اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید جعفر  عدنانی ساداتی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: انگل شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : میکروبیولوژی سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 4
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : میکروب شناسی (1) { قارچ شناسی و انگل شناسی }
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1.35 تعداد جلسه 11
تعداد ساعات : 22
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی نوع امتحان پایان ترم: تستی
اجزاءنمره نهائی
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:40درصد
حضور فعال در کلاس و مباحث کلاسی :10درصد
ارایه سمینار انفرادی :10درصد
انجام تکالیف محول شده به هر دانشجو در طول ترم:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش اهداف شناختی به صورت سخنرانی برنامه ریزی ارایه سمینار جهت دانشجویان استاد محور و دانشجو محور ارایه سمینار انفرادی حضور فعال در کلاس و مباحث کلاسی انجام تکالیف محول شده به هر دانشجو در طول ترم شرکت در امتحانات
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجو یان با ساختار و اهمیت تک یاخته های آمیبی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نام آمیب های بیماریزا و غیر بیماریزا دستگاه گوارش را بیان کند
2 روش انتقال آمیب ها را با توجه به چرخه زندگی توضیح دهد
3 محل استقرار آمیب ها را در ارگانهای بدن انسان بیان کند
4 با توجه به ویژگی های آمیب، مکانیسم های پاتوژنز را توضیح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ساختار و اهمیت بیماریهای تاژکداران ساکن روده و سایر حفرات بدن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نام تاژکداران بیماریزا و غیر بیماریزا دستگاه گوارش و تناسلی را بیان کند
2 روش انتقال تاژکداران را با توجه به چرخه زندگی توضیح دهد
3 علائم بالینی شایع و اختصاصی ژیاردیوز را توضیح دهد
4 علائم بالینی شایع و اختصاصیو تریکومونیازیس را توضیح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجو یان با ساختار و اهمیت تاژکداران ساکن خون و نسج(تریپانوزوم)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تاژکداران بیماریزا در بافت و خون را نام ببرد
2 چرخه زندگی و راه انتقال تریپانوزوما را توضیح دهد
3 مکانیسم بیماریزای تریپانوزوم را شرح دهد
4 علائم بالینی تریپانوزومیازیس را بیان کند
5 عوامل محیطی و فردی که در شیوع بیماری تریپانوزوما تاثیر دارد را توضیح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با تاژکداران خونی - بافتی (لیشمانیا)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 چرخه زندگی و راه انتقال لیشمانیا را توضیح دهد
2 مکانیسم بیماریزای لیشمانیا را شرح دهد
3 علائم بالینی لیشمانیوز را بیان کند
4 عوامل محیطی و فردی که در شیوع انواع لیشمانیوز تاثیر دارد را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی دانشجو یان باساختار و اهمیت کوکسیدیا روده ای در انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید کوکسیدیا روده ای رانام ببرد
2 روش انتقال کوکسیدیا را با توجه به چرخه زندگی توضیح دهد
3 با توجه به ویژگی های کوکسیدیا مکانیسم بیماریزای آنها را توضیح دهد
4 بهترین روش کنترل بیماریهای حاصله از این تک یاخته ها را بیان کند
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با اهمیت بیماری مالاریا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 پلاسمودیوم های عامل بیماری مالاریا در انسان را نام ببرد
2 با توجه به چرخه زندگی روش انتقال بیماری مالاریا را توضیح دهد
3 شایعترین علائم بالینی در فرد بیمار را بیان کند
4 عوامل محیطی و فردی که بر میزان شیوع مالاریا تاثیر می گذارد را توضیح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با اهمیت و بیماریزایی تک یاخته های شاخه میکروسپورا
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 میکروسپوریدیای بیماریزا در انسان را نام ببرد
2 روش انتقال میکروسپوریدیا را به انسان توضیح دهد
3 علایم بالینی مختلف را با توجه به جنس میکروسپوریدیا بیان کند
4 اهمیت بیماریزای میکروسپورا را در افراد با نقص سیستم ایمنی توضیح دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ساختار و اهمیت ترماتود ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگیهای کلی و طبقه بندی ترماتودها را بیان کند
2 ترماتود های بیماریزا در ایران را نام ببرد
3 بر اساس چرخه زندگی ترماتودها راههای انتقال آنها را بیان کند
4 علائم بالینی شایع و اختصاصی هر ترماتود را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ساختار و اهمیت سستودها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کلیات و طبقه بندی سستودها را بیان کند
2 سستودهای بیماریزا در انسان را نام ببرد
3 نحوء و راه انتقال هر سستود را شرح دهد
4 علائم بالینی اختصاصی هر سستود را توضیح دهد
5
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ساختار و اهمیت نماتودهای روده ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کلیات و طبقه بندی نماتودها را توضیح دهد
2 چرخه زندگی و راه انتقال هر نماتود را بیان کند
3 مکانیسم بیماریزای هر نماتود را شرح دهد
4 شایعترین علامت بالینی در هر نماتود را بیان کند
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نماتودهای بافتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نماتودهای بافتی بیماریزا در انسان را نام ببرد
2 بر اساس چرخه زندگی راه انتقال نماتودهای بافتی را توضیح دهد
3 مکانیسم بیماریزای نماتودهای بافتی را با توجه به ویژگی کرم بیان کند
4 علائم بالینی شایع در هر نماتود را توضیح دهد
5


رفرنس ها :
Markell & Voge’s : Medical parasitology nova & Bron : basic medical parasitology بیماریهای انگلی در ایران جلد 1 کرم شناسی جلد 2 تک یاخته شناسی–تالیف دکتر اسماعیل صائبی - کرم شناسی پزشکی تالیف دکتر ارفع - تک یاخته شناسی پزشکی اساتید دانشکده بهداشت تهران