اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : زهرا علی اکبرزاده آرانی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اتاق عمل سابقه آموزشی : 5
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : اصول و فنون مهارتهای بالینی
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0/5 تعداد جلسه 4
تعداد ساعات : 8
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: شفاهی نوع امتحان پایان ترم: تستی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:80درصد
امتحان میان ترم:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، مباحثه، پرسش و پاسخاستاد محور و دانشجو محور 1- حضور و خروج به موقع به کلاس درس2- شرکت در تمامی جلسات درس الزامی است3-غیبت حتی یک جلسه از درس منوط به کسب رضایت مدرس است4- توجه و دقت در مباحث ارائه شده 5- شرکت در بحث کلاسی و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف مدرس
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
بیمار نما
تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با نحوه بررسی علایم حیاتی بیمار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بیماری و سلامت را تعریف نماید.
2 نحوه آماده کردن ترمومتر و اندازه گیری صحیح درجه حرارت را توضیح دهد.
3 تعداد نبض را به طور صحیح شمارش نماید.
4 تعداد تنفس را به طور صحیح شمارش نماید.
5 نحوه اندازه گیری صحیح فشار خون رابرای همکلاسی های خود شرحدهد.
6 میزان نرمال هر یک از علایم حیاتی را در فرد بزرگسال و اطفال با هم مقایسه نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با انواع تزریقات و نحوه انجام آنها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصطلاحات مربوط به تزریقات را شرح دهد.
2 نحوه کار کردن با ابزارها و تجهیزات تزریقات را توضیح دهد.
3 انواع روش های تزریق را با هم مقایسه نماید.
4 عوارض احتمالی مربوط به انواع روش های تزریق دارو را با مثال توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با نحوه جایگذاری سوند بینی معده ای و ادراری در بیمار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موارد کاربرد سوند بینی معده ای را لیست نماید.
2 نحوه جاگذاری صحیح سوند بینی معده ای را شرح دهد.
3 روش های تست جایگذاری صحیح سوند بینی معده ای را توضیح دهد.
4 موارد کاربرد سوند ادراری را لیست نماید.
5 نحوه جاگذاری صحیح سوند ادراری را شرح دهد.
6 روش های تست جایگذاری صحیح سوند ادراری را توضیح دهد.
7
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با انواع پانسمان، نحوه انجام انما و برخورد با نمونه و جسد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع پانسمانهای سنتی و مدرن را از نظر کاربرد با یکدیگر مقایسه نماید.
2 لایه های پانسمان سنتی را نام برده و کاربرد هریک را ذکر نماید.
3 موارد کاربرد انما را شرح دهد.
4 نحوه انجام انما برای بیمار را توضیح دهد.
5 موارد اخلاقی رفتار با نمونه و جسد را با ذکر مثال توضیح دهد.


رفرنس ها :
1- رویا اکبرزاده، زهرا استاجی، لادن نجار، اصول پرستاری وکار در اتاق عمل، چاپ اول، تهران: اندیشه رفیع 1391. 2- پوتر، پری. اصول و فنون پرستاری. ترجمه اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی. انتشارات اندیشه رفیع. تهران.چاپ اول 1390. 3- موسوی ملیحه سادات، علیخانی مریم. روشهای پرستاری بالینی 4- Berry & kohns .Operative Room Techniques. Mosby. 2004.