اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد خندان آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : ارگونومی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : ایمنی در محیط کار 3
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 1 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):28درصد
حضور فعال:2درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنائی با مفاهیم و نقاط خطر ماشین آلات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ماشین و سیستم های ایمنی آن را به درستی در انتهای تدریس تعریف کند.
2 انواع حرکات مکانیکی خطرناک ماشین آلات را بشناسد.
3 فعالیت های خطرناک در ارتباط با ماشین آلات ثابت را بشناسد.
4 انواع خطرات مکانیکی را بیان کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنائی با ضوابط ILO و قوانین کشوری ایمنی در سیستم ها، و مبانی حفاظ گذاری در ماشین آلات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 ضوابط ایمنی سازمان بین المللی کار در سیستم ها را بداند .
2 قوانین جاری کشوری مربوط به ایمنی در سیستم ها را بداند.
3 راهبرد فیکس کردن و استقرار ماشین آلات را توضیح دهد.
4 راهبرد حفاظ گذاری نقطه عمل ماشین آلات را توضیح دهد
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با انواع سیستم های ایمن سازی ماشین آلات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سیستم های حفاظتی حساس (فتوالکتریکی، فرکانس رادیویی و الکترومکانیکی) را توضیح دهد.
2 سیستم های حفاظتی پس زننده را توضیح دهد.
3 سیستم های حفاظتی از نوع کنترل های دو دستی را توضیح دهد.
4 سیستم های حفاظتی دریچه ای را توضیح دهد.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با استفاده از فاصله و مسافت در حفظ ایمنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی حفاظت از طریق فاصله را بداند.
2 حفاظت از طریق مسافت را بداند.
3 اصول محاسباتی تعیین فاصله را بداند و صحیح محاسبه کند.
4 اصول محاسباتی تعیین مسافت را بداند و صحیح بکار گیرد.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم Trip Bar, Lock Out, Tag out در ایمنی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشو بایستی اصول برچسب گذاری صحیح شرح دهد.
2 اصول قفل گذاری را صحیح شرح دهد.
3 اصول کابلهای ایمنی را صحیح توضیح دهد.
4 اصول کاربرد صحیح میله ها و اهرمهای ایمنی را صحیح بیان کند.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: آزمون میان ترم-ارئه گزارش ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 سؤالات آزمون میان ترم را به درستی پاسخگو باشد.
2 گزارش کار پژوهشی را در چهارچوب مشخص شده ارائه دهد.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: آشنایی با ایمنی ماشین های ابزار و وسایل حفاظت فردی لازم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بایستی در انتهای تدریس اصول ایمنی دستگاه های پرس و لوازم حفاظت فردی آن را صحیح بیان کند.
2 بایستی در انتهای تدریس اصول ایمنی دستگاه های تراش و لوازم حفاظت فردی آن را صحیح بیان کند.
3 بایستی در انتهای تدریس اصول ایمنی دستگاه های فرز و مته و لوازم حفاظت فردی آن را صحیح بیان کند.
4 بایستی در انتهای تدریس اصول ایمنی دستگاه اره و لوازم حفاظت فردی آن را صحیح بیان کند.
5 بایستی در انتهای تدریس اصول ایمنی لیفتراک و جرثقیل و لوازم حفاظت فردی آن را صحیح بیان کند.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آشنایی با ایمنی عملکردی، و تعمیر و نگهداری ماشین آلات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول و مفاهیم ایمنی عملکردی را در انتهای تدریس شرح دهد.
2 ایمنی عملکردی در تجهیزات برقی ماشین آلات را شرح دهد.
3 انواع برنامه های تعمیر و نگهداری را بیان کند.
4 اصول ایمنی در کارهای تعمیر و نگهداری را بیان کند.


رفرنس ها :