اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : دندانپزشکی تشخیصی (1)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.5 تعداد جلسه 4
تعداد ساعات : 4
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:20درصد
امتحان پایان ترم:70درصد
حضور و خروج به موقع از کلاس:10درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی و case presentation ارائه و آموزش دروس توسط پاورپوینت استاد محور و دانشجو محور -پیش مطالعه -حضور و خروج به موقع درکلاس -شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی - شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با انواع معاینه و اصول آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع معاینه را لیست نماید.
2 موارد استفاده از معاینه کامل و مختصر را شرح دهد.
3 هدف واهمیت تاریخچه گیری را توضیح دهد.
4 روش های بدست آوردن تاریخچه را ذکر نماید.
5 اجزا معاینه کامل را شرح دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با روش های معاینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تکنیک های معاینه را نام ببرد.
2 اطلاعاتی را که از طریق تکنیک مشاهده و لمس به دست می آید را لیست کند.
3 اطلاعاتی را که از طریق تکنیک دق و سمع به دست می آید را شرح دهد.
4 اطلاعاتی را که از طریق پروب کردن ، دیاسکوپی و آسپیراسیون به دست می آید را به طورکامل توضیح دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با علائم عینی و ذهنی در معاینه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 علائم ذهنی و عینی را تعریف کند.
2 مشاهده عینی را شرح دهد.
3 علائم حیاتی را نام ببرد.
4 میزان نرمال هریک از علائم حیاتی را توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با شاخص ها و لندمارک های طبیعی داخل دهان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 لندمارک های طبیعی لب ، گونه و وستیبول را با ذکر خصوصیات و ناحیه لیست کند.
2 لندمارک های طبیعی کام، زبان و لثه را با ذکر خصوصیات و ناحیه توضیح دهد.
3 چگونگی انجام معاینه لب ، گونه و وستیبول،کام، زبان و لثه را شرح دهد.
4 اختلالات تکاملی لب و زبان را ذکر نماید.


رفرنس ها :
اصول تاریخچه گیری و معاینات در دندا نپزشکی( دکتر بختیاری) بریکر color atlas of common oral disease oral medicinee burket2015