اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : مهسا حاجی محمدحسینی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : فوریت های پزشکی سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: فوریت های پزشکی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : شناخت بیماری ها
نوع درس: تئوری تعداد واحد: ۲ تعداد جلسه 16
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: چند گزینه ای، تشریحی، تستی نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان میان ترم:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
این درس در کلاس درس به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و تحلیل گروهی تدریس خواهد شداستاد محور و دانشجو محور 1. آزمون میان ترم 2. حضور به موقع و فعال در کلاس 3. امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 0
اهداف کلی: تعریف سلامتی و بیماری، منشا بیماری های داخلی و طبقه بندی آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. مفهوم سلامتی و بیماری را بیان نماید.
2 2. عوامل موثر بر وضعیت سلامتی و بیماری را لیست نماید.
3 3. تعریف بیماری را از دیدگاه های مختلف بیان نماید.
4 4. عوامل موثر بر بیماریرا به طور صحیح دسته بندی و توضیح دهد.
5 ۱
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های سیستم تنفسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل و نحوه درمان خونریزی از بینی را شرح دهد.
2 علائم و درمان سینوزیت را شرح دهد.
3 علائم و درمان التهاب حلق و حنجره را بیان نماید.
4 علائم و درمان لارنژیت حاد و مزمن و سرطان حنجره را شرح دهد.
5 علل ایجاد کننده بیماری آسم را بیان نماید.
6 علائم بیماری آسم را بیان کند
7 جهت مراقبت های درمانی مرتبط با آسم الگوریتم تدوین نماید
8 علل ایجاد کننده بیماری مزمن انسدادی ریه را بیان کند
9 علائم مربوط به بیماری مزمن انسدادی ریه را بیان نماید
10 جهت مراقبت های درمانی مرتبط با بیماری مزمن انسدادی ریه الگوریتم تدوین نماید
11 علل ابتلا به انواع پنومونی را بیان نماید
12 علائم بیماری پنومونی را نام ببرد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های سیستم تنفسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل ابتلا به آتلکتازی را به طور کامل شرح دهد.
2 علائم بیماری آتلکتازی را لیست نماید
3 درمان های مرتبط با آتلکتازی را شرح دهد
4 علائم بیماری سل را نام ببرد
5 روش های پیشگیری و مراقبت های درمانی مرتبط با بیماری سل را شرح دهد
6 علل و علائم بیماری ARDS را لیست نماید
7 درمان های مرتبط با ARDS را شرح دهد
8 علائم بیماری آمبولی ریه را لیست نماید
9 روش های تشخیصی و درمانی در بیمار مبتلا به آمبولی ریه را شرح دهد
10 انواع تومورهای خوش خیم و بدخیم ریه را لیست نماید
11 علائم انواع تومورهای ریه را نام ببرد
12 الگوریتم درمانی مرتبط با تومورهای ریه تدوین نماید
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های سیستم گردش خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم شایع و روش های تشخیصی در بیماری های قلب و عروق را شرح دهد
2 انواع بیماری های عروق کرونر را به طور کامل شرح دهد.
3 علل ایجاد کننده بیماری های عروق کرونر را بیان نماید
4 روش های تشخیصی و افتراقی بیماری های عروق کرونر را به طور کامل توضیح دهد
5 الگوریتم درمانی مرتبط با بیماری های عروق کرونر تدوین نماید
6 علل ایجاد بیماری های التهابی قلب(اندوکاردیت، میوکاردیت و پریکاردیت) را شرح دهد
7 علائم شایع در بیماری های التهابی قلب(اندوکاردیت، میوکاردیت و پریکاردیت) را بیان نماید
8 روش های تشخیص بیماری های التهابی قلب(اندوکاردیت، میوکاردیت و پریکاردیت) را لیست نماید
9 الگوریتم درمانی در انواع بیماری های التهابی قلب(اندوکاردیت، میوکاردیت و پریکاردیت) تدوین نماید
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های سیستم گردش خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علل ایجاد کننده تامپوناد قلبی را نام ببرد
2 علائم بیماری تامپوناد قلبی را لیست نماید
3 مراقبت های درمانی مربوط به تامپوناد قلبی را بیان نماید
4 پاتوفیزیولوژی کاردیومیوپاتی های شایع را شرح دهد.
5 علائم انواع کاردیومیوپاتی را بیان نماید
6 مراقبت های درمانی در انواع کاردیومیوپاتی را بیان نماید.
7 علل ایجاد کننده اختلالات دریچه ای قلب را لیست نماید
8 علائم شایع در انواع اختلالات دریچه ای قلب را بیان نماید
9 مراقبت های درمانی در انواع اختلالات دریچه ای قلب را شرح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های سیستم گردش خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1.علل، تشخیص و درمان انواع آنمی را شرح دهد.
2 2. لوسمی را شرح دهد.
3 3.اخلالات انعقادی را بشناسد و توضیح دهد.
4 4. هوچکین و انواع آن را توضیح دهد.
5 5. مونونوکلئوز عفونی و نحوه تشخیص و درمان آن را شرح دهد.
6 6. پورپورا و انواع آن را توضیح دهد.
7 7. انعقاد داخل عروقی منتشر، علل ایجاد آن و نحوه مراقبت و درمان آن را شرح دهد.
8 8. هموفیلی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های دستگاه گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری های دهان را توضیح دهد.
2 بیماری های التهابی مری را شرح دهد.
3 .زخم پپتیک و علل ایجاد کننده آن را بیان نماید.
4 علائم آپاندیسیت را لیست نماید
5
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های دستگاه گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع بیماری های التهابی روده را توضیح دهد.
2 4. بیماری های لوزوالمعده، انواع پانکراتیت و علل ایجاد کننده آن را شرح دهد.
3 علائم شایع در انواع بیماری های التهابی روده را توضیح دهد.
4 مراقبت های درمانی در انواع بیماری های التهابی روده را توضیح دهد.
5 علل ایجاد سیروز کبدی را شرح دهد.
6 علائم سیروز کبدی را شرح دهد.
7 مراقبت های درمانی در بیمار مبتلا به سیروز کبدی را بیان نماید.
8 علل ایجاد کله سیستیت را لیست نماید
9 علائم مرتبط با بیماری کله سیستیت را بیان نماید
10 مراقبت های درمانی مرتبط با بیماری کله سیستیت را بیان نماید
11 انواع پانکراتیت را شرح دهد
12 علل و علائم بیماری پانکراتیت را بیان نماید
13 الگوریتم درمانی در بیماری پانکاتیت تدوین نماید
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های دستگاه ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. ساختمان و عملکرد دستگاه ادراری را شرح دهد
2 2. عملکرد کلیه، وظایف آن و نقش کلیه ها در بدن را توضیح دهد.
3 3.انواع اختلالات گلومرولی کلیه را توضیح دهد.
4 ۴. علل ایجاد اختلالات گلومرولی کلیه را بیان نماید
5 5. علائم اختلالات گلومرولی کلیه را شرح دهد.
6 6. مراقبت های درمانی در بیمار مبتلا به اختلالات گلومرولی کلیه را بیان نماید
7
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های دستگاه ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اختلالات مثانه ای را توضیح دهد.
2 اختلالات پیشابراه را توضیح دهد.
3 نارسایی حاد و مزمن کلیه را توضیح دهد.
4 سرطان کلیه را توضیح دهد.
5 انواع سنگ های کلیه را نام ببرد
6 علل ایجاد سنگ های کلیوی را بیان نماید
7 علائم شایع در بیمار مبتلا به سنگ کلیه را نام ببرد
8 مراقبت های درمانی در بیمار مبتلا به سنگ کلیه را توضیح دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های مفاصل و استخوان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. استئومالاسی را توضیح دهد
2 2. کمردرد، علل ایجاد کننده و درمان آن را بیان ننماید.
3 3. استئوپروز و علل ایجاد کننده آن را بیان نماید.
4 4. علائم بیماری استئومیلیت، تشخیص و درمان آن را بیان نماید.
5
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های غدد مترشحه داخلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 2. دیابت شرین، علل، انواع، علائم، تشخیص و درمان آن را شرح دهد.
2 3. عوارض دیابت را توضیح دهد.
3 4. علل کم کاری و پرکاری غده فوق کلیه و نحوه تشخیص و درمان آن را شرح دهد.
4 5. فئوکروماسیتوم و آدیسون را توضیح دهد
5 6.غذه هیپوفیز و انواع اختلالات آن را شرح دهد.
6
7
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های غدد مترشحه داخلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علل کم کاری و پرکاری غده تیروئید و نحوه تشخیص و درمان آن را شرح دهد.
2 2. علل کم کاری و پرکاری غده پارا تیروئید و نحوه تشخیص و درمان آن را شرح دهد.
3 3. علل بیماری های ناشی از اختلال بیضه و نحوه تشخیص و درمان آن را شرح دهد.
4 4. علل بیماری های ناشی از اختلال تخمدان ها و نحوه تشخیص و درمان آن را شرح دهد.
5
6
7
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های دستگاه مغز و اعصاب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علائم شایع و روش های تشخیصی مغز و اعصاب را شرح دهد.
2 2. علل، انواع، علائم، تشخیص و درمان بیماری های عفونی سیستم عصبی را توضیح دهد.
3 3. علل، انواع، علائم، تشخیص و درمان مننژیت را توضیح دهد.
4 4. ضایعات عروقی مغز: علل، انواع، علائم، تشخیص و درمان را توضیح دهد.
5
6
7
8
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های دستگاه مغز و اعصاب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1.علل، انواع، علائم، تشخیص و درمان بیماری های مادرزادی مغز را توضیح دهد.
2 2.علل، انواع، علائم، تشخیص و درمان هیدروسفالی را توضیح دهد.
3 3. علل، انواع، علائم، تشخیص و درمان صرع را توضیح دهد.
4 4. علل، انواع، علائم، تشخیص و درمان تومورهای مغزی را توضیح دهد.
5
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با بیماری های عفونی و انگلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1. علل، انواع، علائم، تشخیص و درمان بیماری های باکتریایی را توضیح دهد.
2 2. علل، انواع، علائم، تشخیص و درمان بیماری های ویروسی را توضیح دهد.
3 3.علل، انواع، علائم، تشخیص و درمان بیماری های انگلی را توضیح دهد.
4 4.علل، انواع، علائم، تشخیص و درمانبیماری های قارچی را توضیح دهد.


رفرنس ها :
درسنامه داخلی جراحی برونر و سودارث، ۲۰۱۴، امنتشارات بشری، نویسندگان: مرجان سیدمظهری، فاطمه بهرام نژاد درسنامه طب داخلی هاریسون، ۲۰۱۳، انتشارات ارجمند، ترجمه و تلخیص:دکتر عبدالرضا منصوری راد، افسانه آموزگار، دکتر مهشید نیک‌پور