اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : دندانپزشکی تشخیصی (5)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 0.2 تعداد جلسه 2
تعداد ساعات : 4
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: صحیح - غلط، تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
امتحان پایان ترم:90درصد
ورود و خروج به موقع از کلاس:5درصد
پیش مطالعه و شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی:5درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی و case presentation ارائه و آموزش دروس توسط پاورپوینت استاد محور و دانشجو محور -پیش مطالعه -حضور و خروج به موقع از کلاس -شرکت فعال درپرسش و پاسخ کلاسی - شرکت در امتحان پایان ترم
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با اختلالات و بیماری های خاص غدد بزاقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اختلالات تکاملی غددبزاقی را لیست کند.
2 سیالادنیت و انواع مختلف آن را شرح دهد.
3 ضایعات واکنشی و آماسی غدد بزاقی را با ذکر خصوصیات بالینی توضیح دهد.
4 ویژگی های بالینی و تشخیصی سیالولیت و انواع موکوسل های غدد بزاقی را شرح دهد.
5 بیماری های سیستمیکی که درگیری غدد بزاقی دارند را لیست کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با ضایعات نئوپلاستیک غدد بزاقی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضایعات نئوپلاستیک غدد بزاقی را لیست کند.
2 نماهای بالینی بیماری های نئوپلاستیک غدد بزاقی را نام برده و شرح دهد.
3 تشخیص های افتراقی مناسب برای بیماریهای نئوپلاستیک غدد بزاقی را پیشنهاد دهد.
4 روش های تشخیص و درمان بیماریهای نئوپلاستیک غدد بزاقی را توضیح دهد.


رفرنس ها :
oral medicine 2015 burket the last edition of oral pathology nevil