اطلاعات مربوط به مدرس :
نام و نام خانوادگی : محمد خندان آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رتبه دانشگاهی: مربی گروه آموزشی : ارگونومی سابقه آموزشی : 3
سابقه تدریس درس مورد نظر : 0
سایر مدرسین :
اطلاعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع: کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی: دوم
سال تحصیلی: 1392
اطلاعات مربوط به درس : مهندسی فاکتورهای انسانی 2
نوع درس: عملی تعداد واحد: 1 تعداد جلسه
تعداد ساعات : 0
اطلاعات مربوط به ارزشیابی :
نوع ارزشیابی : سازنده- پایانی نوع امتحان میان ترم: شفاهی نوع امتحان پایان ترم: شفاهی
اجزاءنمره نهائی
گزارش دهی:20درصد
حضور فعال:5درصد
امتحان میان ترم:25درصد
امتحان پایان ترم:50درصد
اطلاعات مربوط به نحوه تدریس:
شیوه آموزشاستراتژي آموزشي فعاليت هاي دانشجو رسانه هاي آموزشي عرصه آموزش
شماره جلسه: 1
اهداف کلی: سنجش پارامترهای حیاتی مثل ضربان قلب، نرخ تنفسی و فشار خون
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 بتواند پارامتر حیاتی ضربان قلب را اندازه گیری نماید.
2 بتواند پارامتر حیاتی نرخ تنفسی را اندازه گیری نماید.
3 بتواند پارامتر حیاتی فشارخون را اندازه گیری نماید.
4 دانشجو بایستی بتواند نتایج حاصل از اندازه گیری را تفسیر نماید.
شماره جلسه: 2
اهداف کلی: آشنایی و کار با دستگاه های اندازه گیری توان جسمانی
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو با کارکرد و نحوه استفاده از دستگاه ارگومتر آشنا میگردد.
2 دانشجو با کارکرد و نحوه استفاده از دستگاه تردمیل آشنا میگردد.
3 دانشجو با کارکرد و نحوه استفاده از پله سیکونولفی آشنا میگردد.
4 دانشجو بایستی نتایج حاصل از اندازه گیری توان فیزیکی با استفاده از دستگاه ها و پله را تفسیر نماید.
شماره جلسه: 3
اهداف کلی: آشنایی با نحوه عملکرد و استفاده از ابزارهای آنتروپومتری
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجویان قادر خواهند بود استودیومتر را بکار گیرند.
2 دانشجویان قادر خواهند بود کولیسها را بکار گیرند.
3 دانشجویان قادر خواهند بود گونیاها را جهت اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریکی بکار گیرند.
4 دانشجویان قادر خواهند بود گزارش نتایج اندازه گیری شده را بر اساس صدک های مختلف دسته بندی نمایند.
شماره جلسه: 4
اهداف کلی: آشنایی با الکتروگونیومتر و دینامومتر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو از طریق دیدن فیلم آموزشی با انواع الکتروگونیومتر آشنا شود.
2 دانشجو از طریق دیدن فیلم آموزشی با انواع دینامومتر آشنا شود.
3 دانشجو از طریق دیدن فیلم آموزشی با نحوه کارکرد الکتروگونیومتر آشنا شود.
4 دانشجو از طریق دیدن فیلم آموزشی با نحوه کارکرد دینامومتر آشنا شود.
شماره جلسه: 5
اهداف کلی: آشنایی و چگونگی کار با الکتروکاردیوگرام و الکترومیوگرام
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو از طریق دیدن فیلم آموزشی با ااکتروکاردیو گرام آشنا شود.
2 دانشجو از طریق دیدن فیلم آموزشی با ااکترومیوگرام آشنا شود.
3 دانشجو از طریق دیدن فیلم آموزشی با نحوه کارکرد الکتروکاردیوگرام آشنا شود.
4 دانشجو از طریق دیدن فیلم آموزشی با نحوه کارکرد الکترومیوگرام آشنا شود.
شماره جلسه: 6
اهداف کلی: برگزاری آزمون میان ترم
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
شماره جلسه: 7
اهداف کلی: بکارگیری روش OWAS جهت ارزیابی پوسچر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو توانایی جمع آوری داده های دقیق مورد نیاز در OWASرا بدست خواهد آورد.
2 دانشجو توانایی تحلیل دقیق داده های جمع آوری شده به کمک روش OWAS را کسب خواهد کرد.
3 دانشجو توانایی تفسیر صحیح نتایج حاصل از OWAS را کسب خواهد کرد.
4 دانشجو توانایی ارائه مناسب ارزیابی های پوسچر را بدست می آورد.
5 دانشجو خواهد توانست با توجه به نتایج ارزیابی اقدامات اصلاحی متناسب را پیشنهاد دهد.
شماره جلسه: 8
اهداف کلی: بکارگیری روش QEC جهت ارزیابی پوسچر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو توانایی جمع آوری داده های دقیق جهت ارزیابی با QECرا بدست خواهد آورد.
2 دانشجو توانایی تحلیل دقیق داده های جمع آوری شده با QEC را کسب خواهد کرد.
3 دانشجو توانایی تفسیر صحیح نتایج QEC را کسب خواهد کرد.
4 دانشجو توانایی ارائه مناسب نتایج ارزیابی های پوسچر با QEC را بدست می آورد.
5 دانشجو خواهد توانست با توجه به نتایج ارزیابی اقدامات اصلاحی متناسب را پیشنهاد دهد.
شماره جلسه: 9
اهداف کلی: بکارگیری روش OCRA جهت ارزیابی پوسچر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو توانایی جمع آوری داده های دقیق جهت ارزیابی به کمک OCRA را بدست خواهد آورد.
2 دانشجو توانایی تحلیل دقیق داده های جمع آوری شده با OCRA را کسب خواهد کرد.
3 دانشجو توانایی تفسیر صحیح نتایج OCRAرا کسب خواهد کرد.
4 دانشجو توانایی ارائه مناسب نتایج ارزیابی های پوسچر بوسیله OCRA را بدست می آورد.
5 دانشجو خواهد توانست با توجه به نتایج ارزیابی اقدامات اصلاحی متناسب را پیشنهاد دهد.
شماره جلسه: 10
اهداف کلی: بکارگیری روش RULAجهت ارزیابی پوسچر
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو توانایی جمع آوری داده های دقیق جهت ارزیابی به کمک RULA را بدست خواهد آورد.
2 دانشجو توانایی تحلیل دقیق داده های جمع آوری شده با RULA را کسب خواهد کرد.
3 دانشجو توانایی تفسیر صحیح نتایج حاصل از RULA را کسب خواهد کرد.
4 دانشجو توانایی ارائه مناسب نتایج ارزیابی های پوسچر بوسیله RULA را بدست می آورد.
5 دانشجو خواهد توانست با توجه به نتایج ارزیابی اقدامات اصلاحی متناسب را پیشنهاد دهد.
شماره جلسه: 11
اهداف کلی: ارزیابی جابجایی دستی بار به کمک روش NIOSH
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو توانایی جمع آوری داده های دقیق جهت ارزیابی به وسیله روش معادله NIOSH بدست خواهد آورد.
2 دانشجو توانایی تحلیل دقیق داده های جمع آوری شده با معادله NIOSH را کسب خواهد کرد.
3 دانشجو توانایی لازم جهت تفسیر صحیح نتایج حاصل از معادله NIOSH را کسب خواهد کرد.
4 دانشجو توانایی ارائه مناسب ارزیابی جابجایی دستی بار را بدست می آورد.
5 دانشجو خواهد توانست با توجه به نتایج ارزیابی اقدامات اصلاحی متناسب را پیشنهاد دهد.
شماره جلسه: 12
اهداف کلی: ارزیابی ارگونومی اداری بوسیله چک لیست
ردیف رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
1 دانشجو توانایی جمع آوری داده های دقیق جهت تکمیل چک لیستهای ارزیابی ارگونومی اداری را بدست خواهد آورد.
2 دانشجو توانایی تحلیل دقیق داده های جمع آوری شده از طریق چک لیستهای ارزیابی ارگونومی اداری را کسب خواهد کرد.
3 دانشجو توانایی تفسیر صحیح نتایج حاصل از ارزیابی ارگونومی اداری را کسب خواهد کرد.
4 دانشجو توانایی ارائه مناسب ارزیابی ارگونومی اداری را بدست می آورد.
5 دانشجو خواهد توانست با توجه به نتایج ارزیابی اقدامات اصلاحی متناسب را پیشنهاد دهد.


رفرنس ها :