اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : عباس مقدم آخرین مدرک تحصیلی: PhD رشته تحصیلی: آناتومی
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : علوم تشریح سابقه آموزشی : 19
سابقه تدریس درس مورد نظر : 19
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : آناتومی تنه ـ عملی
نوع درس: عملی تعداد واحد: 1/5 تعداد جلسه 17
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: نوع امتحان پایان ترم: Osce، تشریحی، کوییز
اجزاءنمره نهائی
طراحی و کار با خمیر و پاسخ به سئوالات مطرح شده:30درصد
امتحان پایان ترم:40درصد
کوییز:10درصد
شرکت فعال در آزمایشگاه و یادگیری مطالب روی مولاژ و جسد:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی طراحی کار با خمیر کار با مولاژ تمرین روی جسددانشجو محور تمرین مهارت های عملی وشناسایی شرکت فعال در آزمایشگاه و یادگیری مطالب روی مولاژ و جسد آمادگی کامل برای ساخت و طراحی یک قسمت آناتومی( کار با خمیر) و پاسخ به سوالات مطرح شده در آزمایشگاه -شرکت در کوییزهای برگزار شده - شرکت در امتحان
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
بیمار نما
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
کتاب
مولاژ ،جسد
آزمایشگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با استخوان های جناغ و دنده ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 جناغ را رسم کند
2 قسمت های مختلف یک دنده نمونه را نام ببرد.
3 دنده اول را رسم و با خمیر بسازد
4 تفاوت دنده ها در مفصل شدن و ویژگی های ساختمانی شرح داده و نشان دهد
5 چگونگی شمارش دنده ها و مهره ها را توضیح داده و نشان دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با عضلات قفسه سینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عضلات بین دنده ای و اتصالات مهم آنها را نشان دهد.
2 عضله دیافراگم را روی جسد نشان دهد
3 عضله دیافراگم را طراحی و با خمیر بسازد
4 ساختمان هایی که از دیافراگم عبور می کند و محل عبور هر یک را نشان دهد.
5 عروق و اعصاب جدار قفسه سینه را روی جسد نشان دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با عروق و اعصاب جدار قفسه سینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عروق بین دنده ای و موقعیت هر یک را روی جسد نشان دهد
2 منشاء سرخرگ های بین دنده ای را روی جسد نشان دهد
3 سرخرگ توراسیک داخلی و مسیر آن را روی جسد نشان دهد
4 سیستم سیاهرگی ازیگوس راروی جسد نشان دهد
5 اعصاب بین دنده ای و محل آن راروی جسد نشان دهد
6 عصب دهی پوستی اعصاب بین دنده ای را توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تنفس در قفسه سینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت نای را در مدیاستنوم روی مولاژ و جسد نشان دهد
2 مجاورات نای را روی مولاژ و جسد نشان دهد
3 چگونگی تقسیم نای را روی مولاژ و جسد نشان دهد
4 موقعیت هر یک از شش ها راروی مولاژ و جسد نشان دهد
5 سطوح، شیارها، کناره ها و لب های هر شش راروی مولاژ و جسد نشان دهد
6 موقعیت ساختمان های داخل ناف شش ها را روی مولاژ و جسد نشان دهد
7 مجاورات سطح مدیاستنوم ها شش ها را توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه تنفس و قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سگمان های هر شش را طراحی کند
2 چگونگی گسترش سرخرگ ها و سیاهرگ های ششی در شش ها را طراحی کند
3 پرده جنب و قسمت های مختلف آن را مطابق با نمایش کلاسی نشان دهد
4 وضعیت پرده جنب جداری راروی مولاژ و جسد نشان دهد
5 وضعیت پرده جنب احشایی راروی مولاژ و جسد نشان دهد
6 رسس های موجود در فضای جنب راروی مولاژ و جسد نشان دهد
7 اعصاب پرده جنب جداری را شرح دهد.
8 آناتومی بالینی دستگاه تنفس را توضیح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با مدیاستنوم ها و قلب
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تقسیم بندی قفسه سینه و موقعیت مدیاستنوم ها رارا طراحی کند
2 تقسیمات مدیاستنوم ها و محتویات هر یک راروی مولاژ و جسد نشان دهد
3 تغییرات ساختار های آناتومیک در سطح زاویه جناغ راروی مولاژ و جسد نشان دهد
4 موقعیت پریکارد و اهمیت آن را روی مولاژ و جسد نشان دهد
5 سینوس های مربوط به حفره پریکارد را شرح دهد.
6 اهمیت این سینوس ها را شرح دهد.
7 عصب دهی و عروق پریکارد راروی مولاژ و جسد نشان دهد
8 نمای ظاهری، سطوح، کنارها و ناودان های قلب راروی مولاژ و جسد نشان دهد
9 قلب و موقعیت هر حفره در سطوح را شرح دهد.
10 ویژگی های هر کدام از حفرات قلب را شرح دهد.
11 تغییرات گردش خون را در جنین و نوزاد شرح دهد.
12 موقعیت هر کدام از حفرات را نشان دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با ویژگی های جدار شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تقسیم بندی نواحی شکمی را روی مولاژ و جسد نشان دهد
2 موقعیت عضلات ناحیه شکم را روی مولاژ و جسد نشان دهد
3 عصب دهی و عمل عضلات را روی مولاژ و جسد نشان دهد
4 حفره شکمی و صفاق را توضیح دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با دستگاه گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 موقعیت صفاق را روی مولاژ و جسد نشان دهد
2 وضعیت هر عضو و صفاق آن را روی مولاژ و جسد نشان دهد
3 موقعیت امنتوم ها و اتصالات آنها را روی مولاژ و جسد نشان دهد
4 قسمت های مختلف مری و معده را روی مولاژ و جسد نشان دهد
5 قسمت های مختلف روده باریک را مشخص نماید.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با قسمتهای میانی دستگاه گوارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قسمت های مختلف روده باریک را روی مولاژ و جسد نشان دهد
2 جایگاه ژوژنوم و ایلئوم را روی مولاژ و جسد نشان دهد
3 موقعیت سطحی پانکراس و قسمت های مختلف آن راروی مولاژ و جسد نشان دهد
4 مجاری صفراوی و مسیر آنها را تعیین نماید
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با تشخیص کبد، طحال، پانکراس و قسمت های مختلف آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عروق و اعصاب کبد و طحال وپانکراس را روی مولاژ و جسد نشان دهد
2 موقعیت سطحی کبد و قسمت های مختلف آن را روی مولاژ و جسد نشان دهد
3 مجاری صفراوی و مسیر آنها را روی مولاژ و جسد نشان دهد
4 موقعیت سطحی کیسه صفراء راروی مولاژ و جسد نشان دهد
5 موقعیت سطحی پانکراس را مشخص نمایید
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: اشتایی با سیستم ادراری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 محل قرارگیری، ابعاد و ساختمان کلیه ها را روی مولاژ و جسد نشان دهد
2 حالب ها راروی مولاژ و جسد نشان دهد
3 مثانه خالی و پر را روی مولاژ و جسد نشان دهد
4 پیشابراه مرد و زن راروی مولاژ و جسد نشان دهد
5 مجاورت کلیه ها، حالب ها، مثانه و پیشابراه را روی مولاژ و جسد نشان دهد
6 موقعیت سطحی کلیه ها را مشخص نماید عروق کلیه را مشخص نماید.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با دیواره خلفی شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آئورتای شکمی را روی مولاژ و جسد نشان دهد
2 اینفریور ونا کاوا را روی مولاژ و جسد نشان دهد
3 عضلات دیواره خلفی شکم را روی مولاژ و جسد نشان دهد
4 گانگلیون کولیک و شبکه کولیک را توضیح دهد
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با جدارحفره لگن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 قسمتهای مختلف لگن را روی مولاژ و جسد نشان دهد
2 عضلات جدار لگن را روی مولاژ و جسد نشان دهد
3 عروق واعصاب لگن را روی مولاژ و جسد نشان دهد
4 مفاصل لگن را توضیح دهد
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آناتومی سطحی شکم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 آناتومی سطحی احشائ شکم را روی مولاژ و جسد نشان دهد
2 آناتومی سطحی عروق شکمی را روی مولاژ و جسد نشان دهد
3 اناتومی سطحی کلیه و پانکراس را روی مولاژ و جسد نشان دهد


رفرنس ها :
Atlas of Anatomy - Netter Atlas of Anatomy - Sobotta