اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : زهرا علی اکبرزاده آرانی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کارآموزی در عرصه جراحی گوارش و غدد
نوع درس: کارآموزی در عرصه تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9 روز
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: کوییز
اجزاءنمره نهائی
عملکرد دانشجو در اعمال جراحی در نقش اسکراب و سیرکولر:50درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:30درصد
نظم و انظباط و مسئولیت پذیری:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش مهارت بالینی در اتاق عمل و روی بیمار، کنترل فعالیت های دانشجو و تذکر موارد خطااستاد محور و دانشجو محور شرکت منظم در کاراموزیها -رعایت مقررات و قوانین بیمارستان و اتاق عمل-برقراری تعامل مناسب با مربی و همکلاسی ها و بیماران و پرسنل -انجام تکالیف محوله -شرکت در کنفرانسهای روزانه، شرکت در اعمال جراحی در نقش فرد اسکراب و سیرکولر
کتاب
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: کسب مهارت در انجام مراقبت های اختصاصی جراحی از بیماران دارای جراحی های گوارش و غدد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش و غدد را به صورت کامل شرح دهد.
2 وسایل اختصاصی ست ها وابسته به جراحی های گوارش و غدد را نام برده و بکار گیرد.
3 وسایل اختصاصی تک پیچ ها اعم از اکارتور،کلمپ ها،پروپ ها و دیلاتور را به شکل صحیح در موارد لزوم بکار گیرد.
4 نحوه بکار گیری وسایل جراحی با توجه به نوع نسج را ارزیابی نموده و بکارگیرد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: کسب مهارت در انجام مراقبت های اختصاصی جراحی از بیماران دارای جراحی های گوارش و غدد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 به عنوان اسکراب اول در اعمال جراحی گوارش و غدد در تیم جراحی فعالیت نماید.
2 به عنوان فرد سیرکولر در اعمال جراحی گوارش و غدد در تیم جراحی فعالیت نماید.
3 به عنوان اسکراب اول در انجام آناستوموزهای مختلف جراح را کمک نماید.
4 گره زدن با پنس را به درستی انجام دهد.
5 گره زدن با دست را به درستی انجام دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: کسب مهارت در انجام مراقبت های اختصاصی جراحی از بیماران دارای جراحی های گوارش و غدد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع هرنی ها را نام برده و با یکدیگر مقایسه نماید.
2 تکنیک جراحی هر یک از هرنی ها را شرح دهد.
3 وظایف فرد سیرکولر و اسکراب را در انواع جراحی های هرنی توضیح دهد.
4 در انجام جراحی های هرنیوتومی، هرنیورافی و هرنیوپلاستی به عنوان اسکراب اول به جراح کمک نماید.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: کسب مهارت در انجام مراقبت های اختصاصی جراحی از بیماران دارای جراحی های گوارش و غدد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع اختلالات منجر به جراحی مری را توضیح دهد.
2 تکنیک های جدید جراحی مری را شرح دهد.
3 ست و ابزارهای جراحی مری را آماده کرده و به نحو صحیح بکار گیرد.
4 پرپ و درپ جراحی های مری را به طور صحیح انجام دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: کسب مهارت در انجام مراقبت های اختصاصی جراحی از بیماران دارای جراحی های گوارش و غدد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع گاسترکتومی و موارد کاربرد انها را شرح دهد.
2 انواع جراحی ها برای درمان ریفلاکس را نام برده و تکنیک آن را شرح دهد.
3 در انواع جراحی های درمان چاقی همراه جراح در نقش اسکراب اول شرکت نماید.
4 تفاوت انواع گاستروستومی و نحوه کاربرد آن را ارزیابی کرده و بکار گیرد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: کسب مهارت در انجام مراقبت های اختصاصی جراحی از بیماران دارای جراحی های گوارش و غدد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ست ها، ابزارها و وسایل مورد نیاز پروسیجرهای روده ای (کوچک و بزرگ) را فراهم نماید.
2 انواع استاپلر های مورد کاربرد، خصوصا در جراحی های شکمی را به همراه جراح به کار گیرد.
3 بیمار را با توجه به نوع جراحی و نظر جراح همراه با تیم جراحی، پوزیشن دهد.
4 در نقش فرد اسکراب اکسپوز متناسب با هر گونه اعمال شکمی را به نحو صحیح انجام دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: کسب مهارت در انجام مراقبت های اختصاصی جراحی از بیماران دارای جراحی های گوارش و غدد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پرپ و درپ بیمار را متناسب با نوع عمل جراحی گوارشی به نحو صحیح انجام دهد.
2 اصول آسپتیک را قبل و حین جراحی به طور کامل رعایت کند.
3 هر گونه خطا و اشتباه سهوی یا عمدی هم گروهان و پرسنل را با رعایت احترام گوشزد کند.
4 عواقب عدم رعایت نکات آسپتیک و ایجاد عفونت و پریتونیت در بیمار را برای سایر دانشجویان تفسیر کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: کسب مهارت در انجام مراقبت های اختصاصی جراحی از بیماران دارای جراحی های گوارش و غدد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع استوماهای روده ای را طبقه بندی نماید.
2 اختلالات گوارشی را از روی گرافی های بیمار به درستی تشخیص دهد.
3 بیوپسی بیماران را بر اساس اصول صحیح و روتین اتاق عمل برای ارسال به پاتولوژی آماده نماید.
4 اندیکاسیون های جراحی خونریزی های دستگاه گوارش را برشمارد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: کسب مهارت در انجام مراقبت های اختصاصی جراحی از بیماران دارای جراحی های گوارش و غدد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 وسایل لازم در شستشوی زخم های جراحی گوارش را آماده و بکار گیرد.
2 تجهیزات و وسایل لاپاروسکوپی در اعمال جراحی گوارش را آماده، نصب و بکار گیرد.
3 تجهیزات و وسایل لاپاروسکوپی در اعمال جراحی گوارش را به طور صحیح شستشو و جهت استریلیزاسیون آماده نماید.
4 انواع وسایل و ابزارهای جراحی لاپاروسکوپی و کاربردهای آن را با ابزارهای لاپاروتومی مقایسه نماید.


رفرنس ها :
1. ساداتی، لیلا؛ گلچینی، احسان؛ خراسانی، بیژن. تکنولوژی جراحی گوارش و غدد، چاپ اول، نشر جامعه نگر، 1391. 2. Surgical technology for the surgical technologist,publisher Delmar Learning,ISBN 0766806626. 3. Surgical technology for the surgical technologist: A positive care approach, Caruthers, et al Delmar publishers(2000). 4. Study guide to accompany surgical technology for the surgical technologist: A positive care approach Junge, T Delmar publishers(2000)