اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : ایمانه خاکی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مامایی
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مامایی سابقه آموزشی : 0
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مامایی مقطع: کارشناسی ناپیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : کاراموزی در عرصه نوزادان طبیعی و نیازمند به مراقبتهای ویژه
نوع درس: کارآموزی در عرصه تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 9
تعداد ساعات : 51
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: شفاهی، پرسش و پاسخ و در طول دوره
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:60درصد
امتحان میان ترم:0درصد
امتحان پایان ترم:30درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
آموزش مهارت ارتباطی بالینی روی بیمار کنترل فعالیت های دانشجو و تذکر موارد خطااستاد محور و دانشجو محور ایجاد مهارت در دانشجویان به منظور ارائه مراقبتهای لازم در خصوص انواع مشکلات و بیماریهای نوزادان بستری در بخش نوزادان و بخش مراقبتهای ویژه نوزادان
کتاب
بیمار و تجهیزات بیمارستان
بیمارستان
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: معاینه فیزیکی نوزاد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انجام 10 مورد معاینه فیزیکی کامل نوزاد
2 3 مورداندازه گیری انتروپومتریک و وزن نوزاد را انجام دهد
3 موارد غیرطبیعی اندازه انتروپومتریک را تشخیص دهد.
4 موارد غیر طبیعی در معاینه نوزاد را تشخیص دهد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: انجام اقدامات درمانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1-2 مورد شستشوی معده نوزاد با گذاردن کاتتر معده انجام دهد.
2 1 مورد گاوا با گذاشتن کاتتر معده انجام دهد.
3 1 مورد لاواژ با گذاردن کاتتر معده انجام دهد.
4 مشاهده و کمک به تعویض خون یک مورد انجام دهد.
5 1-2 مورد خونگیری از ورید کف پا را انجام دهد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: مراقیت از نوزاد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 2 مورد مراقبت از نوزاد در انکوباتور را انجام دهد.
2 5 مورد مراقبت از نوزاد دچار بیماری و عارضه انجام دهد.
3 2 مورد مراقبت از نوزاد پرخطر RDS و زردی را انجام دهد.
4 1 مورد مراقبت از نوزاد نارس را انجام دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با کار دستگاهها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 1 مورد با دستگاه فتوتراپی کار انجام دهد.
2 1 مورد طرز کار با دستگاه انکوباتور و مراقبت از نوزاد را انجام دهد.
3 1 مورد توانایی کار با آمبوبگ و لارنگوسکوپ و یک مورد احیا را مشاهده کنند.
4 1 مورد با دستگاه پالس اکسی متری و ونتیلاتور کار کند.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: دارو درمانی نوزاد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اجرای تجویز پزشک و محاسبه دارویی را انجام دهد.
2 یک مورد وصل سرم را انجام دهد.
3 1- 2 مورد تغذیه وریدی و الکترولیتها را انجام دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آموزش و مشاوره مادران
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 2 مورد آموزش واکسیناسیون، تغذیه و مراقبتهای نوزادرا آموزش دهد.
2 2 مورد اموزش زمان ادرار و مدفوع نوزاد، گریه نوزاد و علائم خطر انجام دهد.
3 5مورد شیردهی را آموزش دهد.
4 آموزش به مادران در مورد نحوه دارودرمانی و تغذیه نوزاد یک مورد انجام دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: مراقبتهای NICU
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 3- 6 روز مراقبتهای را انجام دهد.NICU
2 اصول مراقبت از نوزادان بستری در مراقبتهای ویژه را بداند.
3 راهکارهای پیشگیری در انتقال عفونت به نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه را رعایت کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: ترخیص نوزاد
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 یک مورد معاینه ترخیص نوزاد را انجام دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: فعالیت های گروهی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شرکت در پرسش و پاسخ و مطالعه مباحث نظری شرکت کند.
2 یک پمفلت آموزشی بصورت شخصی یا گروهی تهیه کند.


رفرنس ها :
طب کودکان نلسون- درسنامه تهویه مکانیکی نوزاد زیر نظر پریسا محققی اخرین چاپ مراقبت کانگرویی، لودینگتن هو، اس گلانت اخرین چاپ