اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد خندان آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : ارگونومی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : مهندسی فاکتورهای انسانی 2
نوع درس: تئوری تعداد واحد: 2 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: تستی - تشریحی نوع امتحان پایان ترم: تشریحی
اجزاءنمره نهائی
تکالیف (پژوهش و ترجمه):28درصد
حضور فعال:2درصد
امتحان میان ترم:20درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: تشریح مفاهیم پایه بیومکانیک شغلی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو با مفاهیم مکانیک آشنا می شود.
2 دانشجو بایستی تفاوتهای مکانیک و بیومکانیک را شرح دهد.
3 دانشجو بایستی کارکردهای بیومکانیک شغلی را شرح دهد.
4 دانشجو با دلایل اهمیت و مزایای بکارگیری بیومکانیک شغلی آشنا میگردد.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: تعریف صفحات و محورهای حرکتی بدن، و انواع اهرم ها
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی صفحات مختلف بدن همچون ساجیتال را تعریف نماید.
2 دانشجو بایستی محورهای حرکتی بدن را بدرستی شرح دهد.
3 دانشجو با کاربرد صفخات مختلف در آنالیز حرکت آشنا شود.
4 دانشجو بایستی انواع اهرم ها را با ذکر نمونه در دن انسان بیان نماید.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: تشریح محاسبات تک محوری اندام های حرکتی و ستون فقرات
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با مدلهای یک، دو و سه بعدی آشنا میگردد.
2 با محاسبات تک بعدی حرکات اندام ها آشنا شده و بتواند بکار گیرد.
3 دانشجو بایستی ساختار ستون فقرات را بیان نماید.
4 دانشجو بایستی با فرمول های موجود جهت برآورد میزان فشار وارده به ستون فقرات آشنا شود.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: بیان نحوه اعمال نیرو در بدن انسان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی انواع نیروها را باذکر مثال بیان نماید.
2 دانشجو با مدلهای بیومکانیکی اعمال نیرو آشنا میگردد.
3 دانشجو با نقش بخش های مختلف بدن در تعدیل میزان نیروی وارده آشنا میگردن.
4 دانشجو با نحوه محاسبه نیروها و گشتاورهای حاصل و صدمات احتمالی آنها آشنا می شود.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: توضیح انواع روشها و تکنیک های حمل دستی بار MMH
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو با جابجایی دستی بار carrying و مؤله های اجرای ارگونومیک آن آشنا میگردد.
2 دانشجو با بلند کردن دستی بار Lifting و مؤله های اجرای ارگونومیک آن آشنا میگردد.
3 دانشجو با هل دادن/کشیدن دستی بار Pulling/pushing و مؤله های اجرای ارگونومیک آن آشنا میگردد.
4 دانشجو با پایین گذاشتن دستی بار Lowering و مؤله های اجرای ارگونومیک آن آشنا میگردد.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: توضیح مدلهای بیومکانیکی جابجایی دستی بار
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 با انواع نیروهای وارده به ستون فقرات در حمل دستی بار آشنا میگردد.
2 دانشجو بایستی مدل بیومکانیکی میامی را در خصوص حمل دستی بار شرح دهد.
3 با استفاده از فرمول های موجود بین روشهای حمل بار به لحاظ میزان فشار وارده به ستون فقرات تفاوت قائل شود.
4 دانشجو بایستی حمل دستی بار ساده و پیچیده را بلحاظ نیروهای وارده تفکیک نماید.
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: شرح روشهای ارزیابی حمل دستی بار همچون معادله NIOSH ، اتحادیه اروپا و جدول SNOOKو MAC
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی محدودیتهای روش NIOSH را بیان کند.
2 دانشجو بایستی حدود مجاز توصیه شده وزنی بار و شاخص بلند کردن بار را از دیدگاه NIOSH تعریف و تفسیر کند.
3 دانشجو قادر خواهد بود از جدول Snook استفاده نماید.
4 دانشجو قادر خواهد بود از روش MAC استفاده نماید.
5 دانشجو قادر خواهد بود از روش اتحادیه اروپا جهت ارزیابی MMH استفاده نماید.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: بیان اهمیت اختلالات اسکلتی عضلانی، و ریسک فاکتورهای دخیل در آن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی سیستم اسکلتی-عضلانی را توضیح دهد.
2 دانشجو بایستی اختلالات اسکلتی عضلانی را با ذکر مثال شرح دهد.
3 برخی بیماریهای رایج دستگاه اسکلتی- عضلانی را بشناسد.
4 دانشجو بایستی ریسک فاکتورهای دخیل در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی را بیان نماید.
5 دانشجو با راهکارهای پیشگیری و کنترل اختلالات اسکلتی عضلانی WRMSD آشنا گردد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: آزمون میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: آشنایی با انواع تکنیک های ارزیابی پوسچر مانند OWAS, RULA, REBA, QEC, OCRA
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی پوسجر، پوسچر طبیعی و پوسچر غیرارگونومیک را بدرستی شرح دهد.
2 روش ارزیابی پوسچر OWAS و طریقه استفاده از آنرا بشناسد.
3 روش ارزیابی پوسچر OCRA و طریقه استفاده از آنرا بشناسد.
4 روش ارزیابی پوسچر QEC و طریقه استفاده از آنرا بشناسد.
5 روش ارزیابی پوسچر RULA و طریقه استفاده از آنرابشناسد.
6 روش ارزیابی پوسچر REBA و طریقه استفاده از آنرا بشناسد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: لیست کردن ریسک فاکتورهای ارگونومیک محیط های اداری و اصول کار با VDU
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی موجود در محیط کار کاری اداری را لیست نماید.
2 دانشجو با شرایط ارگونومیک تجهیزات اداری همچون نمایشگر، صفحه کلید، میز و صندلی آشنا می شود.
3 دانشجو با شرایط قابل قبول فاکتورهای محیطی مانند روشنایی و دما در محیطهای اداری از نقطه نظر ارگونومی آشنا میگردد.
4 دانشجو با روش ارزیابی پوسچر کارهای اداری (ROSA) و نحوه استفاده از آن آشنا می شود.
5 دانشجو بایستی ورزش های مفید در حین کار با کامپیوتر و راههای کاهش عوارض اسکلتی- عضلانی را بداند.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: شرح کاربرد ارگونومی در حوزه رانندگان، و کار در معدن
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو در انتهای تدریس با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی مانند ارتعاش در حرفه رانندگی آشنا می شود.
2 دانشجو بایستی راهکارهای ارگونومیک جهت ارتقای سطح راحتی و ایمنی رانندگان را شرح دهند.
3 دانشجو بایستی قادر به بیان فاکتورهای ارگونومیکی موجود در حرفه معدنکاران باشد.
4 دانشجو بایستی در انتهای تدریس اقدامات کنترلی و اصلاحی ارگونومیکی را در حوزه معدن توضیح دهد.
شماره جلسه: 13
اهداف کلی: بیان ویژگی های ابزارها از لحاظ مناسب بودن از منظر ارگونومی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی ریسک فاکتورهای ارگونومیک در خصوص کار با ابزارهای دستی را بیان نماید.
2 دانشجو با ویژگی های آنتروپومتریکی کاربردی در طراحی ابزارهای دستی آشنا میگردد.
3 دانشجو با نحوه ارزیابی چکونگی بکارگیری ابزار دستی توسط اپراتور آشنا می شود.
4 دانشجو با نحوه ارزیابی عوامل ایجاد کننده اختلالات ارگوژنیک آشنا خواهد شد.
شماره جلسه: 14
اهداف کلی: بیان مفاهیم اساسی ماکرو ارگونومی/ارگونومی کلان
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو قادر خواهد بود ارگونومی کلان را تعریف نماید.
2 دانشجو بایستی در انتهای تدریس تفاوت میان ارگونومی سازمانی و سیستمی را شرح دهد.
3 دانشجو بایستی در انتهای تدریس مفهوم طراحی سیستم کار را بدرستی شرح دهد.
4 دانشجو بایستی در انتهای تدریس مفهوم سیتم اجتماعی-فنی را بدرستی توضیح دهد.
شماره جلسه: 15
اهداف کلی: آشنایی با اصول کاربرد ارگونومی در انتقال فن آوری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی فن آوری و خصوصیات آنرا بیان نماید.
2 دانشجو بایستی انواع فن آوری را ذکر کند.
3 دانشجو بایستی مشکلات ناشی از عدم لحاظ کردن مسائل ارگونومی در انتقال فن آوری را شرح دهد.
4 دانشجو با روش HITOP جهت بررسی انتقال فن آوری آشنا می شود.
شماره جلسه: 16
اهداف کلی: تشریح چهارچوب ارگونومی مشارکتی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو می تواند ارگونومی مشارکتی و مزایای آنرا شرح دهد.
2 دانشجو قادر خواهد بود جایگاه ارگونومی مشارکتی در ارگونومی کلان را توضیح دهد.
3 دانشجو با فرایند و نحوه اجرا سازی ارگونومی مشارکتی اشنا می شود.
4 دانشجو با چند نمونه از کارهای اجرا شده در زمینه ارگونومی مشارکتی آشنا می شود.
شماره جلسه: 17
اهداف کلی: بیان اصول طراحی ارگونومی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو بایستی مفهوم طراحی را بدرستی تعریف نماید.
2 دانشجو بایستی در انتهای تدریس اصول طراحی ارگونومی را به درستی تشریح نماید.
3 دانشجو با حیطه های محتلف ارگونومی دخیل در طراحی (همچون آنتروپومتری، و کاربرد رنگها) آشنا می شود.
4 دانشجو بایستی در انتهای تدریس کاربرد فاکتورهای ارگونومیکی را در قالب فرایند کلی طراحی شرح دهد.


رفرنس ها :