اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : یاسمین برکیان آخرین مدرک تحصیلی: متخصص رشته تحصیلی: دندانپزشکی بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه دانشگاهی: استادیار گروه آموزشی : بیماری های دهان و فک و صورت سابقه آموزشی : 1
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: دندانپزشکی مقطع: دکترای عمومی نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : درمان جامع دندانپزشکی2
نوع درس: کارورزی تعداد واحد: 0.7 تعداد جلسه 6
تعداد ساعات : 24
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: ندارد
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:100درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
نظارت دقیق بر نحوه معاینه بیمار توسط دانشجو و آموزش و رفع اشکال در صورت وجود مشکل در معاینه، تشخیص و طرح درمان دانشجو استاد محور و دانشجو محور -حضور به موقع در بخش - پاسخ دقیق به سوالات استاد – بررسی دقیق و نظارت بر فعالیت های دانشجویان سال پایینی در کارهای آموزش داده شده -ارائه طرح درمان جامع زیر نظر استاد
کتاب
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بخش درمانگاه
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با به کارگیری اصول انتخاب بیمار جامع و اخذ تاریخچه
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند بر اساس کوریکولوم آموزشی بیمار مناسب( بیمار 3 درمانه) را انتخاب نماید.
2 دانشجو بتواند شکایت اصلی،کیفیت و کمیت شکایت اصلی( present of illness )را ثبت نماید.
3 دانشجو بتواند مروری جامع بر ارگان ها ی مختلف بیمار، سابقه ابتلا به بیماری های سیستمیک و مصرف دارو را به درستی انجام دهد.
4 دانشجو بتواند با توجه به تاریخچه اخذ شده تدابیر دندانپزشکی مورد نیاز بیمار را اعمال کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با انجام و ثبت معاینات خارج دهانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند غدد بزاقی را معاینه کند و ناهنجاری های شایع آن را تشخیص دهد.
2 دانشجو بتواند غدد لنفاوی سرو گردن را معاینه کند و ناهنجاری های شایع آن را تشخیص دهد.
3 دانشجو بتواند عضلات جونده و اعصاب را معاینه کند و ناهنجاری های شایع آن را تشخیص دهد.
4 دانشجو بتواند مفصل فکی گیجگاهی بیمار را معاینه کند و ناهنجاری های شایع آن را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با انجام و ثبت معاینات داخل دهانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند دندان های بیمار را به طور سیستماتیک معاینه کند.
2 دانشجو بتواند به درستی ابزارهای معاینه ( مشاهده، لمس، دق و سمع) را به کار گیرد.
3 دانشجو بتواند بافت نرم دهان بیمار را به درستی معاینه کند.
4 دانشجو بتواند لندمارک های آناتومیک، آنومالی های تکاملی و ضایعات شایع بافت دهانی را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با به کارگیری اصول تجویز معاینات پاراکلینیک
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند اندیکاسیون تجویز معاینات پاراکلینیک را تشخیص دهد.
2 دانشجو بتواند بادر نظر گرفتن کلیه ی اصول معاینات پاراکلینیک لازم را تجویز نماید.
3 دانشجو بتواند نتایج معاینات پاراکلینیک بیمار را تفسیر نماید.
4 دانشجو بتواندتشخیص های افتراقی با توجه به نتایج معاینات ارائه دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با ارائه طرح درمان جامع
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بتواند طرح درمان بیمار خود را در بخش های درمان جامع( پریو- جراحی یا ترمیمی -اندو-پروتز) ارائه دهد.
2 دانشجو بتواند مشاوره های بین بخشی لازم را انجام دهد.
3 دانشجو بتواند اولویت های درمانی را به خوبی برای بیمار بیان نماید.
4 دانشجو بتواند ضایعات دهانی شایع بیمار را درمان نماید.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با ارائه گزارش و تحویل پرونده بیمار به استاد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو باید حداقل یک درمان در بخش پریو (جرم گیری یا جراحی طول تاج) زیر نظر استاد بخش پریو برای بیمار انجام و در پرونده جامع ثبت کند.
2 دانشجو باید حداقل یک درمان در بخش جراحی یا ترمیمی زیر نظر استاد بخش مربوطه برای بیمار انجام و در پرونده جامع ثبت کند.
3 دانشجو باید حداقل یک درمان در بخش اندو زیر نظر استاد بخش مربوطه برای بیمار انجام و در پرونده جامع ثبت کند.
4 دانشجو باید حداقل یک درمان در بخش پروتز زیر نظر استاد بخش مربوطه برای بیمار انجام و در پرونده جامع ثبت کند.


رفرنس ها :
Burket 2015 falace2013 Bricker last edition