اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : احمد بطحائی آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : پرستاری سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: اطاق عمل مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: اول
سال تحصیلی: 1389
اطلاعات مربوط به درس : اصول و فنون پرستاری
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : تكوينيc نوع امتحان میان ترم: چند گزينه اي نوع امتحان پایان ترم: چند گزينه اي
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):10درصد
حضور فعال:20درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:30درصد
پروژه:10درصد
kkk:87درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنائی با مفهوم سلامت و بیماری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم سلامت و بیماری را تعریف کند
2 مدل های سلامتی را نام برده، توضیح دهد
3 عوامل موثر بر سلامتی را نام ببرد
4 عوامل خطر ساز را نام برده توضیح دهد
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنائی با نیازهای اساسی انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنائی با تاریخچه پرستاری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم نیازهای بهداشتی را شرح دهد
2 عوامل موثر بر بهداشت نام برده توضیح دهد
3 نحوه بررسی وضعیت بهداشتی را شرح دهد
4 تاثیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت بهداشتی را شرح دهد
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنائی با مفهوم نیازهای بهداشتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم نیازهای بهداشتی را شرح دهد
2 عوامل موثر بر بهداشت نام برده توضیح دهد
3 نحوه بررسی وضعیت بهداشتی را شرح دهد
4 تاثیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت بهداشتی را شرح دهد
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنائی با انواع علائم حیاتی( درجه حرارت نبض)
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع علائم حیاتی را نام ببرد
2 روش گرفتن نبض و درجه حرارت بیمار را توضیح دهد
3 اهمیت کنترل علائم حیاتی بیمار را بیان کند
4 عوامل دخیل در تنظیم درجه حرارت را شرح دهد
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنائی با انواع علائم حیاتی( فشار خون تعداد تنفس ، اشباع اکسیژنی )
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت کنترل فشار خون و تنفس و اشباع اکسیژنی بیمار را توضیح دهد
2 روش گرفتن فشار خون و تنفس و اشباع اکسیژنی بیمار را توضیح دهد
3 عوامل موثر بر فشا رخون را نام ببرد
4 آموزش مددجو در اندازه گیری علائم حیاتی را شرح دهد
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنائی با مفهوم حرکت و بی حرکتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مفهوم حرکت و بی حرکتی را شرح دهد
2 عوارض و اثرات بی حرکتی را توضیح
3 تاثیرات پاتولوژیکی بر حرکت را شرح دهد
4 تاثیرات روانی اجتماعی را شرح دهد
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با فرایند ترمیم زخم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 فرایند ترمیم زخم را تعریف کند
2 فیزیوپاتولوژی فرایند ترمیم زخم بیان کند
3 مراقبت های پرستاری از زخم را توضیح دهد
4 وسایل مورد نیاز برای پانسمان استریل را توضیح دهد
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آشنایی با پرستاری از بیماران در مرحله قبل از عمل و بعد از آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع اعمال جراحی را دسته بندی کند
2 آموزش های لازم قبل از عمل را برای بیمار بیان کند
3 آموزش های لازم بعد از عمل را برای بیمار بیان کند
4 مراقبت های پرستاری لازم از بیماران قبل از عمل و بعد از عمل بیان کند
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با پذیرش، انتقال و ترخیص
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش های پذیرش در موسسات مراقبت بهداشتی را بداند
2 روش های صحیح انتقال بیمار از اورژانس به بخش را بداند
3 روش های صحیح ترخیص بیمار از اورژانس را توضیح دهد
4 آموزش های لازم پرستاری را موقع ترخیص بیمار از بخش بداند
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: آشنایی با گزارش نویسی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ویژگی های مهم گزارش پرستاری را نام ببرد
2 پس از پایان کلاس درس یک گزارش پرستاری ارائه دهد
3 روش های ثبت گزارش پرستاری را نام ببرد
4 رهنمودهای کلی ثبت گزارش پرستاری را بیان کند
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: آشنایی با مهارت های آموزش به مددجو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 حیطه های یادگیری را نام ببرد
2 مراحل فرایندهای آموزش یادگیری را توضیح دهد
3 فواید آموزش به بیمار را شرح دهد
4 انواع روش های آموزش به بیمار را دسته بندی کند
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: آشنایی با مهارت های آموزش به مددجو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اهمیت آموزش به بیمار را شرح دهد
2 در مورد زمان های مناسب آموزش به بیمار توضیح دهد
3 عوامل موثر بر یادگیری بیمار را شرح دهد
4 در مورد تاثیر آموزش بر بیماری بحث کند
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: آشنایی با دارو درمانی و محاسبات دارویی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مکانیسم عمل داروها را شرح دهد
2 فرایند پرستاری در دارو درمانی را توضیح دهد
3 انواع دارو را طبقه بندی نماید
4 روش های اجرای دارودرمانی را توضیح دهد
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با دارو درمانی و محاسبات دارویی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش تجویز انواع داروها را شرح دهد
2 انواع عوارض داروئی را توضیح دهد
3 مراقبت های لازم در زمان تجویز داروهای وریدی را توضیح دهد
4 آلرژی داروئی را توضیح دهد
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: آشنائی با احکام اسلامی در مراقبت از مددجو
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع احکام اسلامی در مراقبت از مددجو را شرح دهد
2 احکام مراقبت از بیماران در حال احتضار را بیان کن
3 در مورد طرح انطباق در مراقبت از بیماران توضیح دهد
4 در مورد ضرورت اجرای احکام اسلامی در مراقبت از مددجو بحث کند
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: آشنائی با اخلاق و مقررات پرستاری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اخلاق و مقررات پرستاری را شرح دهد
2 رابطه اخلاق و مقررات پرستاری را توضیح دهد
3 انواع مقررات در حرفه پرستاری را توضیح دهد
4 در مورد ضرورت توجه به اخلاق در مراقبت از مددجو بحث کند


رفرنس ها :