اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : سید جعفر  عدنانی ساداتی آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: انگل شناسی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : میکروبیولوژی سابقه آموزشی : 8
سابقه تدریس درس مورد نظر : 4
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : میکروب شناسی (1) { قارچ شناسی و انگل شناسی }
نوع درس: عملی تعداد واحد: 0.65 تعداد جلسه 12
تعداد ساعات : 24
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: Ospe
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
گزارش کار در هر جلسه:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
-سخنرانی -آموزش اهداف به صورت آموزش دانشجویان در آزمایشگاههای عملی انجام می شود.استاد محور و دانشجو محور تهیه گزارش کار در هر جلسه - حضور فعال در آزمایشگاه - شرکت در امتحان
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
پاور پوینت
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ترماتودها کبدی و روده ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی ترماتودها را در زیر لوپ تشخیص دهد.
2 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود کبدی فاسیولا را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود کبدی دیکروسلیوم را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
4 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود کبدی کلونورکیس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
5 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود رود ه ای فایسولپسیس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
6 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود رود ه ای هتروفیس زرا در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با ترماتودهای ریوی و خونی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی ترماتودها ریوی و خونی را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد.
2 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود خونی شیتوزوما هماتوبیوم را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود خونی شیستوزوما مانسونی را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
4 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود خونی شیستوزوما ژاپونیکوم را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
5 مراحل کرم بالغ، لارو و تخم ترماتود ریوی پاراگونیموس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
6
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با سستودهای روده ای و بافتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی سستودها را در زیر لوپ تشخیص دهد.
2 مراحل کرم بالغ، لارو ، تخم و بند بارور سستود روده ای تنیا ساژیناتا را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 مراحل کرم بالغ، لارو ، تخم و بند بارور سستود روده ای تنیا سولیوم را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
4 مراحل کرم بالغ، لارو ، تخم و بند بارور سستود روده ای همینولپیس نانا را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
5 مراحل کرم بالغ، لارو ، کپسول تخم و بند بارور سستود روده ای دیپلیدیوم کنینوم را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
6 کرم بالغ، سستود بافتی اکینوکوکوس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
7 مرحله لاروی کیست هیداتید را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
8 ساختار کیست هیداتید را رسم و اجزایی آن را نام گذاری کند
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نماتود های روده ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی نماتودها را در زیر لوپ تشخیص دهد.
2 کرم های بالغ نر و ماده آسکاریس شناسایی کند
3 انواع تخم های آسکاریس ار در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
4 کرم های بالغ نر و ماده و مرحله تخم اکسیور را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
5 کرم های بالغ نر و ماده و مرحله تخم تریکوریس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با نماتود های روده ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کرم های بالغ نر و ماده و مرحله تخم انکیلوستوما را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
2 کرم های بالغ نر و ماده و مرحله تخم نکاتور را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
3 کرم بالغ ماده استرونژیلوئیدس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
4 انواع مراحل لاروی فیلاریفرم و رابدیتوئید استرونژیلوئیدس را در زیر میکروسکوپ شناسایی کند
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با آمیب های دستگاه گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند نام تک یاخته های آمیبی را از روی مورفولوژی آنها تشخیص دهد
2 مراحل کیست و تروفوزوئیت آمیب انتاموبا هیتولیتیکا را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
3 مراحل کیست و تروفوزوئیت آمیب انتاموبا کلی را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
4 مراحل کیست و تروفوزوئیت آمیب اندولیماکس نانا را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
5 مراحل کیست و تروفوزوئیت آمیب یدوموبا بوتچلی را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با تاژکداران دستگاه گوارش و سایر حفرات بدن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی تاژکداران دستگاه گوارش و سایر نقاط بدن را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد.
2 مراحل کیست و تروفوزوئیت تاژکدار ژیاردیا لامبلیا را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
3 مراحل کیست و تروفوزوئیت تاژکدار کیلومستیکس را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
4 مرحله تروفوزوئیت تاژکدار دی انتاموبا و تریکوموناس را زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با تاژکداران خون و بافت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند مورفولوژی تاژکداران خون و بافت را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد.
2 آماستیگوت های لیشمانیا داخل نمونه زخم را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
3 پروماستیگوت های لیشمانیا را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
4 تریپانوزومای تاژکدار خونی (آمریکایی و آفریقایی) را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با کوکسیدیاها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کوکسیدیا دستگاه گوارش را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
2 مورفولوژی توکسوپلاسما را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
3 اشکال مختلف توکسوپلاسما را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
4 ااسیست های کریپتوسپوریدیوم و ایزوسپورا را در زیر میکروسکوپ تشخیص دهد
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی دانشجویان با انگلهای پلاسمودیوم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید بتواند شکل رینگ فرم پلاسمودیوم ویواکس را در گسترش نازک خون شناسایی کند
2 فرم آموبوئیدی پلاسمودیوم ویواکس ها را در گسترش نازک خون تشخیص دهد
3 اشکال اختصاصی گامتوسیت های پلاسمودیوم ویواکس را در گسترش نازک خون شناسایی کند
4 اشکال رینگ فرم پلاسمودیوم فالسیپاروم را در گسترش نازک خون شناسایی کند
5 اشکال گامت های پلاسمودیوم فالسیپاروم را در گسترش نازک خون شناسایی کند
6 مراحل مختلف پلاسمودیوم فالسیپاروم را در گسترش ضخیم خون تشخیص دهد
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: جلسه پایانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 در این جلسه امتحان درس بصورت ایستگاهی برگزار می شود


رفرنس ها :
Atlas of medical helminthology & protozoology اصول تشخیص آزمایشگاهی انگل شناسی - دکتر غروی