اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : شهرام ارسنگ جنگ آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: آمار
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : اپیدمیولوژی -آمار زیستی سابقه آموزشی : 6
سابقه تدریس درس مورد نظر : 6
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1395
اطلاعات مربوط به درس : آمار حیاتی 1
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه 8
تعداد ساعات : 16
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: شفاهی، تستی - تشریحی، چند گزینه ای، کوییز
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:60درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
سخنرانی، پرسش و پاسخ، حل تمریناستاد محور و دانشجو محور حضور به موقع و شرکت در کلاس درس شرکت در تمامی جلسات درس الزامی است، ساعت شروع کلاس چهارشنبه هر هفته ساعت 17.30 - 15.30، غیبت در کلاس درس بانظر استاد، مجاز یا غیر مجاز شناخته خواهد شد و دررابطه با غیبت غیر مجاز شورای آموزشی دانشکده و استاد مربوطه تصمیم گیری خواهند نمود. هر دانشجو تنها اجازه یک جلسه غیبت مجاز در طول ترم خواهد داشت. توجه و دقت در مباحث ارائه شده مطالعه و شرکت در بحث ها و محاسبات آماری، کوئیز در هر جلسه درسی
کتاب
کامپیوتر
ویدئو پروژکتور
ماژیک و وایت بورد
اینترنت
پاور پوینت
کلاس درس
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آَشنائی با واحد کاربرد آمار زیستی در علوم پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت آمار زیستی را در بهداشت عمومی بیان نماید
2 مثال کاربردی در ارتباط با کاربرد آمار در رشته بهداشت عمومی بیان نماید
3 تفاوت آمار توصیفی و استنباطی را بیان نماید
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنائی با متغیرها و اهمیت آن در مطالعات علوم پزشکی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم متغیر را در مطالعات بیان نماید
2 متغیرها را بر اساس نوع آنها طبقه بندی نماید
3 متغیرها را بر اساس نقش آنها طبقه بندی نماید
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی و بکارگیری آمار توصیفی بصری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد و مفهوم نمودارها را بیان نماید
2 بر اساس نوع متغیرها و هدف نمودار مناسب را انتخاب نماید
3 بر اساس مسئله مطرح شده نمودار مناسب با تمام اجزای مورد نیاز آن ترسیم نماید
4 مسیر رسم نمودار را در نرم افزار Word بیان نماید
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی و بکارگیری آمار توصیفی عددی مرکزی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد آمار توصیفی عددی و تفاوت آن با آمار توصیفی بصری را توضیح دهد
2 اهمیت آماره های توصیفی مرکزی و پراکندگی را با مثال توضیح دهد
3 مفاهیم آماره های عددی مرکزی (میانگین، میانه، نما) و تفاوت آنها را با مثال توضیح دهد
4 آماره های مرکزی عددی را با در نظر گرفتن پذیره های لازم و بر حسب متغیرها محاسبه نمایند
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنائی و بکارگیری آمار توصیفی عددی (پراکندگی 1)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم توزیع داده ها و نقش آن را در توصیف داده ها را توضیح دهد
2 اهمیت و کاربرد آماره های پراکندگی در داده های علوم بهداشتی توضیح دهد
3 آماره های دامنه، واریانس و انحراف معیار را محاسبه نماید
4 نتایج آماره های بدست آمده را از نظر آماری و بالینی تفسیر نماید.
5 مزایا و معایب آماره های فوق را توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنائی و بکارگیری آمار توصیفی عددی (پراکندگی 2)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم داده های پرت را توضیح دهد
2 آماره های پراکندگی برای داده های غیر نرمال را محاسبه نماید
3 نتایج آماره های بدست آمده را از نظر آماری و بالینی تفسیر نماید.
4 مزایا و معایب آماره های فوق را توضیح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: احتمال
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کاربرد و مفهوم احتمال را در مطالعات علوم بهداشتی از نظر آماری و بالینی توضیح دهد
2 مفهوم ترکیب، جایگشت را بیان و محاسبه نماید
3 احتمال جمع، ضرب و شرطی را محاسبه نماید
4 با استفاده از احتمال بیز، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی را محاسبه نماید
5 مفاهیم بدست آمده از احتمال را تفسیر نماید
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: توزیع های آماری (توزیع دو جمله ای و دو جمله ای منفی)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم توزیع آماری و و کاربرد آن را بیان نماید
2 کاربرد توزیع دو جمله ای و پواسون را توضیح دهد
3 احتمال مربوط به توزیع دو جمله ای و پواسون را محاسبه نماید
4 میانگین و واریانس توزیع دو جمله ای را محاسبه نماید
5 احتمالهای مربوط توزیع پواسون را بر اساس میانگین توزیع و یا پارامترهای توزیع دو جمله ای محاسبه نماید
6 تفاوت توزیع دو جمله ای با دو جمله ای مففی را توضیح دهد


رفرنس ها :
روش های آماری و شاخص های بهداشتی، دکتر کاظم محمد انتشارات دریچه نو اصول آمار زیستی جلد اول، برنارد روسنر، ترجمه علی عمیدی، مرکز نشر دانشگاهی