اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد خندان آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : ارگونومی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : ایمنی در محیط کار 3
نوع درس: عملی تعداد واحد: 0.5 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: شفاهی نوع امتحان پایان ترم: شفاهی
اجزاءنمره نهائی
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
گزارش دهی:20درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: آشنایی با کارکرد ماشین آلات از طریق نمایش فیلم های آموزشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 کارکرد ماشین پرس را بفهمد.
2 کارکرد ماشین تراش را بفهمد.
3 کارکرد ماشین فرز را درک کند.
4 کارکرد دستگاه اره را درک کند.
5 کارکرد دستگاه مته را درک کند.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی با اصول ایمنی ماشین های پرس و تراش از طریق نمایش فیلم های آموزشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول ایمنی در منطقه عملیاتی دستگاه را بشناسد.
2 اصول ایمنی در قفل گذاری و برچسب زنی دستگاه را بشناسد.
3 اصول ایمنی در تعمیر دستگاه را بشناسد.
4 اصول حفاظ گذاری دستگاه را بشناسد.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با اصول ایمنی در ماشین فرز و دریل از طریق نمایش فیلم های آموزشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول ایمنی در منطقه عملیاتی دستگاه را درک کند.
2 اصول ایمنی در قفل گذاری و برچسب زنی دستگاه را درک نماید.
3 اصول ایمنی در تعمیر دستگاه را دریابد.
4 اصول حفاظ گذاری دستگاه را درک کند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با اصول ایمنی در ماشن های اره و سایر دستگاه های مرتبط از طریق نمایش فیلم های آموزشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 اصول ایمنی در منطقه عملیاتی دستگاه را دریافت کند.
2 اصول ایمنی در قفل گذاری و برچسب زنی دستگاه را دریافت نماید.
3 اصول ایمنی در تعمیر دستگاه را دریافت نماید.
4 اصول حفاظ گذاری دستگاه را دریافت نماید.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی با انواع خطرات مکانیکی و روشهای حفاظ گذاری از طریق نمایش فیلم های آموزشی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 شرایط وقوع خطرات مکانیکی را تشخیص دهد.
2 روشهای مختلف حفاظ گذاری از نوع ثابت و اینترلاک را دریابد.
3 عملکرد سیستم ایمنی همچون سیستم های بازدارنده را درک نماید.
4 روشهای مختلف حفاظ گذاری از نوع حسگر را دریابد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: بازدید از صنعت جهت آشنایی با کاربرد عملی ایمن سازی ماشین آلات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو قادر خواهد بود شرایط حفاظ گذاری دستگاه ها و ماشین آلات را ارزیابی نماید.
2 دانشجو قادر خواهد بود شرایط برچسب زنی و قفل گذاری دستگاه ها و ماشین آلات را ارزیابی نماید.
3 دانشجو قادر خواهد بود شرایط ایمنی عملکردی دستگاه ها و ماشین آلات را ارزیابی نماید.
4 دانشجو قادر خواهد بود حفاظت از طریق فاصله یا موقعیت را ارزیابی نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: بازدید از صنعت جهت آشنایی با کاربرد عملی ایمن سازی ماشین آلات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو قادر خواهد بود شرایط حفاظ گذاری دستگاه ها و ماشین آلات را ارزیابی نماید.
2 دانشجو قادر خواهد بود شرایط ایمنی عملکردی دستگاه ها و ماشین آلات را ارزیابی نماید.
3 دانشجو قادر خواهد بود حفاظت از طریق فاصله یا موقعیت را ارزیابی نماید.
4 دانشجو قادر خواهد بود شرایط برچسب زنی و قفل گذاری دستگاه ها و ماشین آلات را ارزیابی نماید.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: آزمون میان ترم- ارائه گزارش
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)


رفرنس ها :