA Lippincott Wilkins. 5- خلاصه روانپزشکی کاپلان