اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : علیرضا مشکوری آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : مهندسی بهداشت حرفه ای سابقه آموزشی : 2
سابقه تدریس درس مورد نظر : 1
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : روشنایی در محیط کار(نظری)
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: ندارد نوع امتحان پایان ترم: تستی - تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):35درصد
حضور فعال:10درصد
امتحان پایان ترم:55درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با قوانین تابش نور و رفتارهای نور
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 تئوریهای مربوط به ماهیت نور را به درستی توضیح دهد.
2 قوانین تابش نور را به درستی توضیح دهد.
3 رفتارهای نور را به درستی توضیح دهد.
4 جسم سیاه را به درستی تعریف کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با کمیتهای اندازه گیری روشنایی و قواعد تابش نور در محیط
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 انواع کمیتهای اندازه گیری روشنایی را به درستی نام ببرد.
2 انواع کمیتهای رؤیتی روشنایی را به درستی توضیح دهد.
3 قواعد تابش نور در محیط را به درستی توضیح دهد.
4 شدت روشنایی ناشی از منابع متعدد را به درستی محاسبه کند.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم مربوط به بینایی و روشنایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل مؤثر بر دیدن را به درستی نام ببرد.
2 تباین را به درستی تعریف کند.
3 تباین را به درستی محاسبه کند.
4 اثرات روانی رنگها را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با مقادیر استاندارد روشنایی و روش کار با ابزار سنجش روشنایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مقادیر استاندارد برای روشنایی عمومی را به درستی توضیح دهد.
2 مقادیر استاندارد برای روشنایی موضعی را به درستی توضیح دهد.
3 وسایل اندازه گیری روشنایی را به درستی نام ببرد.
4 روش کار با دستگاه نورسنج را به درستی توضیح دهد.
5 روش های کالیبراسیون نورسنج را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با روشهای سنجش و ارزیابی روشنایی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 نکات قبل از اندازه گیری روشنایی را به درستی توضیح دهد.
2 نحوه گرداوری اطلاعات لازم برای اندازه گیری روشنایی را به درستی توضیح دهد.
3 روشهای اندازه گیری روشنایی را به درستی نام ببرد.
4 نحوه اندازه گیری روشنایی عمومی را به درستی توضیح دهد.
5 نحوه اندازه گیری روشنایی موضعی را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آشنایی با نحوه طراحی روشنایی طبیعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 عوامل مؤثر بر بهره گیری از روشنایی روز را به درستی نام ببرد.
2 شاخص نسبت روشنایی روز را به درستی تعریف کند.
3 شاخص نسبت روشنایی روز را به درستی محاسبه کند.
4 روش طراحی روشنایی طبیعی را به درستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با مشخصات منابع روشنایی مصنوعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 مشخصه های اصلی لامپها را به درستی نام ببرد.
2 مشخصات چراغها را به درستی نام ببرد.
3 درجه حفاظت چراغ را به درستی توضیح دهد.
4 گروههای مهم چراغ برمبنای مکان استفاده را به درستی نام ببرد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با نحوه طراحی روشنایی مصنوعی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 روش طراحی روشنایی به روش نسبت فضا را به درستی توضیح دهد.
2 متوسط شدت روشنایی روی سطح مورد نظر را به درستی محاسبه کند.
3 مراحل طراحی روشنایی مصنوعی را به درستی نام ببرد.
4 نحوه انتخاب سیستم توزیع روشنایی را به درستی توضیح دهد.


رفرنس ها :