اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : بیماری های دهان و تشخیص عملی 1
نوع درس: عملی تعداد واحد: 2 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 68
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:30درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
- سخنرانی - توضیح همراه با پاورپوینت - ROLE MODELING _آموزش بر بالین بیماراستاد محور و دانشجو محور حضور منظم در بخش معاینه بیماران ارائه مورد شرکت در امتحان ورود به بخش و امتحان فاینال
کتاب
کامپیوتر
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
بیمار و تجهیزات بخش
بخش درمانگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اصول کنترل عفونت
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یونیت معاینه را برای پذیرش بیمار آماده کند.
2 پس از استفاده از وسایل معاینه به روش صحیح آنها را شستشو نماید
3 مواد مناسب برای ضد عفونی کردن یونیت را استفاده کند.
4 روش درست استفاده از مواد ضد عفونی کننده یونیت را رعایت نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اصول اخلاق و رفتار حرفه ای
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با بیماران با احترام صحبت کند.
2 پوشش مناسب محیط آموزسی و درمانی را به تن کند.
3 با همکلاسی ها و پرسنل بخش با احترام صحبت کند.
4 قوانین انضباطی ذکر شده در آیین نامه بخش را انجام دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با تشکیل پرونده و معاینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قسمت های مختلف پرونده را به درستی تکمیل کند.
2 از انواع معاینه در جای صحیح خود استفاده کند.
3 مراحل معاینه را بر روی همکلاسی خود انجام دهد.
4 شاخص های نرمال دهان را روی همکلاسی خود نشان دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اصول تاریخچه گیری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شکایت اصلی بیمار را ثبت کند.
2 تاریخچه شکایت اصلی بیمار را ثبت کند.
3 تاریخچه پزشکی بیمار را ثبت کند.
4 تاریخچه دندانپزشکی بیمار را ثبت کند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با نحوه تکمیل پرسشنامه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 از پرسشنامه مختصر و پرسشنامه جامع در جای مناسب استفاده کند.
2 سوالات را با شیوه صحیح از بیمار بپرسد.
3 قادر به تبدیل گفته های بیمار به اطلاعات صحیح پزشکی باشد.
4 به بخش های مختلف پرسشنامه تسلط یابد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنائی با علایم حیاتی و وضعیت جسمانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت علائم حیاتی را درک کرده باشد.
2 قادر به اندازه گیری و ثبت علائم حیاتی باشد.
3 محدوده نرمال علائم حیاتی را بشناسد.
4 با تعدادی از بیماریها و تغییرات علائم سیستمیک در آنها آشنا باشد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با نحوه انجام معاینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 هدف از انجام معاینه بالینی را درک کرده باشد.
2 از معاینه کامل در جای مناسب استفاده کند.
3 از معاینه مختصر در موارد مناسب و لازم استفاده کند.
4 اجزا معاینه کامل را به ترتیب انجام دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی باتکنیک های معاینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های هفت گانه معاینه تسلط داشته باشد.
2 قادر به ثبت اطلاعات از طریق مشاهده باشد.
3 قادر به ثبت اطلاعات از طریق لمس باشد.
4 قادر به ثبت اطلاعات از طریق دق باشد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با معاینات داخل دهانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لند مارک های آناتومیک داخل دهانی را در بیماران نشان دهد.
2 لب ها ، مخاط باکال ، زبان ،کام و وستیبول را به درستی معاینه کند.
3 دندان ها را با روش صحیح معاینه کند.
4 موارد غیر نرمال در حفره دهان را نشان دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با معاینه عضلات جونده
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معاینه عضله تمپورالیس را انجام دهد.
2 معاینه عضله ماستر را انجام دهد.
3 معاینه عضله پتریگویید داخلی را انجام دهد.
4 معاینه عضله پتریگویید خارجی را انجام دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با معاینه غدد لنفاوی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معاینه غدد لنفاوی سر و گردن راانجام دهد.
2 تغییرات غدد لنفاوی در پروسه های التهابی را تشخیص دهد.
3 تغییرات غدد لنفاوی در پروسه های تومورال را تشخیص دهد.
4 تغییرات غدد لنفاوی در پروسه های متاستاتیک را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با معاینه غدد بزاقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 معاینه غده پاروتید را با تکنیک صحیح معاینه کند
2 معاینه غده ساب مندیبل راانجام دهد.
3 معاینه غده ساب لینگوال را انجام دهد.
4 از ویژ گی ها ی غدد بزاقی فرعی آگاهی داشته باشد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با معاینه مفصل گیجگاهی فکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی مفصل گیجگاهی – فکی را روی بیمار نشان دهد.
2 محدوده حرکت کندیل را معاینه کند.
3 وجود تندرنس ، صداهای مفصلی و محدودیت در باز شدن دهان را تشخیص دهد.
4 قرینگی حرکت کندیل را اندازه گیری کند.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با معاینه سینوس های پارا نازال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سینوس های پارا نازال را روی بیمار نشان دهد.
2 محل سینوس های پارانازال را نشان دهد.
3 معاینه سینوس های ماگزیلاری را انجام دهد.
4 معاینه سینوس های فرونتال را انجام دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با معاینه اعصاب مغزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عملکرد اعصاب مغزی را معاینه کند.
2 اندیکاسیون استفاده از معاینه اعصاب مغزی را برای هر بیمار تشخیص دهد.
3 علایم غیر نرمال در معاینه اعصاب مغزی را تشخیص دهد.
4 شایع ترین بیماری های مرتبط با اختلالات اعصاب مغزی را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنایی با آفت و هرپس و ضایعات التهابی حفره دهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع مختلف آفت را از هم تمایز دهد.
2 علائم و نشانه های ضایعات آفتی را تشخیص دهد.
3 علائم و نشانه های ضایعات هرپسی را تشخیص دهد.
4 شایعترین ضایعات التهابی را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنایی با احساس مسئولیت در برابر بیماران سیستمیک و سالمندان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شایعترین تظاهرات بیماری های سیستمیک را تشخیص دهد.
2 هنگام معاینه بیماران سیستمیک ملاحظات لازم را در با مهارت به کارگیرد.
3 هنگام معاینه افراد سالمندملاحظات لازم را با مهارت به کارگیرد.
4 اصلاحات طرح درمان در بیماران سیستمیک و سالمند را اعمال کند.


رفرنس ها :
Burket 2015 falace2013 Bricker last edition